2011-34637 sayılı Genel Yazı (662 s.KHK gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi GM’ne ait taşınmazların Hazine adına tescili)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.03.00.00.310/06 [3245-11476] 034637

Konu: 662 sayılı KHK  (YAZININ PDF HALİ: 2011-34637)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çevre ve Orman Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) alınan örneği ekiyle ekli 7/12/2011 tarihli ve 9955 sayılı yazıda; 2/11/2011 tarihli ve 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (Karar Sayısı: KHK/662) 89 uncu maddesince 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanunun yürürlükten kaldırıldığının belirtildiği ve ayrıca anılan KHK’nın 90   uncu maddesi ile 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen “Hak ve Yetkiler ile Personelinin Devri” başlıklı geçici II inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Bakanlıklarınca Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine yazılan yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

Ek: Yazı ve ekinin örneği.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.ı.TKG0100001- 074/274-9955              07.12.2011

Konu: Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü.

MALİYE BAKANLIĞINA (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

İlgi: … 11/2011 tarihli ve B.09.ı.TKG0100001- 074/…sayılı duyuru.

02 Kasım 2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) nolu Resmi Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ( Karar Sayısı: KHK/662) 89. maddesince 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd idaresi Teşkiline Dair Kanun yürürlükten kaldırılmış ve ayrıca 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 90. maddesi ile 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen ” Hak ve yetkiler ile personelin devri” başlıklı geçici 11/1. madde hükmü gereği, tapu müdürlüklerimize yapılan ilgi duyuru ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hidayet GÜVENÇ

Genel Müdür a. Tapu Dairesi Başkanı

EK: İlgi duyuru( I sayfa)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.ı.TKGOlOOOOl- 074/ 294— 9954      

Konu: Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü.

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLUGUNE

Bilindiği üzere; 02 Kasım 2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) nolu Resmi Gazetede yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ( Karar Sayısı: KHK/662) 89. maddesince 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun yürürlükten 4. kaldırılmıştır.

Ayrıca, 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 90. maddesi ile 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen ” Hak ve yetkiler ile personelin devri” başlıklı geçici 11/1. maddesi: ” Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü bu maddenin yayımı tarihinde kapatılmıştır.

18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerine göre DSI’ye devredilenler hariç olmak üzere; kapatılan genel müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılan genel müdürlüklere tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir, bunlar Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.” hükmündedir.

Belirtilen yasal durum nedeniyle; Maliye Hazinesi tarafından talep edilmesi halinde, 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazların, harç ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeksizin tashihen Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bu hususun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm tapu müdürlüklerinize duyurulmasını rica ederim.

Gökhan KANAL Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın