2016-01187 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satın Alımlarında Muhasebe İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335-756.01-1187            14/01/2016

Konu: Trampa ve Vergi Borcuna Mahsuben Satın Alma İşlemlerinde Muhasebeleştirme Çalışmaları     (YAZININ PDF HALİ: 2016-01187)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Muhasebat Genel Müdürlüğüne yazılan 05.06.2015 tarihli ve 14220 sayılı yazımızda; gerek vergi borcuna mahsuben satın alma işlemlerinin ve gerekse trampa işlemlerinin muhasebeleştirilmesini teminen gerekli çalışmaların yapılması istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan,

-16.10.2015 tarihli ve 10030 sayılı yazıda; taşınmazların trampa edilmesine ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, bu konulardaki işlemlerin yazı ekinde yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yürütülmesinin uygun görüldüğü,

-17.11.2015 tarihli ve 11313 sayılı yazıda; muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların detaylı hesap planlarında 127/227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı ile 329/429Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına yardımcı hesaplar açılmış olup açılan yardımcı hesaplara ilişkin liste yazıları ekinde gönderilerek söz konusu yardımcı hesapların yapılan her bir işleme göre idare bazında detaylandırılması ve sistemde aktif hale getirilmesi için muhasebeleştirme işlemi yapılmadan önce ilgili kamu idaresince düzenleme@muhasebat.gov.tr adresine bildirimde bulunulması ve alınan cevaba istinaden gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerektiği,

-01.12.2015 tarihli ve 11313 sayılı yazıda; taşınmazların vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu işlemlerin ekte yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yapılmasının uygun görüldüğü, Bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve bundan sonra yapılacak trampa ve vergi borcuna mahsuben satın alma işlemlerinin ekli yazılarda belirtilen şekilde muhasebe birimleri tarafından muhasebeleştirilmesini teminen milli emlak birimleri tarafından yapılan işlemler sonucundan ayrıca muhasebe birimlerine de bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü                       

Sayı: 90192509-210.05.02-11868     01/12/2015

Konu: Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Edinimi

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kamu idarelerinin vergi borcuna karşılık taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca satın alınmasına yönelik işlemler ile bu işlemlere ilişkin yapılacak muhasebe kayıtları hakkında tereddüte düşüldüğü anlaşılmış olup konu hakkında uygulama birliğinin sağlanması açısından aşağıda yer alan açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesinde; “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.12002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Temel kavramlar” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci paragrafının (i) bendinde; “Özün önceliği: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özleri esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, taşınmazların vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar ve ekte yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yapılması uygun görülmüştür.

l- Milli emlak birimleri tarafından vergi borcuna karşılık satın alınan taşınmazlar, Hazine adına tescil ettirildikten sonra borçlunun borcunun bulunduğu ilgili vergi dairesi ile taşınmazın bulunduğu yerdeki muhasebe birimine bildirilecek ve muhasebe birimleri arası işlemler hesabına ilişkin ilk kayıt vergi dairesi tarafından yapılacaktır.

2- İlgili vergi dairesi, borç miktarı kadar düzenleyeceği muhasebe işlem fişi ile 511Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydetmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yerdeki muhasebe birimine mal edecektir.

3-Vergi dairesi tarafından düzenlenen muhasebe işlem fişinin bir örneği, taşınmazın bulunduğu yerdeki muhasebe birimine geldiğinde muhasebe birimi taşınmazı ilgisine göre 250-Arazi ve Arsalar Hesabına, 251 -Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına veya 252- Binalar Hesabına borç, 511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştirecektir.

Bununla birlikte, genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelere ait taşınmazın Maliye Bakanlığınca idarenin vergi borcuna karşılık satın alınması halinde, ilgili idarenin muhasebe birimince; vergi borcu tutarı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, taşınmaza ilişkin amortisman tutan 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç, taşınmazın kayıtlı değeri ilgili maddi duran varlık hesabına, olumlu fark 600Gelirler Hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ

Bakan a. Genel Müdür V.

Örnek Muhasebe Kayıtları (3 Sayfa)

DAĞITIM :

5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdareleri

Gelir İdaresi Başkanlığına

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

EK-ı

ÖRNEK

VERGİ BORCUNA MAHSUBEN TAŞINMAZ ALIMI

Örnek 1: Gümüşhane Üniversitesinin Gümüşhane’de bulunan ve kayıtlı değeri 100.000 TL, birikmiş amortismanı 50.000 TL olan binasının Vergi Dairesine olan 100.000 TL lik vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin talebi Bakanlıkça kabul edilerek, binanın değerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından 170.000 TL olduğu takdir edilmiş ve Hazine adına tescil işlemi yapılmıştır.

Gümüşhane Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce takdir komisyonu kararı ile binanın satın alındığına dair yazının bir örneği borcun bulunduğu vergi dairesine, bir örneği

Gümüşhane Muhasebe Müdürlüğüne diğer bir örneği ise Gümüşhane Üniversitesine gönderilmiştir.

Vergi Dairesi Muhasebe Biriminin Kaydı

511 -Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SK Geçici 8. Md. İşlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

100.000 100.000

Not: Söz konusu vergi borcu takibe alınmış veya tecil edilmiş ise 120 hesap yerine ilgisine göre 121, 122 veya 222 hesaplar kullanılacaktır.

Gümüşhane Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Kaydı

252- Binalar Hesabı

511 -Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.02. 6183 SK Geçici 8. Md. Adına işlem

Yapılan Muhasebe Birimi

257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

600- Gelirler Hesabı

11.08.02. Ol-Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden K naklananlar

170.000 100.000

50.000

20.000

Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe Biriminin Kaydı

252- Binalar Hesabı

600- Gelirler Hesabı

11.08.02.01-Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

70.000 70.000
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı

630- Giderler Hesabı

11.04.01.01 -Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

252- Binalar Hesabı

100.000

50.000

20.000

170.000

Not: Söz konusu vergi borcu vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş ise 360 hesap yerine, ilgisine göre 368 veya 438 hesaplar kullanılacaktır.

Örnek 2: Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da

100.000 TL olan arsasının, Vergi Dairesine olan 50.000 TL lik kendi vergi borcu ile bağlı kuruluşunun 40.000 TL lik vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin talebi Bakanlıkça kabul edilerek, arsanın değerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından 115.000 TL olduğu takdir edilmiş ve Hazine adına tescil işlemi yapılmıştır.

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce takdir komisyonu kararı ile binanın satm alındığına dair yazının bir örneği borcun bulunduğu vergi dairesine, bir örneği Ankara Muhasebe Müdürlüğüne diğer bir örneği ise Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Verri Dairesi Muhasebe Biriminin Kaydı.

5 1 1 -Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SIÇ. Geçici 8. Md. İşlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

90.000 90.000

Not: Söz konusu vergi borcu takibe alınmış veya tecil edilmiş ise 120 hesap yerine, ilgisine göre 121, 122 veya 222 hesaplar kullanılacaktır.

Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Kaydı

250- Arazi ve Arsalar Hesabı

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.02. 6183 sıç. Geçici 8. Md Adına işlem

Yapılan Muhasebe Birimi

600- Gelirler Hesabı

11.08.02.01 -Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

115.000 90.000

25.000

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhasebe Biriminin Kaydı.

252- Binalar Hesabı

600- Gelirler Hesabı

11.08.02.01 -Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

15.000 15.000
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

139- Diğer Kurum Alacakları Hesabı

630- Giderler Hesabı

I l. 04. Ol. 01-Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

252- Binalar Hesabı

50.000

40.000

25.000

115.000

Not: Söz konusu vergi borcu vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş ise 360 hesap yerine, ilgisine göre 368 veya 438 hesaplar kullanılacaktır.

Örnek 3: TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Afyon’da 140.000 TL olan arsasını aşağıda sayılan vergi dairelerinde bulunan toplam 135.000 TL lik vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınmasına ilişkin talebi Bakanlıkça kabul edilerek, arsanın değerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından 175.000 TL olduğu takdir edilmiş ve Hazine adına tescil işlemi yapılmıştır.

Afyon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce takdir komisyonu kararı ile arsanın satın alındığına dair yazının birer örnekleri borcun bulunduğu ilgili vergi dairelerine, bir örneği Afyon Muhasebe Müdürlüğüne, diğer bir örneği ise TEDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Çorum Vergi Dairesine 50.000 TL
Tokat Vergi Dairesine 30.000 TL
Çankırı Vergi Dairesine 20.000 TL
Yozgat Vergi Dairesine 15.000 TL
Kırıkkale Vergi Dairesine 20.000 TL

Çorum Vergi Dairesi

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SK Geçici 8. Md. İşlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

50.000 50.000

Tokat Vergi Dairesi

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SK Geçici 8. Md. işlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

30.000 30.000

Çankırı Vergi Dairesi

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SK Geçici & Md. İşlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

20.000 20.000

Yozgat Vergi Dairesi

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 SK Geçici 8. Md. işlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

15.000 15.000

Kırıkkale Vergi Dairesi

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.01. 6183 sıç. Geçici 8. Md. işlemi Başlatan

Muhasebe Birimi

120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı

20.000 20.000
Afyon Muhasebe Müdürlüğü
250- Arazi ve Arsalar Hesabı

511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

04.02. 6183 SK Geçici 8. Md. Adına işlem

Yapılan Muhasebe Birimi

600- Gelirler Hesabı

11.08.02. Ol-Mali Olmayan Varlıkların Değer

Değişiminden Kaynaklananlar

175.000 135.000

40.000

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: 90192509-210.05.02- 10030    16/10/2015

Konu:  Taşınmaz Trampa İşlemleri.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne

Bilindiği üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katha Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatı kapsamında kamu idarelerince ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa edilebilmektedir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 170 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinin üçüncü alt bendinde, devir ve trampanın satış hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, taşınmazların trampa edilmesine ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, bu konulardaki işlemlerin EK-1 ‘de yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK :

Örnek muhasebe kayıtları (3 sayfa)

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

EK-ı

ÖRNEKLER

  • BAŞABAŞ TRAMPA

Örnek: Mülkiyeti Hazineye ait kayıtlı değeri 100.000 TL olan ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş Artvin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarında yer alan arsa, Çoruh Üniversitesine ait ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş olan aynı değerdeki arsa ile trampa edilmiştir.

Artvin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

100.000 100.000

Çoruh Üniversitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

100.000 100.000
  • HAZİNENİN BORÇLU OLDUĞU TRAMPA

Örnek: Mülkiyeti Hazineye ait kayıtlı değeri 100.000 TL olan ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarında yer alan arsa, İnönü Üniversitesine ait ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş olan 150.000 TL değerdeki arsa ile trampa edilmiştir.

  1. Trampa İşleminin Kaydı

Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

329-              e itli Bor lar Hs.

150.000 100.000

50.000

İnönü Üniversitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

127- Diğer Faaliyet Alacakları Hs.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

100.000

50.000

150.000
  1. Trampa İşleminden Kaynaklanan 50.000 TL ‘nin Ödenme Kaydı

2.a) Trampa işleminden kaynaklanan 50.000 TL tutarındaki borç İnönü Universitesine ödenmiştir.

Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

329- Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hs.

50.000 50.000
830- Bütçe Giderleri Hs.

835- Gider Yansıtma Hs.

50.000 50.000

İnönü Üniversitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

102- Banka Hs.

127- Diğer Faaliyet Alacakları Hs.

50.000 50.000
805- Gelir Yansıtma Hs.

800- Bütçe Gelirleri Hs.

50.000 50.000

2.b) Trampa işleminden kaynaklanan 50.000 TL tutarındaki borç daha sonra yapılan diğer bir trampa işleminde mahsup edilmiştir.

Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

329- Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

50.000 50.000
İnönü Üniversitesi Muhasebe Biriminin kaydı.
250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

127- Diğer Faaliyet Alacakları Hs.

50.000 50.000

C- HAZİNENİN ALACAKLI OLDUĞU TRAMPA

Örnek : Mülkiyeti Hazineye ait kayıtlı değeri 150.000 TL olan ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarında yer alan arsa, Adnan Menderes Üniversitesine ait ve herhangi bir tahsis işlemine konu edilmemiş olan 100.000 TL değerdeki arsa ile trampa edilmiştir.

  1. Trampa İşleminin Kaydı

Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

127- Diğer Faaliyet Alacakları Hs.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

100.000

50.000

150.000

Adnan Menderes Universitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

01.02-Arsalar

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

329- Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

150.000 100.000

50.000

  1. Trampa İşleminden Kaynaklanan 50.000 TL’nin Ödenme Kaydı

2.a) Trampa işleminden kaynaklanan 50.000 TL tutarındaki borç Adnan Menderes Universitesine ödenmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

329- Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

103- Verilen Çekler ve Gön. Emr. Hs.

50.000 50.000
830- Bütçe Giderleri Hs.

835-Gider Yansıtma Hs.

50.000 50.000

Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.

102- Banka Hs.

127- Diğer Faaliyet Alacakları Hs.

50.000 50.000
805- Gelir Yansıtma Hs.

800- Bütçe Gelirleri Hs.

50.000 50.000

2.b) Trampa işleminden kaynaklanan 50.000 TL tutarındaki borç daha sonra yapılan diğer bir trampa işleminde mahsup edilmiştir.

Adnan Menderes Universitesi Muhasebe Biriminin kaydı.

329- Diğer Çeşitli Borçlar Hs.

250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

50.000 50.000
Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün kaydı.
250- Arazi ve Arsalar Hs.

Ol. 02-Arsalar

127- Di W er Faali et Alacakları Hs.

50.000 50.000

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: 90192509-210.05.02-11313     17/11/2015

Konu:  Taşınmaz Trampa İşlemleri Yardımcı Hesapları.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜNE

ilgi : 16.10.2015 tarihli ve 90192509-210.05.02-10030 sayılı yazı

İlgi yazıda, taşınmazların trampa edilmesine ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla, bu konulardaki işlemlerin yazı ekinde yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre yürütülmesi gerektiği bildirilmişti.

Muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların detaylı hesap planlarında 127/227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı ile 329/429-Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına yardımcı hesaplar açılmış olup açılan yardımcı hesaplara ilişkin liste ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yardımcı hesapların yapılan her bir işleme göre idare bazında detaylandırılması ve sistemde aktif hale getirilmesi için muhasebeleştirme işlemi yapılmadan önce ilgili kamu idaresince duzenleme@muhasebat.gov.tr adresine bildirimde bulunulması ve alınan cevaba istinaden gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ

Bakan a. Genel Müdür V.

EK :

Yardımcı Hesaplar (2 sayfa)

EK-ı

TAŞINMAZ TRAMPA İŞLEMLERİ İÇİN AÇILAN YARDIMCI HESAPLAR
HESAP KODU E HESAP ADI
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI
127 10 Gayrimenkul Trampa İşlemlerinden Kaynaklanan Alacaklar
127 10 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden
127 10 2 Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden
127 10 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
127 10 4 Mahalli İdarelerden
Büyükşehir Beledi elerinden
127 10 4 2 İl Belediyelerinden
127 10 4 3 İl Özel İdarelerinden
127 10 5 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
10 5 ı Sos al Güvenlik Kurumu Ba kanlı V ından
10 5 2 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden
329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
329 10 Gayrimenkul Trampa İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar
329 10 Genel Bütçe Ka samındaki Kamu İdarelerine
329 10 2 Özel Büt e Ka samındaki Kamu İdarelerine
329 10 3 Düzenle ici ve Denetle ‘ci Kurumlara
329 10 4 Mahalli İdarelere
329 10 4 ı Bü “k ehir Beledi elerine
329 10 4 2 İl Beledi elerine
329 10 4 3 İl Özel İdarelerine-
329 10 5 Sos al Güvenlik Kurumlarına
329 10 5 ı Sos al Güvenlik Kurumu B kanlı ma
329 10 5 2 Türki e İ Kurumu Genel MüdürlüW ” e
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI
227 10 Ga ‘menkul Tram a İ lemlerinden Ka naldanan Alacaklar
227 10 Genel Büt e Ka samındaki Kamu İdarelerinden
227 10 2 Özel Büt e Ka samındaki Kamu İdarelerinden
227 10 3 Düzenle ‘ci ve Denetle -ci Kurumlardan
227 Mahalli İdarelerden
227 10 4 ı Bü         ehir Beledi elerinden
227 10 4 2 İl Beledi elerinden
227 10 4 3 İl Özel İdarelerinden
227 10 5 Sos al Güvenlik Kurumlarından
227 10 5 Sos al Güvenlik Kurumu B kanlı v ından
Türki e İ Kurumu Genel Müdürlü W ünden
429 DİĞER E İTLİ BOR LAR
429 10 Gayrimenkul Trampa İşlemlerinden Ka aklanan Bor lar
429 10 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine
429 10 2 Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine
429 10 3 Düzenle ici ve Denetleyici Kurumlara
429 Mahalli İdarelere
429 Büyükşehir Belediyelerine
429 İl Belediyelerine
429 İl Özel İdarelerine
429 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
429 10 5 ı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın