2015-20041 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaçak akaryakıtın tahsis ve devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-320.02-(3302-12098)-20041          06/08/2015

Konu: Kaçak Akaryakıtın Tahsisi ve Devri    (YAZININ PDF HALİ:2015-20041)    

SAMSUN VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 30 il Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen 05.02.2015 tarihli ve 45279793-000-[3302-12463]2584 sayılı yazımız.

b) Muhasebat Genel Müdürlüğünün 08.07.2015 tarihli ve 74892797-320,02/6795 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt ise numune alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. ” hükmü yer almaktadır.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında da, tahsisi yapılan akaryakıt için 28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuyla İlgili olarak, 30 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen ilgi (a) sayılı yazıda; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kaçak akaryakıtın tasfiyesini düzenleyen 16/A maddesinin beşinci fıkrasında; kaçak akaryakıtın satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, konuyla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan

Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (I -a) fıkrasında 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümlerin dikkate alınmayacağı belirtildiğinden, diğer taraftan akaryakıt tasfiyesinin aciliyeti ve önemi dikkate alınarak kaçak akaryakıt satışlarının miktar sınırlaması olmaksızın satışa çıkarma ve ihalelerini onaylama işlemlerinin Valiliklerce (Defterdarlık) yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte gönderilen ilgi (b) sayılı yazıda; kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemlerinin 27 Sıra No lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri) 3 üncü maddesinde belirtilen esaslara ve parasal sınırlara uyularak yapılması gerektiği, ancak, kaçak akaryakıtın tasfiyesinin aciliyeti ve önemi nedeniyle satışa ilişkin onay yetkisinin miktar ve tutar sınırlaması olmaksızın Valiliklere (Defterdarlık) verildiği dikkate alındığında, devir işlemlerinin de Valiliklere (Defterdarlık) bırakılabileceği ve düzenlenen protokolün Bakanlığımıza gelmeksizin, mahallinde devreden ve devralan idarelerin harcama yetkililerince imzalanmak suretiyle devir işleminin gerçekleştirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Buna göre; kaçak akaryakıt tasfiyesinin aciliyeti ve önemi dikkate alındığında, kaçak akaryakıtın tahsis ve devir işlemlerinin Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısına göre Bakanlığımıza intikal ettirilmeksizin gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

DAĞITIM: 30 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü   

Sayı: 74892797-320.02-6795 * 08/07/2015

Konu: Kaçak Akaryakıtın Tahsisi ve Devri

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 23.06.2015 tarihli ve  45279793-320.02-(3302-12098)-15791 sayılı yazınız

İlgi yazı ve eki İzmir Valiliğinin (Defterdarlık) 21/05/2015 tarihli ve 25841 sayılı yazısında;

a) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında “Tahsisi yapılan akaryakıt için 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır” hükmünün yer aldığı; söz konusu madde hükmü kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanması halinde 27 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ekinde yer alan Taşınır Mal Devrine İlişkin Protokolün düzenlenmesi ve 42 Sıra Nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliğinde belirtilen parasal sınırlara göre protokolün Bakanlığımızca imzalanması gerekeceği;

b) Adı geçen Kanunun 16/A maddesinin beşinci fıkrası ile ilgili Yönetmeliğin 17 nci maddesinin I/a fıkrasındaki hükümleri çerçevesinde, kaçak akaryakıt satışlarının miktar sınırlaması olmaksızın satışa çıkarma ve ihalelerini onaylama işlemlerinin Valiliklerce (Defterdarlık) yapılmasının uygun görüldüğü hususunun 30 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilen 05/02/2015 tarihli ve 2584 sayılı Genel Müdürlüğünüz yazısıyla duyurulduğu, belirtilerek, kaçak akaryakıtın diğer kamu idarelerine devir ve tahsis işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 28/12/2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırların, bu taşınırlara ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebileceği, bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlara ilişkin esas ve usullerin Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede 06/12/2014 tarih ve 29197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değişik 27 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri) 3 üncü maddesinin I inci fıkrasının (f) bendinde; taşınır devirlerinin, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınarak harcama yetkilisi veya üst yöneticinin onayı ile yapılacağı, 2 nci fıkrasında ise devrine karar verilen taşınır için iki nüsha Ek-1 formun (Taşınır Devrine İlişkin Protokol) düzenleneceği ve söz konusu taşınırların, Yönetmelik hükümleri gereğince gerekli işlemler yapıldıktan sonra devredileceği ve devralınacağı ifade edilmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konu değerlendirildiğinde, kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemlerinin 27 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri) 3 üncü maddesinde belirtilen esaslara ve parasal sınırlara uyularak yapılması gerekmektedir. Ancak, kaçak akaryakıtın tasfiyesinin aciliyeti ve önemi nedeniyle satışa ilişkin onay yetkisinin miktar ve tutar sınırlaması olmaksızın valiliklere (Defterdarlık) verildiği dikkate alındığında, devir işlemlerinin de Valiliklere (Defterdarlık) bırakılabileceği ve düzenlenen protokolün Bakanlığımıza gelmeksizin, mahallinde devreden ve devralan idarelerin harcama yetkililerince imzalanmak suretiyle devir işleminin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bilgilerini arz ederim.

Ertan ERÜZ Genel Müdür V.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın