2017-18336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında Yetki Devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-300-(3264-0)-18336  19/06/2017

Konu: Kamulaştırma     (YAZININ PDF HALİ:2017-18336)

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) DOSYA

30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında; elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından değerlendirileceği ve uygun görülmesi hâlinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamu yararı kararı verileceği, Kurulun bu kamu yararı kararı çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemlerinin ise, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Bakanlığımız tarafından, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacağı yönünde düzenleme yapılmış, müteakip fıkralarda ise kamulaştırma işlemlerine ilişkin diğer hususlar esasa bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Kamu Yararı Kararı alınan söz konusu taşınmazların 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca acele kamulaştırılması yoluna gidilmekte olup, Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan iş ve işlemler, 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 364 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde Maliye Bakanlığının merkez ve tüm taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir.

Buna göre, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre yazımız tarihinden sonra yapılacak olan Kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Defterdarlıklar (Milli Emlak Müdürlükleri) tarafından yürütülmesi hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Müsteşar

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın