2019-030067 sayılı Genel Yazı (AKOY Protokolü)

T.C. ÇEVRE VE SEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 22387626-400[000]-E.30067-06.02.2019

Konu : [3313-31738] Tekli Eğitim – AKOY Protokolü   (YAZININ PDF HALİ:2019-30067)

DAGITIM YERLERINE

İkili öğretimin tamamen kaldırılarak tekli eğitime geçişin desteklenmesi, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okul inşaatlarının, karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazları verilerek arsa karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılması amaçlanarak 04 Şubat 2019 tarihinde Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir örneği ekli Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol (AKOY Protokolü) imzalanmıştır.

Bu kapsamda, öncelikle; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya. Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şirnak, Tekirdağ, Van illerinde belirlenen 2000 dersliğin ye daha sonra MEB tarafından belirlenecek dersliklerin (okulların) arsa (Hazine taşınmazları) karşılığında okul yapımı ihalesi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle yaptırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi Bakanlığımız yükümlülükleri arasında belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca bu kapsamda oluşacak taleplerin ivedilikle Bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Eki: AKOY Protokolü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA HAZİNE TAŞINMAZLARI KARŞILIĞINDA OKUL YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL (AKOY PROTOKOLÜ)

MADDE 1)  AMAÇ

İşbu protokol ile ikili öğretimin tamamen kaldırılarak tekli eğitime geçişin desteklenmesi, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okul inşaatlarının, karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazları verilerek arsa karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2)  KAPSAM

Bu protokol, ihtiyaç duyulan okulların arsa (Hazine taşınmazları) karşılığı anahtar teslimi götürü bedel inşaat yöntemiyle yaptırılması ve karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazlarının verilmesine yönelik iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri kapsar.

MADDE 3) DAYANAK

Bu protokol, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden düzenlenmiştir.

MADDE 4) TARAFLAR

İşbu protokolün tarafları; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’dır.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 278 Çankaya/Ankara

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Devlet Mah. Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar Çankaya/Ankara

MADDE 5) KISALTMALAR VE TANIMLAR

Bu protokolde geçen;

MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İfade eder.

MADDE 6) İŞBİRLİĞİ KONUSU

İşbu protokolün konusu; eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ikili öğretimin tamamen kaldırılması, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimlerinin desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca okul ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği illerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda; ihtiyaç duyulan okulların arsa (Hazine taşınmazları) karşılığı anahtar teslimi götürü bedel inşaat yöntemiyle yaptırılması ve karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazlarının verilmesidir.

MADDE 7) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Milli Eğitim Bakanlığının Yükümlülükleri;

7.1.1. Okulların yapılacağı taşınmazların ve bu taşınmazların üzerine yapılacak okulların projesinin (tip proje) ve maliyet bedellerinin belirlenmesi,

7.1.2. Okulların yapılacağı taşınmazların Hazine taşınmazı olmadığı işlerde tahsis belgesi vs. belgelerin ihale işlemlerinden önce temin edilmesi,

7.1.3. İşyerinin (Okulların yapılacağı taşınmazlar) yükleniciye teslimine iştirak edilmesi,

7.1.4. Tip projesi, özel teknik şartnamesi, mahal listesine göre yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projesinin onaylanması,

7.1.5. Yüklenici tarafından hazırlanan iş programının onaylanması,

7.1.6. Okulların inşaat kontrollük hizmetleri ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması.

7.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yükümlülükleri;

7.2.1. Uygun görülen okulların yapılması karşılığında yüklenicilere devredilecek, bu okulların maliyet bedellerini (% 10 çevre düzenlemesi ve zemin iyileştirmesi vb. işlerin bedeli ile % 18 KDV dahil edilerek) karşılayacak miktarda imar planında özel eğitim alanında kalan taşınmazlar da dahil olmak üzere Hazine taşınmazlarının belirlenmesi,

7.2.2. Öncelikle; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, İllerinde belirlenen 2000 dersliğin ve daha sonra MEB tarafından belirlenecek dersliklerin (okulların) arsa (Hazine taşınmazları) karşılığında okul yapımı ihalesi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle yaptırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

7.2.3. İşyerinin (Okulların yapılacağı taşınmazlar) yükleniciye teslim edilmesi,

7.2.4. Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmaz(lar)ının devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

MADDE 8) MÜCBİR SEBEPLER

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen haller (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı.) mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

MADDE 9) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Protokol’ün uygulanmasından doğabilecek aksaklıklar ve Protokolde yapılması istenen değişikliklerin çözümünden taraflar sorumludur. Protokolün uygulanması ile çıkabilecek ihtilaf her halükarda taraflar arasında sulhen çözümlenecektir.

MADDE 10) SÜRE VE EK PROTOKOL TANZİMİ

İşbu Protokol süresiz olmakla birlikte tarafların protokolü tek taraflı fesih hakkı vardır. İhtiyaç duyulması halinde Ek Protokoller düzenlenebilir ve düzenlenen Ek Protokoller işbu Protokol’ün ayrılmaz parçası haline gelir.

MADDE 11) YÜRÜRLÜK

4 (Dört) sayfa ve 11 (onbir) maddeden ibaret olan işbu Protokol, taraflar arasında varılan mutabakat gereğince 04/02/2019 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmesine müteakip yürürlüğe girer. 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MURAT KURUM

Bakan

ZİYA SELÇUK

Bakan

 

 

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın