2013-39629 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/(3361-24343)/39629 * 22.10.2013

Konu: Ağaçlandırma  (YAZININ PDF HALİ: 2013-39629)

… İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Dağıtımlı olarak 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 2/8/2012 tarihli ve 21320 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72 nci  maddesinde; “Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Hazine taşınmazlarının üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (mülga Çevre ye Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen uygulama projesine istinaden on yıl süreyle kiraya verilebileceği” yönünde düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ağaçlandırma yapılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi işlemleri; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri ile 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “XVIII Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri” başlıklı bölümünün “C-Ağaçlandırma İşlemleri” başlıklı alt bölümünde yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmekte iken, anılan Genel Tebliğin belirtilen bölümü, 17/9/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni yürürlüğe giren Bakanlığımızın 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

-“Ön izin verilecek ve kiralama yapılacak taşınmazların belirlenmesi” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Hazine taşınmazlarından üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilecek ve kiralama yapılacak olanların; taşınmazın üst ölçekli planda ayrıldığı amaç, bölgenin iklim koşulları, arazi sınıf (V ve daha yukarı), ileride iskana açılabilme İhtimalinin olup olmadığı ve ağaçlandırma amacı dışında başka amaçlarla kullanımının mümkün olup olmadığı hususları ile o bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları, daha önce yapılan başvurular, ilgili köy muhtarlıkları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak, ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak araziler de göz önünde bulundurularak İdare tarafından tespit edileceği “ yönünde,

– “İlan ve başvuru” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında; “ağaçlandırma yapılmak amacıyla bu konudaki talepler de dikkate alınarak taşınmazların İdarece tespit edileceği, bu Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi düzenlenerek Bakanlığımıza bildirileceği ve Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taşınmazların valiliklere (defterdarlıklar) bildirileceği, bu taşınmazların valiliklerce (defterdarlıklar), kendilerine ve varsa kaymakamlıklara (malmüdürlüklerine) ait internet sayfaları dahil uygun görülen diğer şekillerde otuz gün süreyle ilan edileceği, ilan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerişinde bulunanların aynı süre içerisinde ayrıca ilgili köy ve beldede de ilan edileceği” yönünde,

– “Mevcut işlemler ve sözleşmeler” başlıklı geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihlen önce Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla İdareye başvuran ve işlemleri tamamlanarak ön izin aşamasına gelen kişilere ilişkin işlemlerin, bu Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümler üzerinden bu Genel Tebliğe göre sonuçlandırılacağı, ön izin verilenler ile kira sözleşmesi düzenlenenler hakkında be, Bakanlığımızın 300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı” yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Bakanlığımızın 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen 7 ve 8 inci maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca; öncelikle ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilebilecek Hazine taşınmazlarının belirlenmesi ve Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taşınmazların Valiliklere (Defterdarlık) bildirilmesini müteakiben listeler halinde ve Bakanlığımız İnternet sitesi ile eş zamanlı olarak taşınmazların bulunduğu Valiliklere (Defterdarlık) ve varsa Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) ait internet sayfalan dahil uygun görülen diğer şekillerde ilan edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişnetin Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiralama taleplerinin karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmaya esas olmak üzere;

1) Bakanlığımızın 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; belediye ve mücavir alan sınırlan dışında bulunan Hazine taşınmazlarının, üst ölçekli planda ayrıldığı amaç, bölgenin iklim koşulları, öncelikle V. ve daha yukarı arazi sınıfında olanlar, ileride iskana açılabilme ihtimalinin olup olmadığı ve ağaçlandırma amacı dışında başka amaçlarla kullanımının mümkün olup olmadığı, o bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları, daha önce yapılan başvurular, ilgili köy muhtarlıkları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri ve ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak araziler vb. hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle İdarece [İllerde Valiliklerce (Defterdarlıklar), İlçelerde ise Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri)];

a) Öncelikle; İliniz sınırlan içerisinde bulunan ve ağaçlandırmaya elverişli olduğu hâlihazırda belirlenmiş olan (daha önce Bakanlığımıza intikal etmiş olanlar dahil) Hazine taşınmazlarının anılan Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi (EK-I) düzenlenmek suretiyle, gerektiğinde bilgi ve belgeleri güncellenerek ve ilgi yazımızda istenilen bilgi ve belgeler (Hazine Taşınmazlarına İlişkin Bilgi Notu, Google Görüntülü Bilgi Formu vb.) ile birlikte 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi,

b) Sonrasında ise, ağaçlandırmaya elverişli olduğu yeni edilecek olan Hazine taşınmazlarının anım Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi (EK-1) düzenlenmek suretiyle ve ilgi yazımızda istenilen bilgi ve belgeler (Hazine Taşınmazlarına İlişkin Bilgi Notu, Google Görüntülü Bilgi Formu vb.) ile birlikte 6 (altı) aylık dilimler halinde Bakanlığımıza gönderilmesi,

c) Ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde ağaçlandırmaya elverişli olduğu tespit edilen veya edilecek olan Hazine taşınmazlarının koordinat değerleri, uydu görüntüleri ve varsa bava fotoğrafları ile zeminin en az üç açıdan çekilmiş fotoğraflarının MEOP ortamında ilgili programa girişlerinin sağlanması,

2) Anılan Genel Tebliğin “Mevcut işlemler ve sözleşmeler” başlıklı geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca;

a) Bu Genel Tebliğim yürürlüğe girdiği tarihten önce, ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla İdareye yapılan başvurulara konu Hazine taşınmazları hakkında işlem yapılmak üzere;

-Kiraya verilmesine engel bir durumunun olup olmadığına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri tamamlanmış,

-9/10/2003 tarihli ve 25254 saydı Resmî Gazete’de yayımlanan (mülga) Ağaçlandırma Yönetmeliğinin değişik 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, belediye ve belediye mücavir alan veya köy ya da belde sınırlan içerisinde kalıp kalmadığı tespit edilmiş,

-Yine aynı fıkrada belirtilen işlemleri (köyde ise ilanının yapılmış olması, beldede ise belde belediye başkanlığından talebi olup olmadığına dair yazının alınmış olması) tamamlanmış,

Olan gerçek ve tüzel kişilerden işlemi ön izin aşamasına gelmiş olduğu belirlenen tek bir kişiye ön izin verilmesine yönelik olarak Bakanlığımıza gönderilmesi gereken ve/veya gönderilen taleplere konu Hazine taşınmazlarının olup olmadığının tespit edilmesi,

b) Tespit edilen bu taşınmazlar hakkında İdarece eski taleplerinin devam edip etmediği konusunda ilgililerine yapılacak yanlı tebligat üzerine taleplerinin devam ettiğini bildiren kişiler hakkında;

-Eski taleplerine konu taşınmazın yüzölçümünün anılan Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümlerden fazla olması halinde; eski taleplerine konu yüzölçüm üzerinden değil de, anılan Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümler üzerinden işlem yapılması gerektiğinden; talep edilen kısmın, taşınmaz tek ise neresinden, birden fazla ise hangisinden tercih edildiğinin ilgilileri ile irtibata geçilerek netleştirilmesi ve bu konunun tereddüde meydan vermeyecek şekilde ve gerektiğinde bir kroki üzerinde işaretlenmek suretiyle ve yukarıdaki I inci maddeye göre oluşturulacak listeye alınmadan bu taşınmazların bilgi ve belgelerinin güncellenerek ilgi yazımızda istenilen bilgi ve belgeler (Hazine Taşınmazlarına İlişkin Bilgi Notu, Google Görüntülü Bilgi Formu vb.) ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi ve ayrıca, bu talepler için Bakanlığımız ile yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayısı ile Bakanlık dosya numarasının bildirilmesi,

-Bu kişilerin taleplerine konu taşınmazların anılan Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümlerden fazla olan kısımları hakkında; Genel Tebliğin 9 maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılmak suretiyle ve bu taşınmazların yukarıdaki 1 inci maddenin (8) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleriyle birlikte ve bu bende göre oluşturulacak listeye alınarak Bakanlığımıza gönderilmesi,

-Bu kişilerin eski taleplerine konu taşınmazın yüzölçümünün anılan Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümlerle aynı veya az olması halinde ise; yukarıdaki 1 inci maddeye göre oluşturulacak listeye alınmadan, bu taşınmazların bilgi ve belgelerinin güncellenerek ilgi yazımızda istenilen bilgi ve belgeler (Hazine Taşınmazlarına İlişkin Bilgi Notu, Google Görüntülü Bilgi Formu vb.) ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi ve ayrıca, bu talepler için Bakanlığımız ile yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayısı ile Bakanlık dosya numarasının bildirilmesi, gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA  Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın