2013-02009 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Alanlarında Yapılacak Protokollerle İlgili Danıştay Kararı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 16765071-310/00(3361-494081) – 02009 * *18/01/2013

Konu: Yürütmeyi Durdurma  (YAZININ PDF HALİ: 2013-02009)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 05/04/2012 tarihli ve 9909 sayılı yazımız

İlgi yazımızda;

Bakanlık Makamının 03/04/2012 tarihli ve 470 sayılı Olurlarında özetle,

-Belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeriflerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerIendirilmeye alınmaması,

-Diğer taraftan 01/02/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 343 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ ile 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II.  Satılamayacak Taşınmazlar” maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler dışında sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının satışına imkan getirildiği, öte yandan, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilebildiği ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “X. İhale Usulü” maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca; ‘Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve bu parselle bütünlük arz eden, müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar (apartman önleri, ticari işletme ile bütünlük arz eden yerler vb.) ın pazarlık usulüyle kiralanabildiği dikkate alındığında, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının, imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere kiralanabilmesinin uygun görüldüğü bildirilerek,

Belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81′ inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerlendirilmeye alınmaması ile sahil şeritlerinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiralama taleplerinin imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak kaydıyla, 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliğinize (Defterdarlık) devredilen yetki kapsamında değerlendirilmesini, gerektiği takdirde bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.

Bu arada, Bakanlığımız, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genci Müdürlüğünden alınan 10/01/2013 tarihli ve 752 sayılı yazıda; Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından; 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 05/04/2012 tarihli ve 9909 sayılı genel yazımızın (işlemimizin) iptali ve yürütülmesinin durdurulması İstemiyle, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2012/2326 esas numarasında Bakanlığımıza karşı açılan davada aynı Dairenin 02110/2012 tarihli kararı ile Bakanlığımızın 05/04/2012 tarihli ve 9909 sayılı genel yazısının (işlemin) yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verildiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28′ inci maddesinde; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, İdare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak  otuz günü geçemez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Danıştay 13 üncü Dairesinin ilgi yazımız hakkında vermiş olduğu “Yürümenin durdurulması” kararı uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve sahil şeridinde yer alan taşınmazların gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kiralanmasının talep edilmesi halinde, talebin değerlendirmeye alınmayarak reddedilmesini, yine kıyı ve sahil şeridinde yer alan Hazine taşınmazlarından turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımların ise belediye veya mahalli idare birliklerine protokol kapsamında talep edilmesi halinde, 2012/15 sayılı Genelge kapsamında Başbakanlıktan izin alınmak üzere bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın