225 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.  9/3245-7729/35836

KONU: Hazine adına idarî yoldan tescil

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No : 225) (08.11.1996)

(307 sayılı Milli Emlak GT İle yürürlükten kaldırılmıştır)

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Hazinenin senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların idarî yoldan Hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait olan taşınmaz mallardan, uygulama imar planı içinde bulunanların tescil talepleri, defterdarlık veya malmüdürlükleri tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1477, 1498, 1513 ve 1518 sayılı Genelgelerine göre gereği yapılmak üzere, tapu idarelerine iletilmekteydi. Uygulama imar planı dışında olanların tescil işlemleri ise, defterdarlık ve mülmüdürlüklerince 16.5.1994 tarih ve 194 sayılı Genel Tebliğimize göre derlenen bilgi ve belgeler Bakanlığımız aracılığı ile gereği yapılmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerçekleştirilmekteydi.

Ancak, uygulama imar planı dışında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların, Hazine adına tescili için defterdarlık ve malmüdürlüklerinin talepleri, Bakanlığımız aracılığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerçekleştirilmesi işleminde, gereksiz yazışmalar ile kırtasiye israfı ve zaman kaybı olmaktadır.

Bundan böyle, konu hakkından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen 14.10.1996 tarih ve 1996/6 no.lu Genelgeye göre, Bakanlığımız yetkisindeki tescil taleplerinin, özel kanunlarda hüküm bulunmaması durumunda Bakanlığımıza gönderilmeden 22 Aralık 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 1 inci maddesine göre, taşınmaz malın bulunduğu yerin en büyük malmemuru (Defterdar veya Malmüdürü) tarafından tapu sicil müdürlüklerinden talep etmeleri halinde tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

16.5.1994 tarih ve 194 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a. Genel Müdür       

EK : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 14.10.1996 tarih ve 1996/6 no.lu Genelgesi

DAĞITIM : Gereği : 80 il valiliğine,

Bilgi : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne.

T.C. BAŞBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

SAYI    :           B021TKG0100000-073/1534

KONU  :           Hazine adına idarî yoldan tescil

Genelge No

1996/6 (14.10.1996)

İLGİ : a) 20 Eylül 1955 gün ve1251 sayılı genelge.

b) 27 Mart 1957 gün ve 1278 sayılı genelge.

c) 7 Kasım 1985 gün ve 1477 sayılı genelge.

d) 1 Mayıs 1989 gün ve 1498 sayılı genelge.

e) 14 Nisan 1992 gün ve 1513 sayılı genelge.

f) 15 Eylül 1993 gün ve 1993/5 sayılı genelge.

g) 15 Haziran 1996 gün ve 1994/11 (1521) sayılı genelge.

Maliye Bakanlığınca valiliklere gönderilen 16 Mayıs 1994 gün ve 194 sıra numaralı Millî Emlâk Genel Tebliğinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya Hazinenin senetsiz tasarrufunda olan taşınmaz malların, idarî yoldan Hazine adına tescilinde izlenecek yol ve tescili istemekle yetkili kuruluşlar açıklanmış ve bu konuda idaremizce yapılması gereken işlemler de ilgi (a ila e) genelgelerde belirtilmiştir.

Konu hakkında değişik tarih ve sayılı genelge bulunması ve her tescil talebinin Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi, işlemlerin uzamasına ve gereksiz yazışmalara neden olduğundan; tescil için gereken bilgi ve belgelerin Hazine adına tescil yaptırmaya yetkili idarelerin mahallî kuruluşlarınca ilgili tapu sicil müdürlüklerine intikal ettirilmesi halinde, aşağıdaki yöntemle talebin karşılanması uygun görülmüştür.

A. Hazine Adına Tescil Ettirme Yetkisini Haiz Kuruluşlar :

a- Maliye Bakanlığı:

Özel kanunlarda hüküm bulunmaması durumunda, 22 Aralık 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 1 inci maddesine göre, Hazine adına tescil ettirme yetkisi, taşınmaz malın bulunduğu yerin en büyük malmemuruna (Defterdar veya Malmüdürü) aittir. Bu, genel nitelikli bir yetkidir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde bu yetkiyi, merkez ilçeler malmüdürleri değil, bu malmüdürlüklerinin bağlı olduğu defterdarlar   kullanmaktadır.

b. Diğerleri:

Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü olup, bunlardan Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünce tescil ettirilmesi gereken Devlet ormanları ile, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerler hakkında yapılacak işlemler 2 Temmuz 1996 gün ve 1996/4 (1532) sayılı genelgede açıklanmıştır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Hazine adına tescil ettirilecek taşınmaz mallar ve bunların tescil şekilleri ise özel kanunlarında ve bu idarelerin kuruluş kanunlarında belirtilmiştir. (15 Mayıs 1969 tarih, 7269 ve 22 Kasım 1984 tarih, 3083 ve 9 Mayıs 1985 tarih, 3202 sayılı Kanunlar).

Maliye Bakanlığının talebine istinaden Hazine adına tescil edilecek taşınmaz mallar hakkında yapılacak işlemler, aranacak bilgi ve belgeler de aşağıda açıklanmıştır.

B. Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallarda Aranacak Şartlar:

a. Genel Şartlar:

• Hazine ile şahıslar arasında sınır ve mülkiyet yönünden bir ihtilaf bulunmaması (Bu durum, mahallînde düzenlenecek bir tutanakla gösterilmiş olmalıdır),

• Orman sayılan yerlerden veya 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmaması,

• 3402 sayılı Kanunun 16/B maddesinde sayılan mer’a, yaylak, kışlak ve harman yeri gibi orta malı taşınmaz mallardan olmaması,

• Tescili istenen taşınmaz malın bulunduğu sahada, içme suyu temin edilen göl ve baraj varsa bunların su toplama havzası olarak belirlenen sahası dışında kaldığının D.S.İ. mahallî kuruluşunca veya ilgili belediyesince bildirilmiş olması,

• Kadastrosu tamamlanmış çalışma alanlarında taşınmaz malın tespit harici (kadastro harici) bırakılmış olması, kadastro paftasına tersim edilebilecek şekilde ölçümünün yapılıp komşu parsellerle irtibatının sağlanması,

• Kadastrosu yapılmayan çalışma alanlarındaki yerler ile ilgili taleplerde, hangi amaçla tescil istendiğinin belirtilmiş olması, yani M.K. nun 912 nci maddesinde belirtildiği üzere, tescili gerektirir aynî bir hakkın doğması (köy konağı, okul, karakol yapımı veya satış, kiralama gibi) ve ayrıca Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği esaslarına göre harita düzenlenmesi,

gerekmektedir.

b. Özel Şartlar:

• Tescili istenen taşınmaz mal, deniz, göl ve nehir gibi umuma ait sulara mücavir ise kıyı kenar çizgisi dışında (kara yönünden) kalmış olması,

• Nehir ve dere metrûkâtı yerlerde, tescili istenen yerin suyun akışına mani bir hal teşkil etmediğinin ve Hazine adına tescilinde bir sakınca bulunmadığının D.S.İ. mahallî kuruluşunca bildirilmiş olması,

• Tescili istenen yer, kadastro çalışmaları sırasında ölçülüp, mera, yaylak, kışlak, harman yeri ve sıvat mahallî gibi vasıflarla tescil dışı bırakılmış (Özel siciline işlenmiş) ise, bu gibi yerleri tescil ettirme yetkisi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ait olmakla birlikte, bu gibi yerlerin mahallî maliye kuruluşlarınca tescilinin talep edilmesi durumunda; kadastroca belirlenmiş olan vasıflarını kaybettiğinin ve Hazine adına tescilinde sakınca olmadığının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açıkça bildirilmiş olması,

• Su arkı olarak tespit dışı bırakılmışsa, bu özelliğini kaybettiğinden kapanmış olduğunun ve Hazine adına tescilinde sakınca bulunmadığının D.S.İ. mahallî kuruluşunca bildirilmesi,

• Kapanmış Devlet karayolunun Hazine adına tescilinin istenmesi halinde, ilgili karayolları bölge müdürlüğünün veya Karayolları Genel Müdürlüğünün muvafakatının bulunması,

gerekmektedir.

C- Mahallî maliye kuruluşu temsilcilerince (Defterdar veya Malmüdürü) yukarıda sayılan genel ve özel şartları taşıyan taşınmaz malların tescili talep edildiğinde;

Kadastro müdürlüklerince, teknik belgelerin kontrolü ve uygunluğu sağlandıktan sonra tescil bildirimi düzenlenecek; tapu sicil müdürlüklerince de, yukarıda içerikleri açıklanan belgelere göre tescil işlemleri yapılacak ve üzerinde “muhdesat” varsa tapu kütüğü/zabıt defterinin beyanlar sütununda gösterilecektir.

Tereddüt edilen hususlarda, konu bölge müdürlüklerine intikal ettirilecek, bölge müdürlüklerince konuya çözüm getirilemezse, Merkezden görüş alınacaktır.

D- Kesinleşmiş imar planı bulunan yerlerde, ilgi (c, d, e, f) genelgelere göre işlem yapılacaktır.

Ayrıca, 1/5000 ölçekli imar planı (nazım plan) tescil için yeterli olduğundan, mahallî maliye kuruluşlarının bu planların kapsamında kalan yerlerle ilgili tescil talepleri, uygulama imar veya parselasyon planı olup olmadığına  bakılmaksızın  karşılanacaktır.

E- Kadim yol ve meydanların kapanmasıyla oluşan alanlar ve yol fazlalarının (Özel kanunlar uyarınca Maliye Hazinesi adına tescili zorunlu bulunanlar hariç) 2644 sayılı Kanunun 21 inci ve 3402 sayılı Kanunun 16/A maddeleri uyarınca sınırı içinde bulunduğu belediye veya köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi gerektiğinden, bu gibi yerlerin Hazine adına tesciline yönelik talepler karşılanmayacaktır. Ancak, Hazineye ait olup da çeşitli kanunlar uyarınca terkin edilen veya özel kanunları gereğince Hazine adına tescil edilmesi gereken yerler,  Hazine adına tescil edilecektir.

F- İlgi (a, b, g) genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve bildiriş uyarınca işlem yapılmasını rica ederim.

A. Yüksel AKIN

Genel Müdür