2021-947758 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2021 yılı Satış Performans Hedeflerinin İzlenmesi)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-000-947758 20.05.2021

Konu: 2021 yılı Satış Performans Hedeflerinin İzlenmesi   (YAZININ PDF HALİ:  2021-947758) 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10/02/2021 tarihli ve 272186 sayılı yazımız. b) 05/04/2021 tarihli ve 704517 sayılı yazımız. c) 12/04/2021 tarihli ve 762321 sayılı yazımız.

Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine yazılan ilgi (a) yazıda, 2021 yılında Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik işlemlere ağırlık verileceği ve illerimizin yapacakları satış ihaleleri, Hazineye ait tarım arazileri ile yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışı performans göstergesi olarak dikkate alınacağı belirtilerek 2021 yılı için; 2018-2020 dönemi gelir gerçekleşmeleri ve illerimizin özel durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle her bir Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) için satış ihalesine çıkarılan taşınmazların toplam bedellerine yönelik performans hedefleri belirlenmiştir.

İlgi (c) yazımız ile de yazıya ekli listedeki illerde performans hedeflerinin koordinasyonu ve takibinin Genel Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımız tarafından sağlanması uygun görülmüştür.

Söz konusu hedeflere ulaşılabilmesini ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını teminen Bakanlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde yapılan genel satış işlemlerinin takip ve koordinasyonunun aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

1) İlgi (a) yazımızla Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Hazine taşınmazlarının ihaleye çıkarma açısından verilen performans hedefleri doğrultusunda Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından, 2021 yılında satışa çıkarılması planlanan taşınmazlara ilişkin, ekte (Ek-1) yer alan formata uygun olarak “Satışı Planlanan Taşınmazlar” listesi oluşturulacak (ilçelerden gelen listeler Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları ve Milli Emlak Müdürlükleri tarafından icmal edilerek) ve her ay sonu itibarıyla güncellenerek,

Gerek Bakanlığımızca ve gerekse 327 sıra sayılı Tebliğ kapsamında Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) verilen yetki çerçevesinde ita amirince satış talimatı verilen Hazine taşınmazlarının durumunun düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla ekte (Ek-2) yer alan Satış İşlemleri Takip Formu Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) her ayın 15 inci ve son günü itibarıyla doldurularak (ilçelerden gelen listeler Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları ve Milli Emlak Müdürlükleri tarafından icmal edilerek),

İhale sonuçlarının takip ve analiz edilebilmesi amacıyla, illerde Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları ve Milli Emlak Müdürlükleri, ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından Basın İlan Kurumuna gönderilen ihale ilan metninin bir örneği;

İhalenin sonuçlanmasını müteakiben ihale ilan metnine açılacak ilave bir sütunda ihale sonuçları (ihaleye katılım olmuş ise ihale bedeli, katılım olmamış ise “Katılım Olmadı” şeklinde) yazılarak bir örneği,

MS Excel formatında, ilgi (c) yazımız ile performans hedeflerinin koordinasyonu ve takibiyle görevlendirilen il sorumluları ile mustafaumut.sakal@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilecektir. İlgi (c) yazımızda il sorumlusu atanmayan Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) listeleri, ihale ilanlarını ve sonuçlarını yalnızca mustafaumut.sakal@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilecektir.

2) Satış İşlemleri Takip Formu, 2021 yılında yazımız tarihine kadar satış talimatı verilen parselleri içerecek şekilde ve yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak en geç 21/05/2021 tarihine kadar doldurularak ve ilçelerden gelen listeler, Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları tarafından tek bir liste halinde icmal edilerek bir örneği il sorumlusuna ve mustafaumut.sakal@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilecektir.

3) İlgi (b) yazımızda da belirtildiği üzere satış performansı hedeflerine ilişkin analizler Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) üzerinden de yapılacağı için satış işlemlerine dair verilerin MEOP’a düzenli şekilde girilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

Ek: 1 – Ek-1 2 – Ek-2 Dağıtım: 81 İl Valiliğine

1 geri izleme / bildirim

  1. 2021-1820207 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İhaleleri) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın