2011-34635 sayılı Genel Yazı (Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı başvurusu yapma yetkisi)

T.C.MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.O.14.00.oo-oı o-99[3245-11447] 034635*14.12.2011

Konu: Yetki  (YAZININ PDF HALİ: 2011-34635)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) dağıtımlı olarak Bakanlığımıza ve dağıtımda belirtilen Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcıları ile diğer Bakanlıklara yazılan 15/8/2011 tarihli ve B. 12.0.TRG.0-757/56615 sayılı yazı.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) yazılan 4/11/2011 tarihli ve B.07.O.MEG.O.14.OO.OO-010-99[3245-11447] 31500 sayılı yazımız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) alınan ilgi (a) yazıda özetle; 19/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar” hükmü ile bu Kanun gereğince hazırlanan ve 24/7/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinin (l) bendinde bulunan “Kamu Yararı Kararı ‘  tanımında; ” … toplum yararı birlikte gözetilerek ilgili bakanlık veya açıkça yetki verilen birimler tarafından alınan kararı” ifadesinin yer aldığı, bu kapsamda, Bakanlığımız çalışma alanına giren konularda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında yapılacak tarım dışı amaçla arazi kullanım talepleri için Bakanlığımız adına yetki verilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizin bildirilmesi istenilmiştir.

Bunun üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgi (a) yazısına cevaben yazılan ilgi (b) yazımızda;

-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ” başlıklı 13 üncü maddesinde; “mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı, ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; maddede sayılan ihtiyaçlar, faaliyetler ve yatırımlar için, bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlıkları tarafından izin verilebileceği ve Bakanlıklarının bu yetkisini valiliklere devredebileceği” yönünde düzenleme yapıldığı ve buna ilişkin usul ve esasların da belirlenerek, maddenin (d) bendinde; “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar” için de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilebileceğinin öngörüldüğü,

-Ayrıca, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde ise; “Kamu yararı kararının Y’: “Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yatırımlar ile insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayan, ekonomik, ekolojik ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayan, kişiler ve toplum yararı birlikte gözetilerek ilgili bakanlık veya açıkça yetki verilen birimler tarafından alınan kararı,  şeklinde tanımlandığı,

Belirtilerek, buna göre, konu hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; “Bakanlığımızın yetki ve görevleri kapsamında yapılacak ve Bakanlığımızca hakkında kamu yararı kararı alınmış/alınacak olan plan ve yatırımlar için ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında amaç dışı kullanımı konusunda Bakanlığımız adına aynı madde uyarınca talepte bulunmaya; Bakanlığımız merkez teşkilatında, plan ve yatırımı yapacak olan Bakanlığımız merkez birimleri adına Genel Müdürlüğümüz ve/veya plan ve yatırım Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak ise Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatımızda ise; yine plan ve yatırımı yapacak olan İl Defterdarlıkları veya ilde bulunan ve bağlı olunan Vergi Dairesi Başkanlıklarının yetkili kılındığı ” bildirilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile bu yazıya cevaben yazılan ilgi (b) yazımızın örnekleri ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini, gereği ile konuyla ilgili olarak İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

EK: İlgi (a) ve (b) yazıların örnekleri.           

H. Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.14.00.oo-0J o-99[3245-11447) 

Konu : Yetki

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Tarım Reforma Genel Müdürlüğü)

İlgi: 15/8/2011 tarihli ve B. 12.0.TRG.O-757/56615 sayılı yazınız

İlgi yazınızda özetle; 19/7/2005 tarihli ve 5403 saydı Topak Konuna ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar hükmü ile bu Kanun gereğince hazırlanan ve 241712009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinin (l) bendinde bulunan “Kamu Yararı Kuran tanımında; “toplum yararı birlikte gözetilerek ilgili bakanlık veya açıkça yeki verilen birimler tarafından alınan kararı” ifadesinin yer aldığı, bu kapsamda, Bakanlığımız çalışma ajanına giren konularda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında yapılacak tarım dışı amaçla arazi kullanım talepleri için Bakanlığımız adına yetki verilen merkez ve taşra teşkilatı birimimiz bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 5403 sayılı Toprak Konma ve Arazi Kullanımı Kanununun “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” 13 üncü maddesinde; “mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı, ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; maddede sayılan ihtiyaçlar, faaliyetler ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlığınız tarafından izin verilebileceği ve Bakanlığınızın bu yetkisini valiliklere devredebileceği” yönünde düzenleme yapılmış ve buna ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, maddenin (d) bendinde; “Bakanlıklarca kamu yaran karan alınmış plan ve yatırımlar” için de, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilebileceği öngörülmüştür.

Ayrıca, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde ise “Kamu yararı kararı “Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yarımlar ile inşan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayan, ekonomik ekolojik ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlu doğurmayan, kişiler ve toplum yararı birlikte gözetilerek ilgili bakanlık veya açıkça yetki verilen birimler tarafından alman kararı, şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, konu hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Bakanlığımızın yetki ve görevleri kapsamında yapılacak ve Bakanlığımızca hakkında kamu yaran karan alınmış/alınacak olan plan ve yatırımlar için ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında amaç dışı kullanımı konusunda Bakanlığımız adına aynı madde uyarınca talepte bulunmaya; Bakanlığımız merkez teşkilatında, plan ve yatırımı yapacak olan Bakanlığımız merkez birimleri adına Genci Müdürlüğümüz ve/veya plan ve yatırım Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanca yapılacak ise Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatımızla ise; yine plan ve yatırımı yapacak olan İl Defterdarlıkları veya ilde bulunan ve bağlı olunan Vergi Dairesi Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Naci AĞBAL

Bakan a. Müsteşar

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Sayı: B.12.0.TRG.0- 757/ 56615       15.08.2011

Konu: Yetki Verilmesi

MALİYE BAKANLIĞINA

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinin ( d ) bendinde yer alan “Bakanlıklarca kamu yaran karan alınmış plan ve yatırımlar” hükmü ile bu Kanun gereğince hazırlanan ve 24 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinin (Y5 bendinde bulunan Kamu Yaran Karan tanımında toplum yaran birlikte gözetilerek ilgili bakanlık veya açıkça yetki verilen birimler tarafından alınan kararı” ifadesi yer almaktadır

Bu kapsamda Bakanlığınız çalışma alanına giren konularda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu B üncü maddesi kapsamında yapılacak tarım dışı amaçla arazi kullanım talepleri için Bakanlığınız adına yetki verilen merkez ve taşra teşkilatınızın Bakanlığımıza bildirilmesini arz ederim.

EKİ: Dağıtım Listesi

DAĞITM LİSTESİ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (Sn. Bülent ARINÇ) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (Sn. Ali BABACAN) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (Sn. Beşir ATALAY) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (Sn. Bekir BOZDAĞ) Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın