2017-14376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Taşınmazlarında Kira ve İrtifak Bedellerinin Takibinin Sağlanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-300-(3151-0)-14376            15/05/2017 Konu: 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu     (YAZININ PDF HALİ:2017-14376)

ADANA VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve kullanma izni verilmesi görev ve yetkisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yürütülmekte olan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında 81 il ve bağlı ilçelerde tam otomasyona geçilmiş, milli emlak işlemlerine ilişkin tüm kayıt, belge ve defterlerin elektronik ortamda tutulmasına başlanılmış, yürütülen otomasyon kapsamında taşra teşkilatınca yapılması gereken işlemler başta 271 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği olmak üzere, tespit edilen sorunların çözümü amacıyla çıkarılan Milli Emlak Genelgeleri ile duyurulmuştur,

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan “Maliye Bakanlığı 2016 yılı Denetim Raporu” nun, Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu” bölümünün “Vadesinde Tahsil Edilemeyen Kira ve İrtifak Hakkı Bedellerinin 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında İzlenmemesi” başlıklı 6 no.111 bulgusunda;

Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen kira ve irtifak hakkı işlemlerinden kaynaklanan ve vadesinde ödenemeyen alacakların mali tablolarda tam olarak raporlanmadığının görüldüğü,

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesi hükmü uyarınca irtifak hakkı ve kullanım izni bedelleri sözleşmede öngörülen tarihte peşin; kira bedelleri ise dörtte biri peşin kalanı ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödeneceği, bedellerin bu hükme uygun olarak tahsil edilememesi durumunda anılan Yönetmelik’in 15’inci maddesi gereğince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre belirlenen oranda gecikme faizinin uygulanacağı,

Sözleşmeden kaynaklanan ve niteliği gereği amme alacağı olmayan söz konusu alacakların takibine ilişkin, anılan mevzuatta açık bir düzenleme yapılmadığından, Bakanlık tarafından vadesinde ödenmeyen alacakların hem aslının hem de faizinin genel hükümlere göre takibe alınmasının gerektiği, tahakkuk ettirildikten sonra takibe alınan söz konusu mülkiyet gelirlerinin, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinin; “Gelirlerden takipli alacaklar hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.” Hükmü uyarınca 121 -Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmesi gerektiği,

Hazine taşınmazlarına ilişkin işlemlerin takip edildiği Milli Emlak Otomasyon Programından alınan bilgilere göre; 2011—2016 yılları arasında vadesi geldiği halde tahsil edilemeyen 121.834.974,27 TL tutarında kira ile 62.104.453,19 TL tutarında irtifak hakkı olmak üzere toplam 183.939.427,46 TL alacağın bulunduğu,

2016 yılı mali tabloları üzerinde yapılan incelemede ise, kira ve irtifak hakkı bedellerinin takip edildiği 121.03.06 Gelirlerden Takipli Alacaklar (Kira Gelirleri) Hesabında 7.246.684,65 TL tutarında kayıt olduğunun tespit edildiği,

Sonuç olarak; vadesi geldiği halde tahsil edilmeyen 176.692.742,81 TL tutarında alacağın 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına aktarılmaması nedeniyle 2016 yılı Bilançosunda bu hesap itibariyle hataya neden olunduğu,

Bildirilmiştir.

Bunun üzerine, Milli Emlak Otomasyon Projesinde (MEOP) yapılan çalışmada ekli listede yer alan kira ve irtifak hakkı/kullanma izni bedellerinin vadesinde ödenmediği görülmüştür.

Buna göre, İliniz ve bağlı ilçelerinde kiralaması yapılan, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen yazımız eki listede yer alan taşınmazlara ilişkin dosyaların incelenerek kira, irtifak hakkı/kullanma izin bedellerinin tahsil edilip edilmediğinin tespit edilmesini, tahsili yapılmış olanların MEOP tahsilat modülüne girişlerinin yapılmasını ve Sayıştay Başkanlığına bilgi verilmek üzere yapılan işlemler sonucundan ivedilikle Bakanlığımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

EK: Liste DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın