2018-153185 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :10765071-000-E.153185(3361.0)                              05.09.2018

Konu : Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi     (YAZININ PDF HALİ: 2018-153185)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08/08/2018 tarihli ve E.139049 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanunla 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 6 ile; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kullandıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş, ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kira süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Genel Tebliğin “Başvuru” başlıklı 7 nci maddesinde; “(1) İdare tarafından kullanıcıların bu Tebliğ kapsamından yararlanmalarının sağlanması amacıyla Hazineye ait tarım arazilerinin bulunduğu ilgili belediye, belde, mahalle ve köy ile ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası vb. yerlerde başvuru süresi de dikkate alınmak suretiyle başvuru süresi, şartları vb. hususları içerecek şekilde gerekli duyurular yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde kiralama talebini içeren örneği bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu ile İdareye başvurmaları gerekir.

(3) Kiralama işlemleri, hak sahibinin belirlenmesi işlemleri de dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda yer alan “Çiftçilerimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması işlemlerinin yapılması” eylemi kapsamında;

Tarım arazilerini tarımsal amaçlı olarak kullanan hak sahiplerinin 19 Kasım 2018 tarihine kadar uygun bedel ve şartlarla kullandıkları taşınmazları doğrudan kiralama imkânı bulunmakta olup, başvuru için 50 bin bilgilendirme (Afiş/Broşür/SMS/Telefon/Mahalli Toplantılar/Tebligat) yapılması gerektiği ilgi yazımız ile bildirilmişti.

Buna göre;

– Kiralama süreci hakkında taşınmazların mahallindeki kullanıcıların ve kamuoyunun her türlü iletişim aracı kullanılarak bilgilendirilmesi,

– Öncelikle Hazineye ait tarım arazileri kullanımlarının yoğun olduğu köylerden ve mahallelerden başlanılarak ve muhtarlar ile işbirliği yapılarak görevlendirilecek personel eşliğinde başvuruların mahallinde elden alınması,

– Başvuru süresinin 19 Kasım 2018 tarihinde sona ereceği de dikkate alınmak suretiyle, başvuruların alınması ve bilgilendirme amacıyla gidilecek tüm köy ve mahallelerin isimleri (bağlı olduğu ilçede belirtilerek), hangi tarihlerde gidileceği, bu köy veya mahallede bulunan tarım arazisi sayısı ve yüzölçümü ile kullanıcı sayısının belirtildiği çalışma programınızın bir an önce oluşturularak 07 Eylül 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi,

– Gerektiği takdirde Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarından adresleri belli olanlara tebligat yapılmak suretiyle bilgilendirilmelerinin ve başvuru yapmalarının sağlanması,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak İlinize bağlı İlçelere de bilgi verilmesini önemle rica ederim.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın