2014-16884 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Büyükşehirlerde 4706/4/d Kapsamında Satış Yapılamayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 82405078-310-99[3303-01)-16884          04.06.2014

Konu: Satış  (YAZININ PDF HALİ:2014-16884)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 14/5/2014 tarihli ve 14261 sayılı 30 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan yazımız.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4/d maddesi uyarınca; belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taşınmazlar kullanıcılarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir.

Bilindiği üzere;

– 23/7/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. maddesi ile İstanbul ve İzmit İllerinin büyükşehir belediye sınırlarının il mülkî sınırı olarak,

– 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca da Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerindeki il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırları olarak, mevcuttaki Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırlarının ise il mülki sınırları olarak, belirlenmiştir.

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda özetle; 6360 sayılı Kanun gereği 30/3/2014 tarihinden sonra gerek yeni kurulan büyükşehir belediyeleri gerekse mevcuttaki büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırı olarak değiştirilmesi ile birlikte illeri sınırları dahilinde 4706 sayılı Kanununun 41d maddesi uyarınca satışların yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddüt ettikleri dolayısıyla yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; Hazineye ait taşınmazların 4706 sayılı Kanununun 4/d maddesi uyarınca kullanıcılarına satılabilmesi için, talep konusu taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları dışında yani köy ve mezra yerleşme alanı içinde bulunması, yüzölçüm olarak da beş bin metre kareyi geçmemesi gerekmektedir.

Bu nedenle; anılan Kanun hükmü gereği belediye ve mücavir alan içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazların satışı mümkün bulunmadığından, 30/3/2014 tarihinden önce köy ve mezra sınırları dahilinde olması sebebiyle izin almak üzere Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilen ancak bu yazımız tarihine kadar talimat verilmeyenler de dahil olmak üzere Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ayrıca talimat beklenilmeksizin belediye ve mücavir alan içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 4/d maddesi uyarınca satılmamasını rica ederim.

DAĞITIM: Gereği : 28 İl Valiliğine (Defterdarlık) (Adana, Denizli, İzmir, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mersin, Trabzon, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Ordu, Aydın, Erzurum, Konya, Sakarya, Van, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Samsun, Bursa, Hatay, Manisa, Şanlıurfa     

1 yorum

  1. Sayın üstadım. 4706 4d maddesine göre kullanıcısına satışta 4. Maddenin değişik 2. Fıkrasına göre şerh konulması gereklimidir. Çok tereddüte düştük. Şimdiden teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın