2008-35904 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyıdaki Ecrimisilde Kalkınma Bakanlığı Birim Fiyatlarının Yüzde 18’i)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.38/3129-0/35904 *07.07.2008

Konu: Ecrimisil Uygulamaları (YAZININ PDF HALİ: 2008-35904)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 14/04/2003 tarihli ve 11858 sayılı yazımız.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca tahsisi yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar üzerinde inşa edilen konaklama tesislerinden kıyıya cephesi bulunanlardan sahil şeridinde ve/veya kıyıda işletmenin ve hizmetin devamı mahiyetinde bazı ünitelerin bulunması nedeniyle, Hazinenin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bu yerlere ilçeler itibarıyla farklı miktarlarda ecrimisil tahakkuk ettirilmesi nedeniyle, turizm sektöründeki farklı uygulamaların ve haksız rekabet iddialarının giderilebilmesi amacıyla, kıyı ve sahil şeridine şezlong ve gölgelik koymak, yeşil alan düzenlemesi yapmak, sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturmak, işletme müşterilerine yiyecek ve içecek servisi yapmak amacıyla takılabilir-sökülebilir taşınabilir elemanlarla tesis yapmak suretiyle olan kullanımların tespiti halinde; yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası AŞ. tarafından belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlardan açık alan (günübirlik alan) için öngörülen m2 bedelinin, kullanıma konu olan alanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunacak rakamın %18’i üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirilmesi, sektör temsilcileri ve sektörden sorumlu Bakanlık arasındaki mutabakat sonucu kararlaştırılmış olup, uygulamanın bu esaslar çerçevesinde yapılması Bakanlık Makamının 07/04/2003 tarih ve 303 sayılı olurlarıyla uygun görüldüğü ilgi yazımızla bildirilmiştir.

Bilindiği gibi, 19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkındaki Yönetmeliğin Ecrimisilin Tespit ve Takdir Edilmesi başlıklı 85. maddesinin ikinci bendinde “Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır. Ecrimisilin tespitinde; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur”

Ayrıca bu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 22/07/2007 tarihinde yayımlanan 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 5.maddesinin üçüncü fıkrasında “Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır. İşgalden önceki haliyle fiziki ve hukuki açıdan tamamen benzer nitelikte olan iki taşınmazın farklı şekillerde kullanıma konu edilerek işgal edilmiş olması, her iki taşınmazdan farklı tutarlarda ecrimisil alınmasını gerektirmez”

hükümlerine yer verilmiş, ancak söz konusu yerler için, yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası tarafından belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlardan açık alan (günübirlik alan) için öngörülen ın2 bedelinin, kullanıma konu olan alanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunacak rakamın 9618’i üzerinden ecrimisil tahakkuk ettirileceğine dair herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Buna göre, kıyıda ve sahil şeritlerinde işgalci olarak tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler adına tahakkuk ettirilecek ecrimisil işlemlerinde 19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 22/07/2007 tarihinde yayımlanan 312 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden Bakanlık Makamının 07/04/2003 tarihli ve 303 sayılı Olurlarının iptal edilmesi Bakanlık Makamının 02/07/2008 tarihli ve 671 sayılı Olurlarıyla uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Ekli listede belirtilen 29 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın