2019-168343 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 22387626-000-E.168343 22.07.2019

Konu: 6292 sayılı Kanunun Geçici 8 nci maddesi. 

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları değerlendirme işlemleri (satış, iade ve) yürütülmektedir.

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile 6292 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hak sahipliği ihtilafları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 7 nci madde kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanamayanlar, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları hâlinde durumlarına göre 6 ncı maddenin onikinci fıkrası veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırılır.”

Buna göre; 6292 sayılı Kanunun 7 inci maddesi kapsamında kalan 2/B taşınmazlarının bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için, 6292 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri kapsamında süresi içerisinde satış ve iade başvurusunda bulunulmasına rağmen kullanıcı ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olması nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanamamış olması gerekmekte olup, satın alma veya iade hakkından yararlanmayan kişilerin 31.12.2020 tarihine kadar başvurmaları kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

Bu kapsamda; 6292 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında kalan taşınmazların 7 nci madde kapsamında iade edilmesi durumunda süresi içerisinde başvuran satın alma hak sahiplerine Kanunun 6 ıncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamında işlem yapılacaktır. Ancak bu taşınmazların 6 ncı maddesi kapsamında satış işlemine konu edilmesi durumunda, süresi içerisinde başvuruda bulunan iade hak sahiplerine Kanunun 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında işlem yapılacaktır.

Bilindiği üzere; 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1/c fırkasında “Bu fıkra kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının kayıt maliklerinden farklı kişiler olmaları ve kayıt maliklerinin bu fıkradan yararlanmak istemeleri hâlinde, kullanıcılar bu Kanunda belirtilen şartları taşısalar dahi doğrudan satış hakkından yararlanamazlar” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 6292 sayılı Kanun kapsamında işlem (satış veya iade) yapılmayan taşınmazlarda öncelikle 7 nci madde kapsamında iade başvuruları değerlendirilecektir.

İliniz bünyesinde 6292 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi kapsamında bulunan taşınmazların hak sahipleri belirlenerek doğrudan (yazı, telefon vs.) ve dolaylı (ilan, duyuru, toplantı, muhtar vasıtasıyla vs.) olarak bilgilendirilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları açısından başvuru yapmaları sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın