2021-714717 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel Satış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-82405078-930-714717      06/04/2021

Konu:  İhalelerin ilanı ve satış işlemleri ile ilgili bazı hususlar  (YAZININ PDF HALİ: 2021-714717)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10/02/2021 tarihli ve 272186 sayılı yazımız.

b) 07/01/2015 tarihli ve 82405078-756.02-247 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazımızla Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Hazine taşınmazlarının ihaleye çıkarma açısından hedefler belirlenmiştir. Söz konusu hedeflere ulaşılabilmesini ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını teminen Bakanlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde yapılan genel satış işlemlerine ilişkin olarak bazı hususların izah edilmesi gerekmektedir.

1) İlgi (b) yazımızda özetle; Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine katılımı arttırmak amacıyla, Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine ilişkin yasal ilanların yanında, satın alma talebinde bulunan dilekçe sahipleri ile ihaleye çıkarılacak Hazine taşınmazına komşu olan parsel sahiplerinden adresi tespit edilebilenlere de ihalenin yeri, günü ve saatinin iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmesi talimatı verilmiştir.

Bilindiği üzere satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalelerinin ilanları, Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesinde (https://www.milliemlak.gov.tr) yayınlanmaktadır. Bu nedenle Hazine taşınmazlarının daha etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla, ihaleye çıkarılacak Hazine taşınmazına komşu olan parsel sahiplerinden adresi tespit edilebilenlere de tebliğ edilmesine yönelik uygulamaya son verilmiş olup satın alma talebinde bulunan dilekçe sahiplerine ihalenin yeri, günü ve saatinin iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmesi ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerin mahalle muhtarlığında da ilan edilmek üzere satışa ilişkin ilanın bir örneğinin muhtarlığa gönderilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.

Ayrıca, değeri 1.000.000 (bir milyon) TL ve olan taşınmazlara dair ihalelerin, taşınmazların herkesin görebileceği kısımlarına konulacak tabela, afiş gibi reklam araçları asılmak suretiyle duyurulması, bu konuda gerekli olması halinde Bakanlığımızdan ödenek talebinde bulunulması, ayrıca satış ihalelerinin topluma duyurulması konusunda belediyeler ve il özel idareleriyle koordinasyon oluşturulması gerekmektedir.

2) Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde Genel Satış Modülünde “İhale kaydı” oluşturulmasına yönelik işlemlerin, bazı taşınmazlarda ihale tarihinden sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysaki ihale kaydının oluşturulmadığı ve söz konusu kayıt esnasında “İnternette Yayınlansın Mı” seçeneği “evet” olarak seçilmediği durumlarda söz konusu ilanlar Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesinde yayınlanamamaktadır.

Bundan dolayı, yapılacak satış işlemlerinde Genel Satış Modülünde “İhale kaydı” oluşturulmasına yönelik işlemlerin, ihale tarihinden en az 10 gün önce yapılmasına ve söz konusu kayıt esnasında “İnternette Yayınlansın Mı” seçeneği “evet” olarak seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

3) Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerince yapılacak satışlar Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesinde yayınlanırken imar durumu “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan imar durumu alanından veri olarak çekilmektedir. “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan imar durumu alanında herhangi bir bilgi olmaması durumunda söz konusu taşınmaz Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesinde yayımlanırken imar durumu “imarsız” olarak görünmektedir. Keza “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan imar durumu alanında güncel imar durumu bilgisinin yer almaması durumunda da söz konusu taşınmaz “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan ve güncel olmayan imar durumu ile yayımlanmaktadır. Bu durum ise gerçekte imar planı dahilinde olan taşınmazların imarsız olarak veya gerçek imar durumundan farklı şekilde ilan edilmesine neden olabilmektedir.

Bu nedenle ihaleye çıkarılacak taşınmazların “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan imar durumlarının, güncel imar bilgisini yansıtacak şekilde güncellenmesi; Taşınmaz Bilgi Formu ile Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporlarındaki imar durumları ile “Taşınmaz Ana Modülünde” yer alan imar durumlarının aynı olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

4) Genel Müdürlüğümüzce son dönemlerde yazılan yazılarımızla, son iki yılda satış talimatı verilmesine rağmen herhangi bir nedenle ihaleye çıkarılmayan veya ihaleye çıkarıldığı halde satışı yapılamayan taşınmazları gösterir listelerin gönderildiği belirtilerek taşınmazların yeniden satışa çıkarılması talimatları verilmiştir. Bunun üzerine Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığımıza yazılan satış izni yazılarının ekinde yer alan Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporlarının incelenmesinden, daha önce yapılan ve ihalede talep olmayan kıymet takdirlerinin çok üzerinde kıymet takdiri yapıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar ilgi (a) yazımızda Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Hazine taşınmazlarının ihaleye çıkarma açısından hedefler belirlenmişse de yapılacak yıl sonu değerlendirilmesinde Hazine taşınmazlarının ihaleye çıkarılmasına dair hedeflerin yanı sıra söz konusu ihalelerde oluşan bedeller ile taşınmazların satılma oranı da analiz edilecek ve dikkate alınacaktır.

Bundan dolayı, ihaleye çıkarılacak taşınmazlara Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi, 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 2014/1 sayılı Milli Emlak Genelgesi çerçevesinde rayiç bedeli en doğru yansıtacak şekilde kıymet takdiri yapılması, söz konusu bedellerinin satış yapılacak dönemin piyasa koşullarına göre en doğru değeri yansıtmasına özen gösterilmesi, özellikle de rayiç bedel araştırması yapılmadan, daha önceden konulan bedellerin Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya Yeniden Değerleme Oranında artırılması ve bulunan bu değerin Tahmin Edilen Bedel olarak dikkate alınması uygulamasından kaçınılması gerekmektedir.

YAZININ PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN
Bakan a.
Milli Emlak Genel Müdür

2 yorum

  1. …satın alma talebinde bulunan dilekçe sahiplerine ihalenin yeri, günü ve saatinin iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilmesi…yönündeki uygulamaya devam edilecektir. Talimatına ilişkin görüşüm; şahsa yapılacak iadei taahhütlü tebligatın ihale gününden sonra şahsa tebliğ edilmesi veya herhangi bir nedenle tebligatın geri dönmesi halinde şahsa “ben tebliğ almadım, haberim yok” beyanlarıyla itirazının önlenmesi ve hukuki bir soruna sebebiyet verilmemesi bakımından ihale gün ve saatinin kişinin öğrenme tarihine göre değiştirilmesi sözkonusu olamayacağından İhale ilan edildiğine göre satın alma talebinde bulunan kişilere “adi posta yoluyla” tebliğ yapılmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden bu yönde düzenleme/düzeltme yapılması gerektiğini arz ederim.

  2. Bence satın alma talebinde bulunanların talep dilekçelerine tabligata esas elektronik posta adresini ve telefon GSM numaralarını yazmalarının sağlanması ve her türlü tebligatın bu adrese ve telefona mesaj yoluyla yapılması yönünde bir düzenleme yapılabilir (Aynı tapu idaresindeki sistem gibi)

Bir Cevap Yazın