2015-01352 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Türk Telekom Kullanımındaki Taşınmazlardan Ecrimisil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   :10765071-310.60.01-[3121-62869]-1352 20/01/2015

Konu: Ecrimisil.    (YAZININ PDF HALİ:2015-01352)    

81 İL VALİLİĞİNE(Defterdarlık)       

Sinop Valiliğinden (Defterdarlık) alınan 21.01.2014 tarihli ve 439 sayılı yazıda;

İlleri, Merkez İlçesi, Kılıçlı Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 560 parsel numaralı ve 1.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 30,55 m2’lik kısmının üzerinde telefon santrali yapılmak suretiyle Türk Telekom A.Ş. tarafından işgal edildiğinin tespit edilmesi üzerine anılan taşınmazın 6/7/2012­15/11/2013 tarihleri arasında işgal edilen kısmına ilişkin olarak düzenlenen 441.76­TL tutarındaki ecrimisil ihbarnamesinin adı geçen Şirkete20/12/2013 tarihinde tebliğ edildiği, ancak Şirket tarafından ilgili Mahkeme kararları emsal gösterilerek itiraz edildiği,       

Şirket tarafından verilen itiraz dilekçesi ile ekinde yer alan benzer konudaki değişik mahkemelerce verilmiş olan kararlarının incelenmesinden;

Söz konusu taşınmazın üzerinde yer alan santral binasının Şirketlerinin görmüş olduğu kamu hizmeti sebebiyle Kılıçlı Köyü köy tüzel kişiliği ile aralarındaki protokol gereğince tesisi ve düzenlemesi yapılarak santral binası olarak kiralandığı,

Şirketlerinin özelleştirilmesinden önce yürürlükte bulunan ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 66 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 12. maddesine göre, kamuya ait arazilerden, meydanlar, köprüler, sahiller de dahil olmak üzere taşınmazların kullanım amacını zedelememek koşulu ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yararlanma hak ve yetkisine sahip olduğunun hüküm altına alınmış olduğu ayrıca, Kanunda bu yetkinin herhangi bir makamdan izin alınarak veya mülkiyet hakkının özüne dokunmadığı sürece bir bedel ödenerek kullanılacağını öngören bir hüküm de bulunmadığının belirtildiği,

Benzer durumdaki taşınmazlar hakkında değişik Valiliklerce (Defterdarlık) talep edilen ecrimisil bedellerine yapılan itirazlar üzerine bu bedellerin kaldırılmaması nedeniyle ecrimisil ihbarnamelerinin iptali için açılan davalar sonucunda mahkemelerce Şirketleri lehine karar verildiğinden bahisle 406 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu süre içerisinde kurulan santraller için ecrimisil bedeli talep edilemeyeceğinin mahkeme kararlarında da ifa edildiği,­ Benzer konularda açılan davalar sonucunda mahkemelerce ağırlıklı olarak; 406 sayılı Kanunla anılan Şirkete bir takım yetkiler tanındığı, bu nedenle Şirketin özelleştirilmesinden önce gerçekleştirilmiş olan yapıların kullanımından dolayı fuzuli şagil sayılamayacağından bahisle ecrimisil tahsiline ilişkin olarak tesis edilen işlemlerin iptaline karar verildiği,

Somut olayda olduğu gibi bazı Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu köy tüzel kişiliği ile Şirket arasında protokol düzenlenmek suretiyle Hazine taşınmazlarının işgal edilmesi üzerine Valiliklerce (Defterdarlık) Hazine taşınmazlarının kiralama yetkisinin Valiliklerine (Defterdarlık) ait olduğu belirtilerek yapılan itirazlar üzerine mahkemelerce, yukarıda belirtilen 406 sayılı Kanunla birlikte Köy Tüzel kişiliği ile Şirket arasında yapılan protokole göre yapılan kiralama işleminden dolayı Şirketin fuzuli şagil sayılamayacağından bahisle Valilikler (Defterdarlık) tarafından tesis edilen ecrimisil istenilmesine yönelik işlemlerin iptallerine karar verildiği,

Görülmüştür.       

Konu hakkında yapılacak işleme ilişkin olarak görüşleri sorulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Haberleşme Genel Müdürlüğü) alınan 25.12.2014 tarihli ve70174 sayılı yazıda;

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesi ile Türk Telekom’ a tekel yetkisi ve belirtilen hususlarda imtiyaz hakkı tanındığı, 12 nci maddesi ile de hizmet sunmak amacıyla kamu kurumlarına ait taşınmazlardan Türk Telekomun kullanım amacına zarar vermemek kaydıyla bedelsiz olarak yararlanacağının düzenlendiği ancak, Şirketin 2008yılında özelleştirilerek işletmeciliğinin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ ne devredilmesiyle anılan Kanunun 2 nci maddesi ile tanınan tekel hakkı ve diğer tüm imtiyazların sona erdiği,

10.11.2008 tarihli ve 27050 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile işletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile Bakanlıkları hak ve yükümlülüklerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmiş olduğu, Kanunun 7 nci maddesi ile rekabetin sağlanması, 30 uncu maddesinde ise ihtiyaç olması halinde haberleşmede kullanılacak taşınmazların kamulaştırılması ve ihtiyaç duyulması halinde işletmecilere bedeli karşılığında kullanım hakkı verilmesi yetki ve görevinin Bakanlıklarına yüklenilmiş olduğu,

406 sayılı Kanunun aksine 5809 sayılı Kanunda bedelsiz kullanıma ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, anılan Kanunla rekabetin sağlanması, elektronik haberleşme imtiyaz sözleşmesi imzalayan tüm işletmeciler arasında eşit davranma ve diğer işletmeciler ile Türk Telekom arasında ayrım gözetmeme, tarafsız davranma yükümlülüklerinin getirilmiş olduğu,

­ Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile geçiş hakkının ücret karşılığı verileceğinin düzenlenmiş olduğu, 9 uncu maddesinin 2 nci bendinde ise bu ücretlerin ne şekilde tespit edileceğinin belirlenmiş olduğu ve ayrıca, konuya ilişkin olarak diğer hükümlere ilişkin yer verildiği,

­ Anılan Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; ilgili mevzuatı uyarınca Bakanlığımız ile ilgili işletmeci arasında yetkilendirme süresi ile sınırlı olmak üzere bedeli karşılığında irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenleneceği…denilerek, kullanım hakkının irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi imzalanması suretiyle verileceğinin düzenlendiği, belirtilen sözleşmelerden herhangi biri yapılmaksızın ve izin alınmaksızın kamuya ait yerin kullanılması halinde ise ecrimisil tahsili için gerekli işlemlerin yapılacağının tabii olduğu,

­ Tüm bu düzenlemeler uyarınca anılan Kanunun yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir bedel talebi mümkün olmamakla beraber bu tarihten sonraki tüm kullanımlardan ücret ve/veya ecrimisil alınmasının mevzuat hükümleri gereği olduğu, Bildirilmiştir.

Buna göre; Türk Telekomun özelleştirilerek işletmeciliğinin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ ne devredilmesi, bu Şirket tarafından Hazine taşınmazlarının bedelsiz olarak kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeren 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ilgili maddelerinin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış olması ile anılan Bakanlığın yazısında belirtilen diğer hususlar da dikkate alınarak; Türk Telekom tarafından 406 sayılı  Telgraf ve Telefon Kanununun mülga 12 nci maddesine dayanılarak Hazine taşınmazları üzerinde santral binası, trafo binası, telefon kulübesi vb. yapıların yapılmak suretiyle kullanıldığının tespit edilmesi halinde; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki kullanımlardan dolayı ecrimisil bedeli istenilmemesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kullanımlar için ise genel hükümler uyarınca gerekli ecrimisil takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de gönderilmesini ricaederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

Gereği: 81 İL VALİLİĞİNE(Defterdarlık)

Bilgi: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’ neTurgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler / ANKARA

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın