2011-33825 sayılı Genel Yazı (Ecrimisil İşlemlerinde Yurt Dışı Tebligat)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/[3361-0)/033825 * 06.12.2011

Konu: Uluslararası Tebligat  (YAZININ PDF HALİ: 2011-33825)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Valiliklerden (Defterdarlık) alınan muhtelif yazılarda; Hazine taşınmazlarını işgal eden şahıslar adına düzenlenen ecrimisil ihbarnamelerinin, fuzuli şagillerin yurt dışında ikamet etmesi sebebiyle tebliğ edilemediği bildirilerek, söz konusu ihbarnamelerin Bakanlığımızca tebliğ edilmesi istenilmektedir.

Bu doğrultuda; Dışişleri Bakanlığına (Konsolosluk Daire Başkanlığı) yazılan muhtelif yazılarımız ile; 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Yabancı Memlekette Tebligat Usulü başlıklı 25 inci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilen ecrimisil ihbarnamelerinin ilgili şahıslara tebliğ edilerek, sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenilmiştir.

Ancak; adı geçen Bakanlıktan alınan 03/10/2011 tarihli ve 3592081 sayılı yazıda; muhatabı Türk vatandaşı veya yabancı şahıs olan, kazai nitelik taşımayan tebligatların 20/10/201 1 tarihinden itibaren Bakanlıkları aracı kılınmaksızın doğrudan Dış Temsilciliklerine gönderilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere; anılan Kanunun 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu nedenle; söz konusu madde hükmü uyarınca uluslararası tebligat işlemlerinin, T.C. Başkonsolosluklarının görev bölgesi (http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfa adresinden bakılabilir) dikkate alınmak suretiyle İdarenizce yerine getirilmesini rica ederim.

1 geri izleme / bildirim

  1. 2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın