2016-00166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2016 Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 64204757-841.02.01-[3130-53]-166       05/01/2016

Konu: Ödenek Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar. (YAZININ PDF HALİ:2016-00166)

Bilindiği üzere, 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi için tefrik edilen tertiplerdeki ödenekler, bütçe imkanları çerçevesinde ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle ilgili harcama birimlerine gönderilecektir.

Bu doğrultuda; Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren hizmetlerin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, ödenek dağılımının ve harcamanın sağlıklı ve dengeli yapılabilmesi, uygulama sürecinde meydana gelen aksaklıkların da giderilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatının ihtiyaçları için tefrik edilen tertiplerdeki ödeneklerin kullanımı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecek ve bu hususlara uygun olmayan hiçbir ödenek talebi işleme alınmayacaktır.

A) Hizmet binası ve kamu konutları onarımı ile ilgili ödenek talep işlemleri

Hizmet binası ve kamu konutlarının onarımına ilişkin taleplerin 2011/6 sıra nolu Milli Emlak Genelgesi ile 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen hususlara uygun şekilde ve istenilen belgelerin eklenerek gönderilmesi ve Genelgenin 10 uncu maddesi ile Tebliğe ekli (EK:4 ve EK:5) listelerde yer alan hükümlere dikkat edilmesi gerekmekte olup, bu çerçevede iletilmeyen ödenek talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

B) Boş konutlara ilişkin yakıt ve diğer ortak gider talepleri

30/12/2011 tarihli Protokol gereği; Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığına tahsisli tüm kamu konutlarının boş kaldıkları dönemlere ilişkin yakıt ve diğer ortak giderleri için Bakanlığımızdan yazılı talepte bulunulmayacak (Boş konut yakıt ve ortak gider ödenek talep formu Defterdarlık/Malmüdürlüklerince tanzim edilerek dosyasına konulacaktır),ilgili ay sonunda SGB.Net sistemi üzerinden başlatılacak harcama süreçlerine bağlı olarak sistem üzerinden talepler serbest ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.         * Yakıtı (kömür, fueloil gibi) oturanlarca peşin olarak alınan kamu konutlarında; boş konut için toplu talepte bulunulması halinde yakıt tüketilip tüketilmediği hususunun ilgili Defterdarlık/Malmüdürlüklerince tespit edilmesi, yakıtın tüketilmemesi veya konutun herhangi bir şekilde elden çıkarılması (kira, tahsis, satış gibi) durumu da göz önünde bulundurularak hesaplanacak kullanılmamış yakıt giderinin ilgilisinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Boş konutlara ilişkin olarak SGB.Net sistemi üzerinden başlatılacak süreçlere ilişkin gönderilecek ödenekler sonrasında, Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ile 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre gerekli inceleme, araştırma, doğru ödenek talebi ve ödemenin yapılması hususunda 5018 sayılı Kanunun 61 ve 76 ncı maddeleri uyarınca Defterdarlık/Malmüdürlükleri sorumludur.

C) Diğer ödenek talep işlemleri

1) SGB.Net sistemi üzerinden yapılacak işlemler

* 01 Personel giderleri ile 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödenekler, SGB.Net Sistemi üzerinden Ayrıntılı Harcama Programındaki serbest ödenekler dahilinde Genel Müdürlükçe resen gönderilecektir.

* 03.2 Kırtasiye ve büro malzemesi, 03.3 Yolluklar, 03.5 Posta, telefon ve ilan giderlerine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze ödenek talep yazısı gönderilmeyecek, bu tertiplerin kullanımı için SGB.Net sistemi üzerinden başlatılacak harcama süreçlerine bağlı olarak sistem üzerinden talepler serbest ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.         * Önceki yıllarda ödenek bulunmaması nedeniyle gerçekleşemeyen harcamalar için, SGB.Net sistemi üzerindeki geçmiş harcama süreçleri iptal edilerek 2016 yılı için yeniden süreç başlatılacaktır.

2) Yazı ile yapılacak taleplere ilişkin işlemler

* Bakanlığımıza tahsisli taşınmazlar için; Belediyelerce alt yapı tesislerine katılma payı tahakkuk ettirildiğinde, ilgili mevzuatına göre peşin ödenmesi durumu göz önünde bulundurularak, 

*Yalnızca Milli Emlak Birimlerinin sorumlu olduğu alanlarda değişimine ihtiyaç duyulan; kırık cam, kapı kolu, priz, duy, ampul vb. mal ve malzemenin alımına ilişkin fiyat araştırması yapılarak,

* Demirbaş/büro malzemesi ihtiyaçları için, ekte yer alan Milli Emlak Taşra Teşkilatının Demirbaş Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanmasına İlişkin Form doldurularak, 

* Hizmet binalarında ya da Milli Emlak hizmetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın bakım onarımı için, işleme başlamadan önce ekte yer alan Makine ve Teçhizatın Bakım Onarımına İlişkin Ödenek Talep Formu doldurularak, yazılı ödenek talebinde bulunulması ve konu hakkındaki yazıda ihtiyaç gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

3) Diğer hususlar

* Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığına tahsisli hizmet binalarında ya da Milli Emlak hizmetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın bakım onarımı için Makine ve Teçhizatın Bakım Onarımına İlişkin Ödenek Talep Formunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesini müteakip uygun görülen ödenekler yazı yazılmaksızın SGB.Net sistemi üzerinden gönderilecektir.

* Gönderilen ödeneklerin kullanımına ilişkin tüm harcama işlemleri yalnızca ödeneğin gönderildiği amaç doğrultusunda yapılacaktır. Bu kapsamda; mahkeme harç ve giderleri için Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden, akaryakıt, elektrik, su alımları için de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından talepte bulunulacaktır.

* Yukarıda açıklanan tertiplerin dışında kalan ödenek konuları da yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirme sonucunda ödenek talebinin uygun görüldüğü çerçevede harcama süreci başlatılacaktır.

* Harcama birimlerince mal alımı işlemlerinin yılsonuna bırakılmaması, faturaya bağlı ödemelerin herhangi bir Hazine zararına neden olmamak açısından bir an önce yapılması, boş konutlar için yakıt ve ortak gider ödemelerine ilişkin taleplerin, harcamanın yapıldığı yıl içerisinde SGB.Net sistemi üzerinden yapılması ve geçmiş yıla ilişkin borç bırakılmaması ile gönderilen ödeneklerden kullanılmayacak tutarların olması halinde ise tenkis işlemi için en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi sağlanacaktır.

D) Taşıt tahsis işlemleri

1) Müsadere sonucu veya ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle tasfiyesi amacıyla Defterdarlık ya da Malmüdürlüklerine teslim edilmiş olup, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilen taşıtlar için, düzenlenen Taşıt Muayene Kontrol Raporunda onarımının gerekli olduğu belirtilen taşıtlara ilişkin masraf tutarı tahsis talep yazısında belirtilecek ve taşıtlara ilişkin resimler gönderilecektir.

2)Hali hazırda kullanılmakta olan araçların bakım, onarım, akaryakıt, muayene vb. diğer tüm ödenek ihtiyaçları doğrudan Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

Bilgi edinilmesini ve konunun milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da duyurulmasını rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

EK :

  • İhale Bedeli Talep Formu
  • Boş Konutlar İçin Ödenek Talep Formu
  • Makine Teçhizat Onarım Formu
  • Demirbaş Talep Formu

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın