2014-12426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Satışlarında Akdi Halefiyet)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-310/0(3313-01) -12426    24/04/2014

Konu: 2/B taşınmazları.  (YAZININ PDF HALİ:2014-12426 )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) 

İlgi: a) 17/03/2014 tarihli ve 8114 sayılı yazımız.

b) 01/04/2014 tarihli ve 9871 sayılı yazımız,

c) 27/07/2012 tarihli ve 20755 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a) ve (b) yazılarımızda 6527 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar belirtilmiş ve MEOP’ ta yer alan 2/B satış modülünün 6527 sayılı Kanuna göre revize edildiği bildirilerek 6527 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (1 Mart 2014) satın alma başvurusu süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden bu konuda kamuoyu ve ilgililer (muhtar, hak sahipleri vs.) haberdar edilmesi amaçlı çalışma programları düzenlenerek başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımına İlişkin;

– 01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna Geçici Madde 2′ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) süresinde ödemeyenlere altı ay süre verildiği,- Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacağı,

– Diğer taraftan, 6527 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (1 Mart 2014) satın alma başvurusu süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden bu nitelikteki başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılması hususunda dikkat edilmesi gerektiği,

– Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvurulması gerektiği,

Hususlarını ihtiva eden yerel basın açıklamaları yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; “Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümleri geçerlidir.” şeklindeki hükmün 6527 sayılı Kanundan yararlanacak olanları da kapsadığına dair basın açıklamasında yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim.                                                 

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 II Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın