2020-079800 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Covid-19 tedbileri kapsamında tarımsal kira bedellerinin ertelenmesi)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-(3361-0)-79800 * 31.03.2020

Konu: Hazineye Ait Tarım Arazileri Hk.  (YAZININ PDF HALİ: 2020-079800)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak İlan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele amacıyla gerek vatandaşımız ile kamu görevlilerinin sağlığı ve gerekse salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin kira bedellerinin ödenmesiyle İlgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere;

– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 13 ‘üncü maddesinin İkinci fıkrası; “Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir”,

– Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kullanıcılarına kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası; “İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı İse aynı yıl kira dönemi İçinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi İçinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz”,

– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik eki Kira Sözleşmesi (Ek4); . bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.’

– Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kullanıcılarına kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ eki Kira Sözleşmesi; “Mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.

– Hazineye ait arazilerin ecrimisil işlemlerini düzenleyen 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde, tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait taşınmazların hasat zamanları da dikkate alınmak suretiyle tespitinin yapılacağı, tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil tespit ve takdir edileceği, 6 ncı maddesinde ise, takdir edilen ecrimisilin, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde fuzuli şagile tebliğ edileceği ‘

Hükümlerini haizdir.

Buna göre;

– İdaremizce kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayına İsabet eden kira ödemelerinin altı ay süreyle ertelenmesi,

– Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin, hasat dönemi dikkate alınmak suretiyle yürütülmesi,

Uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Murat KURUM Bakan

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın