2014-11770 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalarda Başvuru Bedeli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/(3361-24343) *11770*            16.04.2014

Konu: Ağaçlandırma  (YAZININ PDF HALİ:2014-11770 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Dağıtımlı olarak 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 22.10.2013 tarih ve 39629 sayılı yazımız.

Bakanlığımızın 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; başvuru bedelinin, bu Genel Tebliğ Hükümlerine göre başvuru sırasında alınacak bedelli ifade ettiği,

“İlan ve başvuru” başlıklı 8 inci maddesinin;

Birinci fıkrasında özetle; ağaçlandırma yapılmak amacıyla bu konudaki talepler de dikkate alınarak taşınmazların İdarenizce tespit edileceği, bu Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi düzenlenerek Bakanlığımıza bildirileceği ve Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taşınmazların valiliklere (defterdarlıklar) bildirileceği, bu taşınmazların valiliklere (defterdarlıklar), kendilerine ve varsa kaymakamlıklara (malmüdürlüklerine) ait internet sayfaları dahil uygun görülen diğer şekillerde otuz gün süreyle ilan edileceği yönünde,

Dördüncü fıkrasında özetle; ilan edilen bu taşınmazlar üzerinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle İdarenize başvuru yapılabileceği,

Beşinci fıkrasında özetle, başvuru sahiplerinden başvuru sırasında, taleplerine konu taşınmazın yüzölçümü esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda başvuru bedeli tahsil edileceği, 2013 yılı için, başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedellerinin, Bakanlıkça belirlenen ve bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedeller olduğu,

yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Ağaçlandırma amaçlı kiralama talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile yapılan şifai görüşmelerde, talep sahiplerinden dilekçe verdikleri sırada başvuru bedeli alındığı belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen başvuru bedelini; ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek Hazine taşınmazları ilan edildikten sonra bu taşınmazlara yapılacak başvurular sırasında başvuru sahiplerinden alınması gerekmektedir.

Buna göre; ilgi yazımız gereği Bakanlığımıza gönderilen/gönderilecek listelerin bakanlığımızca incelendikten sonra ağaçlandırılması uygun görülen taşınmazların valiliğinize (defterdarlık) bildirilmesini müteakip, valiliklerin (defterdarlık) ve varsa kaymakamlıkların (malmüdürlükleri) internet sayfalarında ilan edildikten sonra yapılacak başvurular için başvuru sahiplerinden başvuru bedeli alınması, ilan yapılmadan sehven alınan başvuru bedellerinin ise başvuru sahiplerine iade edilmesi ve ilgi yazımız cevabının verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü

Sayı  : 27588883 – 255.01.01 / 302554        18.02.2014

Konu: 4706 sayılı Kanun Görüşleri

ANTALYA DEFTERDARLIĞINA

İlgi:     a) 13.06.2001 tarih, 05 Kd. 14-00/2236 sayılı yazımız.

b) 06.2001 tarih ve KDM-3-05A-01/707 sayılı Orman Genel Müdürlüğü emri

4706 sayılı yasanın. 7. Maddesi kapsamında Hazine’ye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde istenilen bilgi, belge ve görüş yazılarınız ilgi (a) yazımız gereğince Bölge Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüzce de ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne İntikal ettirilmekte, İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen bilgi, belge ve görüş yazıları, yine Bölge Müdürlüğümüzce Makamınız veya bağlı birimlerinize gönderilmektedir.

26.04.2012 tarih ve 28275 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun” 11. Maddesi (8). Bendindeki “ Bu kanun kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin değerlendirme ve tasarruf işlemleri, özel kanunları gereğince ilgili idarelerden görüş alınmaksızın yapılır.”  ve yine aynı yasanın 13. Maddesi (6). Bendi ile 6831 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenenOrman Kadastrosu yapılıp kesinleşen yerlerde, orman idaresince başka bir değerlendirme yapılmaksızın kesinleşen orman kadastrosuna göre işlem yapılır.” hükümleri mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır.

Hazine’ ye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, satış veya kiralama İçin istenilen bilgi ve belgelerin İdaremizce öncelikle gönderilmesi ve görüş yazılarının en geç iki ay içinde cevaplandırılmasını temin amacı ile;

03.03.2014 tarihinden itibaren Makamınız ve bağlı birimlerince 4706 sayılı yasa kapsamında istenilen bilgi, belge ve görüş taleplerinin, taşınmazın bulunduğu veya sorumluluk sahasındaki Orman İşletme Müdürlüklerine yapılmasını,

İlgili Orman İşletme Müdürlüğünce görevlendirilen 3 kişilik heyet marifetince, incelenen taşınmazın varsa orman tahdit/kadastro tutanak ve haritası, tapulama paftası, memleket ve Amenajman meşcere haritalarında gösterilerek, fiili arazi tespitlerini de içeren inceleme raporu düzenlenmesi, raporun ilgili görevlilerce imzalanmış, işletme müdürünce onaylanmış olarak taşınmazın talep konusuna göre değerlendirilmesinde idaremiz açısından bir sakınca olup olmadığı hususunda İdare görüşünün bildirileceği,

Bilgi, belge ve verilen görüşte tereddüt edilmesi halinde, talep yapılan İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen belge, bilgi ve görüşe müstenit inceleme raporunun örneklerinin eklendiği bir yazı ile durumun Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilerek ilgi (b) sayılı emir doğrultusunda, taşınmazın talep konusuna göre bir kez daha değerlendirilmesi neticesinde, Bölge Müdürlüğümüzce tanzim edilecek olan belge, bilgi ve inceleme raporuna göre iş ve işlem yapılması hususlarını,

Gereğini için arz ederim.

Ali GÖKÇÖL

BÖLGE MÜDÜRÜ

Ekler:

  • 06.2001 tarih, 05 Kd. 14-00/2236 sayılı yazımız.
  • 06.2001 tarih ve KDM-3-05A-01/707 sayılı Orman Genel Müdürlüğü emri

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın