2018-001357­ sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlıkları hizmet alanı olarak tahsisi)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 66844966-310.90(3121-0)-1357­        11.01.2018

Konu: Mahalle muhtarlıkları hizmet alanı     (YAZININ PDF HALİ: 2018-01357)

81 İL VALILIĞINE (Defterdarlık)

Valiliklerce (Defterdarlıklar) Bakanlığımıza iletilen muhtelif yazılarda; Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlıkları hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere; mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi uyarınca mahalle muhtarlıkları adına tahsis işlemi yapılmamaktadır.

Öte yandan; mahalle muhtarlığı hizmetlerinin mahalli müşterek nitelikte ihtiyaçların görülmesine yönelik bir kamu hizmeti olması ve bu hizmetlerin aksamadan yürütülmesi açısından Hazine taşınmazlarının mahalle muhtarlığı hizmet alanı olarak kullanılmak üzere Valiliklerce İçişleri Bakanlığı adına tahsisinin talep edilmesi halinde talebin öncelikle 327 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğine göre yetki devri kapsamında Valiliklerce (Defterdarlıklar) değerlendirilmesi, yetki kapsamında kalmaması halinde ise tahsis işleminin değerlendirilmesine esas bilgi ve belgelerinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere; 336 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi başlığını taşıyan 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kuruluş kanunlarıyla verilen ve yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri doğrultusunda Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz olarak yapılan sosyal, kültürel, sportif ve benzeri amaçlı tesislerin ticari amaca konu edilmemesi ve tahsis veya devir talebinde bulunulması ve bu talebin Yetkili İdarece uygun görülmesi halinde ecrimisil takibatı yapılmaz. Tahsis veya devir işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda, tahakkuk etmiş ecrimisiller tahsil edilmez, tahsil edilmiş olanlar ise iade edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Naci AGBAL Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın