2015-02584 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kaçak akaryakıt satışlarının 2886 sayılı kanuna tabi olmaması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-(3302-12463) – 2584 * 5/2/2015

Konu: Kaçak Akaryakıt Tasfiyesi    (YAZININ PDF HALİ:2015-02584)    

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili olarak bazı illerden alınan yazılarda; yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca; 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmayacağının belirtildiği, ancak 327 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde, taşınır satışlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal mum dört katına kadar olanları satışa çıkarmaya ve satış ihalelerini onaylamaya Valiliklerin (Defterdarlık) yetkili olduğu, bu nedenle kaçak akaryakıtın tasfiyesi ihalelerinde yetki konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkındaki Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (1-a) fıkrasında “Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların tasfiyesi il özel idaresince veya defterdarlıkça 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun açık teklif ve pazarlık usulünü düzenleyen 45 ila 51 inci maddeleri emsal alınarak yapılır. 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz. Tasfiye için ilan, miktarın büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve il özel idaresi veya defterdarlık internet sayfasında duyurulmak suretiyle yapılır. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde altmış beşinden aşağı tespit edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Diğer 327 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde, taşınır satışlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırın dört katına kadar olanları satışa çıkarmaya ve satış ihalelerini onaylamaya Valiliklerin (Defterdarlık) yetkili olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kaçak akaryakıtın tasfiyesini düzenleyen 16/A maddesinin 5 inci fıkrasında; kaçak akaryakıtın satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, konuyla ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (1-a) fıkrasında 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümlerin dikkate alınmayacağı belirtildiğinden, diğer taraftan akaryakıt tasfiyesinin aciliyeti ve önemi dikkate alınarak kaçak akaryakıt satışlarının miktar sınıflaması olmaksızın satışa çıkarma ve ihalelerini onaylama işlemlerinin Valiliklerce (Defterdarlık) yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın