2011-26926 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hükümet Konaklarında Yapım ve Onarım)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı:  B.07.MEG.0.14.00.00-0ı0-05[3149-0]/026926 * 16.09.2011

Konu: Onarım işlemleri ve bu işlemlerle ilgili ödenek talepleri  (YAZININ PDF HALİ: 2011-26926)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Bakanlığımızın 19/2/2008 tarihli ve 2008/5 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri hakkındaki 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen Bakanlığımızın (Genel Müdürlüğümüzün) görevlerinin sayıldığı B üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan; “Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, ” hükmü uyarınca; hükümet konaklarının yapımım programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarım yapmak yetki ve görevi, İçişleri Bakanlığının görüşünü almak koşuluyla Bakanlığımız (Genel Müdürlüğümüz) tarafından yürütülmekteydi.

Ancak, 25/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe giren, bazı maddeleri ise farklı tarihlerde yürürlüğe girecek  olan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 129 uncu maddesiyle; Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen Bakanlığımızın (Genel Müdürlüğümüzün) görevlerinin sayıldığı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi, bu bentte yer alan “ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının” ifadesi çıkartılmak suretiyle; “Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, ” şeklinde değiştirilmiş, 130 uncu maddesiyle ise; 14/2/1985 ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevlerinin düzenlendiği 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına; “Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, şeklinde (c) bendi eklenmiştir.

6111 sayılı Kanunun anılan maddeleri ile; 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3152 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddelerinde yapılan değişikliklerle; “hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak” görevi, Bakanlığımızın (Genel Müdürlüğümüzün) görevleri arasından çıkartılarak, İçişleri Bakanlığına (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına) verildiğinden; yapılan bu değişiklikler doğrultusunda ve bu değişikliklere paralel olarak Bakanlığımızın ilgide kayıtlı Milli Emlak Genelgesi ile 24/2/2005 tarihli ve 292 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin uygulanması sırasında ortaya çıkan diğer sorunların ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla ekli Milli Emlak Genelgesi hazırlanmıştır.

Bilgilerini, onarım ve onarımla ilgili ödenek talepleri konusundaki işlemlerin ekli Genelgede yer alan düzenlemelere göre yapılmasını ve ayrıca, ekli Genelgenin bir örneğinin İlinize bağlı Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) gönderilmesini rica ederim.

EK: 2011/6 sıra sayılı Milli Emlak Genelgesi   DAĞITIM: Valiliklere (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın