2017-20842 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsisli Taşınmazların Kayıt İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 97208366-010.99(3100-1744)-20842                                                                13/07/2017

Konu : Tahsisli taşınmazların kayıt işlemleri     (YAZININ PDF HALİ:2017-20842)

İlgi : Tüm kamu idarelerine yazılan 25.05.2017 tarihli ve 97208366-010.99-[3100-1774]15233 sayılı yazımız.

2/10/2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan tüm kamu idarelerine yazılan ilgi yazımızda özetle; adı geçen Yönetmelik uyarınca, kamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında veya yönetiminde bulunan taşınmazların muhasebeleştirilmesine yönelik olarak ilgili kamu idarelerince, belirlenecek değerleri üzerinden envanter kayıtlarının 3 1/12/2017 tarihine kadar tamamlanmasının gerektiği, ayrıca 2016 yılı Sayıştay Raporuna göre kendisine tahsis yapılan kamu idarelerinin kullanımında bulunan kamu kaynaklarının tam ve doğru olarak raporlanmasını teminen tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin gerektiği bildirilerek, kamu idarelerinin kendilerine tahsisli taşınmazların rayiç bedel üzerinden kayıt işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması istenilmiştir.

İlgi yazımıza istinaden Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 19/6/2017 tarihli ve 55724981-756-E.76307 sayılı yazıda ise özetle; Başkanlıkları taşra birimlerinin kullanımında olan tahsisli taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgelerin güncellenmesi ve bu taşınmazların rayiç bedel üzerinden muhasebeleştirilmesi hususunda taşra birimlerine gerekli duyurunun yapıldığı belirtilerek, belirtilen işlemlerin süresi içinde ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerince gerekli koordinasyonun sağlanması istenilmiştir.

Buna göre; Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimleri (vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlık gelir müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, gelir servisleri) tarafından kullanılan taşınmazların Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere, başta bilgi ve belge temini olmak üzere ilgili diğer talepleri konusunda Valiliğinizce (Defterdarlık) gerekli desteğin verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın