2014-14455 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İllerde 222 Gereğince Tahsis Edilen Taşınmazların Durumu)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.13-00.99-13121-01-14455  15.05.2014

Konu:  (YAZININ PDF HALİ:2014-14455)

İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun

– 62 İnci maddesinde; “İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile hu arazi parasız okula tahsis olunur.

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.  hükmü,

– 66. maddesinin birinci fıkrasında; “4274 ve 5129 sayılı Kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir, Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir. ” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca Hazineye ait taşınmazlar Köy Tüzel Kişilikleri adına tahsis edilmektedir. Ancak; 12.3.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici l. Maddesinin 23′ üncü bendinde; “Bu Kanundaki il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasıyla dalla hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi kurulan 30 İlde Özel İdarelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin 30 Mart 2014 tarihi itibariyle sona erecek olması nedeniyle bu İllerde köy tüzel kişiliklerine gelir arazisi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Hazine taşınmazlarının 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 47 nci maddesi gereğince tahsislerinin kaldırılması ve genel hükümlere göre değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

DAĞITIM: Gereği 30 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın