2014-14281 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (TOKİ’ye Devirlerin 2012/15 Sayılı Genelgeden Muaf Olması)

T.C.   MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626/310-0[3376-2851] -14281   14.05.2014 

Konu: TOKİ’ye devir işlemleri  (YAZININ PDF HALİ:2014-14281)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Mülkiyeti Hazineye ait olup 775, 1164, 2985 ve 4706 sayılı Kanunlar kapsamında İdarelerine devri istenilen taşınmazların 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında tutulması konusunda Toplu Konul İdaresi Başkanlığının 15.11.2013 tarih ve 1149 sayılı yazısıyla Başbakanlıktan izin istenilmiştir.

Başbakanlık (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gönderilen örneği ilişik 22.04.2014 tarih ve 1 149 sayılı yazıda; “Başkanlıklarınca Hükümet programı ile belirlenen acil eylem planında belirtilen hedeflere ulaşılması amacıyla, Maliye Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak olan taşınmaz devir işlemlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamından muaf tutulmasının Başbakanlık Makamının 11.04.2014 tarih ve 994 sayılı Olurları ile uygun görüldüğü ” bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini, bahsi geçen kanunlar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılacak taşınmaz devir işlemleriyle ilgili olarak 2012/15 sayılı Genelge kapsamında izin alınmayacağı hususunun İlinize bağlı İlçe Kaymakamlıklarına  (Malmüdürlüklerine) da bildirilmesini rica ederim.

E. Levent-ŞAHİN Bakan a. Genel Müdür Yrd. V. 

EK: Yazı örnekleri (3 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

BAŞBAKANLIK

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Sayı: 89243403-399/1185      30/04/2014

Konu: 2012/15 sayılı Genelge-         

MALİYE BAKANLIĞINA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Hükümet programı ve acil eylem planında belirtilen hedeflere ulaşılması amacıyla, Bakanlığınızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) İlgili kanunlar çerçevesinde yapılacak olan taşınmaz devir İşlemlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamında muaf tutulması Başbakanlık Makamının 11/04/2014 tarih 994 sayıla Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Abdullah CANBEK

Başbakan A.

Müsteşar Yardımcısı

BAŞBAKANLIK

Ekonomik, Sosyal Kültürel İşler Başkanlığı

Sayı: 89243403-399-4074(2013/3077)/1149             22.04.2014

Konu: 2012/15 saydı Genelge.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi yazıda kayıtlı, Başkanlığınızca Hükümet programı ile acil eylem planında belirtilen hedeflere ulaşılması amacıyla Maliye Bakanlığınca (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) İlgili kanunlar çerçevesinde yapılacak olan taşınmaz devir işlemlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamında muaf tutulması Başbakanlık Makamının 13/04/2014 tarih ve 994 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Mehmet Abdullah CANBEK

Başbakan A.

Müsteşar Yardımcısı

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

SAYI: 12262008-105.102- 6-3.90

Konu : 2012/15 sayılı Genelge.

BAŞBAKANLIK     

(Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı.)

Hazine mülkiyetinde bulunan ve ilgili mevzuatı gereğince devrinde sakınca olmayan taşınmazlar 775, 1164, 2985 ve 4706 sayılı Kanunlar kapsamında İdaremize devredilmektedir.

Ana görevi, yoksul ye alt gelir gruplarına konut yapmak; sosyal konut uygulamalarında bulunmak ve gecekondu dönüşüm projeleri ile kentsel dönüşüm projelerini yaparak, şehirlerin düzenli ve plajı gelişmesine öncülük etmek olan İdaremiz, söz konusu projelerin, gerçekleştirilmesi amacıyla kanunlarla yerilmiş olan görevleri 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında Makam Onayı alarak yerine getirmektedir.

Görevlerimiz Hükumet Programı ile Acil Eylem Planında belirtilen hedeflere ulaşılması amacıyla, İdaremizce yürütülen iş ve İşlemlerle ilgili Başbakanlık ve/veya Başkanlık Makam Onaylarına istinaden işlem tesis edildiği de göz önümde bulundurularak, Maliye Bakanlığından (Mili Emlak Genel Müdürlüğü) ilgili Kanunlar çerçevesinde İdaremize yapılan taşınmaz devirlerinin bahse konu genelge kapsamı dışında tutulması hususlarını;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın