2012-26438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifaklarında İşlem Usülleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/99 (3129-0)*26438*     08.10.2012

Konu: Yazışma   (YAZININ PDF HALİ: 2012-26438)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği gibi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Bakanlar Kurulunca ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri içinde veya dışında kalan ve turizm amaçlı değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılara ön izin verilmesi, ön izin süresinin uzatılması ve ön izin yükümlülüklerini yerine getiren yatırımcıya kesin tahsis yapılması ile bunlara ilişkin ön izin ve ilk yıl kullanım bedelinin belirlenmesine ilişkin işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yukarıda belirtilen bu işlemler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca öncelikle Bakanlığımıza intikal ettirilmekte ve Bakanlığımızca da bahse konu işlemlerin neticelendirilmesi için Valiliklere (Defterdarlık) gerekli talimatlar verilmektedir.

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olan bu işlemlerin daha hızlı etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi ve gereksiz yazışmalar ile emek ve zaman kaybının önlenebilmesi amacıyla;

1-)Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına ön izin verilmesine, ön izin süresinin uzatılmasına ve kesin tahsis yapılmasına ilişkin yazıların, anılan Bakanlık tarafından doğrudan taşınmazın bulunduğu İl Valiliğine (Defterdarlık)  gönderilmesi,

-Valilikler (Defterdarlık) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen bu ön izin ve uzatılan ön izin süresi için belirlenen ön izin bedelleri ile kesin tahsis yapıldığı durumlarda ilk yıl için tespit edilen kullanım (üst hakkı) bedelinin Bakanlığımızdan talimat beklenilmeksizin hemen yatırımcılardan tahsil edilmesi,

2)- Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına yapılan kesin tahsislere dayanılarak yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesinin istenildiği anılan Bakanlık yazılarının doğrudan taşınmazın bulunduğu İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmesi,

-Valilikler (Defterdarlık) tarafından da Bakanlığımızdan herhangi bir onay veya talimat beklenilmeksizin, üst hakkı tesis edilecek taşınmazın gerekiyorsa onaylı imar planına göre ifraz, tevhit, ihdas vb. işlemlerinin yapılarak Hazine adına tescilinin sağlanması ve müteakiben bu taşınmaza ait tapu senedi, tapu kaydı bilgileri ve ölçekli krokisi ile varsa üst hakkı tesisine esas diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi,

3)- Yatırımcıların, üst hakkı konusu tesislerde tür/sınıf değişikliği veya kapasite artışı yapılmasının uygun görüldüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılarının Bakanlıklarınca doğrudan taşınmazın bulunduğu İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmesi,

-Valilikler (Defterdarlık) tarafından tür ve sınıf değişikliği ya da kapasite artışından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen yeni veya ek üst hakkı bedellerine ilişkin gerekli hesaplamaların, tahsilatların ve üst hakkı tesisine ilişkin resmi senedin ilgili maddelerinde yapılması gereken değişikliklerin gerçekleştirilmesi,

4)-Lehlerine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilen yatırımcıların üst hakkı konusu tesisin tamamının veya bir kısmının üçüncü kişilere kiraya verilmesi ile Şirket hisselerinin veya kesin tahsisin devredilmesi taleplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının Uygun görüş yazılarının doğrudan taşınmazın bulunduğu İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmesi ve kesin tahsisin devrinin uygun görüldüğü yazılarda, cari yıl için tespit edilecek olan üst hakkı bedelinin ayrıca belirtilmesi,

-Valilikler (Defterdarlık) tarafından;

-Hisse devri taleplerinin uygun görüldüğü belirtilen yazılar ilişkin herhangi bir işlem yapılmayarak, dosyasında saklanması,

-Kiralama taleplerinin uygun görüldüğü belirtilen yazılar üzerine, hak lehdarı ve kiracı işleticiler tarafından, yıllık işletme hasılatları üzerinden ödenecek paylara ilişkin olarak, üst hakkı tesisine ilişkin resmi senet hükümleri uyarınca verilmesi gereken taahhütnameler ile kira sözleşmelerinin alınması ve bunların ödemeleri gereken hasılat paylarının takip ve tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,

-Kesin tahsisin devrinin uygun görüldüğü belirtilen yazılar üzerine ise, üst hakkının devrine ilişkin yapılacak işlemlere esas olmak üzere, hak lehtarının, sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir izinsiz işlem veya davranışının ve Hazineye borcunun olup olmadığı hususlarının araştırılarak, Bakanlığımıza bilgi verilmesi ve aynı zamanda mevcut sözleşme hükümleri dikkate alınarak tespit edilecek yeni üst hakkı bedeline ilişkin Bedel Tespit Raporunun bir örneğinin konu hakkındaki Valilikleri (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

5) yapılacak işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri ile Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yürütülmesi ve tereddüde düşülen durumlarda Bakanlığımızdan görüş alınmaya devam edilmesi,

6) Ayrıca, yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin yapılacak yazışmaların birer örneğinin bilgi amacıyla mutlaka Bakanlığımıza da gönderilmesi,

Hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

2 yorum

Bir Cevap Yazın