2012-33780 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2012/15 sayılı Genelgeden Muaf Bazı İşlemler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/(3151-0)/ 33780           * 14.12.2012

Konu: 2012/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi.          (YAZININ PDF HALİ: 2012-33780)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazineye ait taşınmazların imar planlarının izlenmesi, ifraz ve tevhit işlemleri ve bir kamu hizmetine tahsisli ve üzerinde tahsis edildiği kamu idaresine ait bina bulunan taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 11, 15 ve 16. Maddeleri, ilgili Yönetmelikler ve 123 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Yetki” başlıklı III. bölümünün, “İmar planlarına itiraz ve dava açılmasında yetki” başlıklı E/I maddesi ve “Rızaî taksim ve ifraz işlemlerinde yetki” başlıklı E/3 maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Başbakanlığın 2012/15 no.1u Genelgesinde; kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel İdareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, demek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıklarından izin alınacağı, öngörülmektedir.

Hazineye ait taşınmazların imar planlarının 123 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğine göre izlenmesi ile Hazinenin paydaş olduğu taşınmazların rızai taksim ve ifraz işlemleri, Hazineye ait taşınmazlardan imar plânı bulunmayanlar ile imar planı içerisinde kalanların ifraz ve tevhit işlemleri ve bir kamu hizmetine tahsisli ve üzerinde tahsis edildiği kamu idaresine ait bina bulunan taşınmazların bir parçasının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması halinde terk işlemleri konusunda, 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valilikler (Defterdarlıklar) ve Kaymakamlıklara (Mal Müdürlükleri) yetki verilmiştir.

Ancak, rızai taksim ve ifraz İşlemlerinin; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir işlemleri gibi işlemlerden olmaması, daha önce onanmış ve kesinleşmiş imar planlarının uygulanması olduğundan, anılan genelge kapsamında Başbakanlık iznine konu edilmeyeceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığından (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı) alınan 09.11.2012 tarih ve 976 sayılı yazıda; 2012/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarına tahsisli veya tasarrufunda bulunan taşınmazlara ilişkin alınacak izinlerin 19.10.2012 tarihli ve 11773 sayılı Başbakanlık Makam Oluru ile anılan Genelge hükümlerinden muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü), Bakanlıklarına tahsisli toplam 5182 adet taşınmazın mücavir alan içinde Belediyeler, dışında Valilikler ile koordine kurularak, tahsis amacına uygun şekilde imar planında, “Emniyet Hizmet Alanı”, “Emniyet Eğitim Kampüsü”, “Emniyet Lojman Alanı” ve “Emniyet Eğitim ve Dinlenme Tesis Alanı” olarak ayrılması çalışmalarına başlanılması konusunda 81 il Valiliğine (Emniyet Müdürlüğü) talimat verildiğinden İl Emniyet Müdürlüklerince, idarelerine tahsisli ve hizmet alanı olarak belirtilen yerlerin adlarının imar planında değiştirilmesi için Valiliklerden (Defterdarlık) onay verilmesi istenilmektedir.

İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) istenilen söz konusu plan değişikliklerinin yapılması durumunda Bakanlığımızca yapılacak olan tasarruflar kısıtlanacağı gibi, taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak başka hizmetler için tahsis istenmesi durumunda da yeniden imar planı değişikliğinin yapılması gerekecektir.

Buna göre; Başbakanlığın 2012/15 no.111 genelgesi kapsamında izne konu olmaksızın;

a) Hazineye ait taşınmazların imar planlarının 123 sıra no.1u Milli Emlak Genel Tebliğine göre izlenmesi,

b) Hazineye ait ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli taşınmazların öncelikle yürürlükteki imar planı kullanım kararlarının devam etmesi, plan değişikliği yapılacak ise de; “karakol alam” hariç diğer alanların imar planında “resmi kurum alam” olarak ayrılmasının sağlanması,

c) Hazineye ait taşınmazlar ile hazinenin paydaş olduğu taşınmazların rızaî taksim, ifraz ve tevhit işlemlerinin değerlendirilmesi,

d) Sağlık Bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına tahsisli veya tasarrufunda bulunan taşınmazların ifraz ve terk taleplerinin değerlendirilmesi,

Hususlarının 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen yetkiler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan. a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın