2012-024804 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet)

MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.00.00-349/0[3313-0] 21.09.2012            24804

Konu: 6292 sayılı Kanun kapsamında akdi halefiyet. (YAZININ PDF HALİ: 2012-24804)

54 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayıl Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Salışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik başvurular alınmaya devam edilmektedir.

Bu çerçevede, güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar han sine göre; bu taşınmazların 31/12/201 1 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin veya mirasçılarının haklarını (başvuruda bulunma ve satın alma talebi hakkı) devrettiği (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatnameyle) akdi halefin de haklarını başka bir akdi halefe devrettiği ve aynı taşınmaz için farklı akdi haleflere devir er yapıldığı anlaşılmıştır.

345 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Kadastro tutanaklarında veya güncelleme listelerinde kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak bildirilen kişilerin haklarını, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenecek muvafakatnameyle kendisine devrettiğini belgeleyen akdi haleflerin başvuruları İdarece kabul edilecektir. Kullanıcılar ve/veya muhdesat sahipleri, İdareye başvuru yaptıktan sonra da haklarını noterde düzenlenen muvafakatnameyle akdi haleflere devredebileceklerdir. … İdarece, tebligat ve satış işlemi akdi halefe yapılacaktır.” şeklinde hüküm yer almakta ve 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; “Akdi haleflerden, hak sahibi veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenmiş muvafakati”nin başvuru sırasında istenileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

-Akdi halefin haklarını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenecek muvafakatnameyle başka bir akdi halefe devretmesinde (hatta bu kişinin dahi üçüncü bir akdi halefe vs.) sakınca bulunmamaktadır. Ancak bu durumda muvafakatname silsilesinin bozulmaması gerekmektedir. Yani kadastro tutanaklarında veya güncelleme listelerinde kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak bildirilen kişilerin ve akdi haleflerin muvafakatnamelerinin birbirine tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuruda bulunan akdi halef hak sahibi olabilecektir.

– Taşınmazın hisseli devri mümkün olduğundan kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerinin veya akdi halellerin aynı taşınmazın farklı kısımları (hisseleri) için farklı kişilere muvafakatname vermesi durumunda (taşınmazın yüzölçümüne göre tutarsızlık olmamasına ve muvafakatname silsilesine dikkat edilerek) başvuru ve satış işlemleri muvafakat verilen kişiler üzerinden ve muvafakat verilen yüzölçümüne göre değerlendirilecektir.

– Aynı taşınmazın birden fazla akdi halefe hisseli olarak devri mümkün olmakla birlikte taşınmaz yüzölçümünün tamamının birden fazla akdi halefe devri mümkün olmadığından; kullanıcı ve/veya muhdesat sahiplerinin veya akdi haleflerin aynı taşınmazı birden fazla akdi halefe Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenmiş muvafakatname ile devretmesi ve bu haleflerin satın alma başvurusunda bulunmaları halinde, bu taşınmazla ilgili herhangi bir işlem (tebligat, satış işlemi vs.) yapılmayacak ve bu durumun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararına göre işlem yapılacaktır.

Kadastro tutanağı veya güncelleme listelerinde kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olarak belirtilen kişilerin ya da akdi haleflerin mevzuata uygun olarak verdikleri muvafakatnamelerini tek taraflı olarak iptal ettiklerine ilişkin beyanları idarece dikkate alınmayacaktır. Bu durum muvafakatname verilen akdi halefler açısından da geçerlidir. Verilmiş olan bir muvafakatnamenin iptali için muvafakat veren kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi ya da akdi halef ile muvafakat verilen akdi halefin anlaşarak daha önce verilen muvafakatnameyi iptal etmek için noterden yeniden muvafakatname düzenlemeleri gerekecektir,

Bununla birlikte, ortaya çıkabilecek olası tutarsızlıkları ve hak kayıplarını önlemek amacıyla akdi haleflerin başvuru yaptığı taşınmazların satış işlemlerine her durumda başvuru süreleri bitmeden başlanılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve İlçelerinizin de rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın