224 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 224)

(15.10.1996 tarihli ve 22788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 1 3/e maddesi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurtiçi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt, bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bakanlığımıza ‘verilen yetkiye dayanılarak aşağıdaki esaslar tesbit edilmiştir.

1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde ödenekler ölçüsünde yakıt idarece temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanuna İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan kontenjan için geçerlidir. Bu halde bütçe imkanları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur.

2. 15/6/1996 tarihinde yürürlüğe giren 219 sayılı Milli Emlâk Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, yakıt tedarikindeki güçlükler nedeniyle bazı konutlarda yakıt ilgili idarelerce tedarik edilmektedir. Ancak, doğalgazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük söz konusu olmadığından (Devlet mahalleleri, hizmet binası ile aynı kazandan ısıtılan konutlar gibi konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca kesinlikle karşılanmayacaktır. Anılan Genelgede de belirtildiği üzere 15/9/1996 tarihinden İtibaren bu konutların yakıtının konutlarda oturanlarca temin edilmesi gerekmektedir,

3. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlardan, kurumca karşılanan yakıt karşılığında eskiden olduğu gibi yakıt bedeli tahsil Edilmeyecektir.

Mezkûr cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir.

4. Yakıt bedelinin hesaplanmasında, konutların brüt inşaat alanının yüz yirmi metrekareden fazla olan kısımları dikkate alınmaz.

5. Metrekare yakıt bedeli Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı Cetvellere göre hesaplanan kontenjan yakıt miktarı için geçerlidir. Zorunlu nedenlerle kontenjandan fazla tüketilen yakıtın bedeli, gerçek miktarı üzerinden kullananlardan tahsil edilir. Bu tahsilat, kış mevsiminin bitiminde, Temmuz ayından itibaren yapılır.

6. Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, 15/10/1996 tarihinden itibaren beher metrekare için aylık 27.000.-lira yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate atarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak beher metrekare başına aylık 27.000.-lira yakıt bedeli tahsil edilecektir.

8. 30/5/1996 tarih ve 219 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ile 15/1/1996 tarih ve 215 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “2- YAKIT GİDERLERİ” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

9. Bu Genel Tebliğ 15/10/1996 tarihinde- yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.