2011-18671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Protokol)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00/310- (3361-49618) 018671 17.06.2011

Konu: Protokol  (YAZININ PDF HALİ: 2011-18671)

81 İl VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 04/04/2011 tarihli ve 11694 sayılı yazımız.   b) 26/04/2011 tarihli ve 13051 sayılı yazımız.

26/04/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere “Bakanlık sağlık  kurum ve kuruluşlarının 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerini,” ifadesi eklenmiştir.

Valiliğinize (Defterdarlık) yazılan 14/4/2011 tarih ve 11694 sayılı; 26/4/2011 tarihli ve 13051 sayılı yazılarımızla Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde teşkilatımızca ihale edilen ticari üniteler kiralanmışsa cari dönem yıllık kira bedeli, kira sözleşmesi yoksa rayiç/emsal kira bilgilerinin Bakanlığımıza iletilmesi istenilmiştir. İllerden alınan bilgilerin derlenmesi sonucunda ve protokol ekine ilave listelerden, bu yerlerden elde edilen gelirlerin  toplamının 55.000.000.-TL olduğu anlaşılmıştır.

Mülkiyeti Hazineye ait/ Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerlerde bulunan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki (idari hizmet binaları hariç) ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dahil olmak üzere) Sağlık Bakanlığı tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle işletilmesi veya işlettirilmesinin, 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (ı) bendi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. maddesi uyarınca düzenlenen ekli protokol çerçevesinde;

a) Protokol kapsamındaki mevcut ticari üniteler için belirlenen ve detayları ekli listelerde yer alan ilk yıl protokol bedeli 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup, bu bedelin iki ay içinde peşin veya aynı süre içerisinde %25’i peşin, kalanı 3 eşit taksitte ve taksit süreleri bir yılı aşmayacak şekilde ödenmesi,

b) Müteakip yıllar bedellerinin ise bu bedelin (55.000.000.-TL) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değim) oranında artırılması suretiyle belirlenmesi,

c) Protokol kapsamında kalan yerlerde Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince yapılan kiralama işlemlerinden bir yılda elde edilen gelirlerin cari yıl protokol bedelinden fazla olması halinde, fazla olan kısmın %30’u, müteakip Mart ayı içinde defaten Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi,

ç) Protokol kapsamındaki yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kamunu hükümlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince işletilmesi veya işlettirilmesi,

d) Protokolün taraflarca imzalandığı tarihte devam eden sözleşmelerin, sözleşme süresi sonuna kadar aynı şartlarla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi, kira bedellerinin de anılan Bakanlıkça tahsil edilmesi,

d) Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra işbu protokol kapsamındaki hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarından herhangi birisinin faaliyetine son verilmesi halinde bu kurumun protokol eki listeden çıkarılması, ancak söz konusu kurumun faaliyetinin kısmen dahi olsa devam etmesi veya sadece ticari ünitenin kapatılması ya da yerinin değiştirilmesi durumunda liste kapsamından çıkarılmaması,

e) Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Sağlık Bakanlığınca oluşturulacak yeni ticari ünitelerin de bu protokol kapsamına dahil olması,

f) İlk yıl protokol bedelinin belirlenmesinde, ekli listelerde yer alan üniteler haricinde ve bedele ilave edilmesi gerektiği halde listede yer almadığı sonradan anlaşılan ünitelere ait bedellerin protokole ilave edilerek güncellenmesi,

Şartlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi Bakanlık Makamının 14/06/2011 tarihli ve 683 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Söz konusu protokolün bir örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup,

-İlgi yazılarımıza cevabi yazı eki listelerde yer alan, İliniz hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarından herhangi birisinin faaliyetine tamamen son verilmesi veya bu alanda gelir getirici herhangi bir faaliyetin kalmaması halinde bu kurum için belirlenen bedel  protokol bedelinden indirileceğinden, ayrıca ilk yıl protokol bedelinin belirlenmesinde, İliniz listelerin de yer alan üniteler haricinde ve bedele ilave edilmesi gerektiği halde listede yer  almadığı sonradan anlaşılan ünitelere ait bedeller ilave edilmek suretiyle protokol bedeli güncelleneceğinden, bu durumların gerçekleşmesi halinde Bakanlığımıza bilgi verilmesini,

-Mevcut kiracılara, kira sözleşmelerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği, kira bedellerinin Sağlık Bakanlığının/İl Sağlık Müdürlüğünün belirteceği saymanlığa ödeneceği hususunun bildirilmesini,

-Kira dosyalarının bir örneğinin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesini,

– Protokol tarihi itibariyle işgalen kullanılan yerler için protokol tarihine kadar ecrimisil takibatı yapılmasını,

-Tahsil edilmeyen kira varsa, bu bedellerin protokol kadar gecikme zammı ile birlikte idaremizce tahsil edilmesini,

-Konumun İkinize bağlı ilçelere duyurulmasını, rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

Ekler: 1- Protokol (4 sayfa)

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

1 yorum

Bir Cevap Yazın