2021-872835 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Şüpheli tutarların iadesi)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-400-872835  03.05.2021

Konu:3303-0 Şüpheli tutarların iadesi   (YAZININ PDF HALİ: 2021-872835)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Hazine ve Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 15/4/2021 tarihli ve 260592sayılı yazısı.

Bir örneği ilişikte gönderilen ilgi yazıda özetle; açıklama kısmında taşınmaz satışı ve benzeri ifadeler bulunan yüksek meblağlı tutarların Hazine tahsilat hesaplarına yatırıldığı ve daha sonra sahte vekâletname veya düzenlenen vekâletnamede para iadesine dair yetki bulunmamasına rağmen sehven yatırıldığı iddia edilen tutarın vekil tarafından kendi hesabına aktarılmasının talep edildiğinden bahisle söz konusu şüpheli tutarların iade işlemlerine ilişkin olarak; muhasebe birimlerinin hesaplarına taşınmaz satışı vb. ifadelerle yatırılan tutarların iadesi talep edildiğinde öncelikle, bu tutarların milli emlak iş ve işlemleriyle ilgisinin olup olmadığı, konuya ilişkin olarak herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığı ve bu tutarların iadesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş talep edilerek alınacak cevabi yazıya göre işlem tesis edilmesi, bu ve benzeri malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi esnasında sıkıntılar yaşanmamasını teminen, ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin şeklinin, içeriğinin vb. hususların titizlikle kontrol edilmesi, vekillere yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneğinin içeriğinde hak sahibi adına alacağı talep etmeye ve almaya yetkili olup olmadığı hususunun titizlikle kontrol edilmesi gerektiği, hem konuya ilişkin olarak bir örneği ekte gönderilen Konya Valiliğinin (Defterdarlık) 11/03/2021 tarihli ve 167286 sayılı yazısında hem de muhasebe birimlerinden Bakanlıklarına şifahi olarak intikal eden bilgi ve belgelere göre; ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden muhasebe birimlerine gelen cevabi yazılarda, söz konusu tutarların iade edilmesinde sakınca olmadığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi veya net bir ifade kullanılmaması nedeniyle sorunlar yaşandığı ve bu durumun da iade sürecini uzattığı belirtildiğinden, Hazine tahsilat hesaplarına taşınmaz satışı vb. ifadelerle yatırılan söz konusu şüpheli tutarların iade edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak muhasebe birimlerince gönderilen yazılara cevaben milli emlak birimlerimizce iletilen yazılarda, bu tutarların iadesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına dair net bir ifade kullanılması hususunda birimlerimize Bakanlığımızca duyuru yapılarak talimat verilmesi istenilmektedir.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve Hazine hesaplarına yatırılan şüpheli tutarların mevzuata uygun bir şekilde, bu tutarları yatıran şahıslara iadesinde uygulama birliğinin sağlanması açısından;

1) Sehven yatırıldığı belirtilen ve iadesi talep edilen bedelin milli emlak iş ve işlemleriyle herhangi bir ilgisi olup olmadığı konusunda Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kayıtları nezdinde yapılan inceleme sonucunda, bu tutarların milli emlak iş ve işlemleriyle herhangi bir ilgisinin olmadığının anlaşılması durumunda, iadesi talep edilen tutarı yatırdığını ileri süren ve iade talep eden kişilerin, konu hakkında detaylı şekilde beyanının alınması,

2) Konuyla ilgili kişilerin beyanının, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmesini müteakiben, söz konusu tutarların iadesi için ilgili Muhasebe Birimine yazı yazılması, ancak Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından yapılan değerlendirmede söz konusu tutarın iadesi açısından Cumhuriyet Savcılıklarından görüş alınmasının daha uygun olacağının değerlendirilmesi durumunda bu yönde işlem tesis edilmesi,

3) Hazine hesaplarına taşınmaz satışı vb. ifadelerle yatırılan söz konusu şüpheli tutarların iade edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak muhasebe birimlerince gönderilen yazılara cevaben milli emlak birimlerimizce iletilen yazılarda, bu tutarların iadesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına görüşün açık bir şekilde belirtilmesi,

4) İlçelerde yer alan taşınmazlarla ilgili olarak yatırılan tutarların iadesi konusunda Valiliklerden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izin alındıktan sonra işlem tesis edilmesi,

5) Bu ve benzeri malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi esnasında sıkıntılar yaşanmamasını teminen, ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin şeklinin, içeriğinin vb. hususların titizlikle kontrol edilmesi, vekaleten yapılan başvurularda, noterce düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneğinin içeriğinde hak sahibi adına alacağı talep etmeye ve almaya yetkili olup olmadığı hususunun titizlikle kontrol edilmesi,

hususlarında gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın