236 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 236)

 

 (1.2.1998 tarih ve 23245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

 

Ülkemiz sanayiinin gelişmesinde önemli bir yer tutan küçük sanayi siteleri ile organize sanayi bölgesinde yapılacak yatırımlar için gerek|i fonların genelde büyük bir bölümü arsa temini için ayrılmakta, bunun sonucu olarak da alt ve üst yapı tesisleri kısa sürede tamamlanamadığından üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi amacıyla 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 68 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

“Kamuya ait gayrimenkuller; küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi yapılmak amacıyla kooperatiflere veya ilgili kamu kuruluşlarına ve diplomatik site alanındaki yabancı misyonlara pazarlık usulü ile bedeli peşin veya taksitle ödenmek üzere satılabilir. Bu konudaki esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak, kamuya ait taşınmaz malların küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi yapılmak amacıyla kooperatiflere veya ilgili kamu kuruluşlarına satışında, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

 

1-TANIMLAR

Bu genelgede geçen;

1.1. Küçük Sanayi Sitesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak seçilen ve planlanan yerlerde, küçük sanayiciler için yol, su, elektrik gibi alt yapı tesisleri ile genel hizmetleri karşılamaya yetecek ortak idarî ye sosyal tesisleri ihtiva eden günün icaplarına uygun modem ve teknik şartları haiz işyerlerini,

L2. Organize Sanayi Bölgesi: Bakanlar Kurulunca kurulmasına karar verilen il ve ilçelerde, ilgili bakanlık ve kuruluşlardan oluşan bir heyet tarafından seçilen ve planlanan yerlerde, yol, su, elektrik gibi alt yapı tesisleri ile genel ihtiyaçtan karşılamaya yetecek ortak idarî ve sosyal tesisleri ihtiva eden sanayi alanlarını,

1.3.  Kooperatif: Küçük sanayi sitesinin kurulmasını gerçekleştirmek üzere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kurulan sınırlı sorumlu küçük sanayi sitesi yapı kooperatifini,

1.4.  Kamu Kuruluşu: Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri kurmakla yükümlü il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları gibi diğer ilgili kamu kuruluşlarını,

ifade eder.

 

2- SATIŞA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Pazarlık Usulü İle Satış

Kamuya ait taşınmaz mallar; küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi yapılmak amacıyla kooperatiflere veya ilgili kamu kuruluşlarına, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre, pazarlık usulü ile satılabilir.

2.2. Bedelin Tahsili

Pazarlıkla yapılan satışta, taşınmaz malın bedeli peşin olarak veya taksitle ödenebilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde; bedelin %30’u peşin, kalan tutarı da en geç 24 ayda taksitle tahsil edilir.

Bedelin taksitle ödenmesi halinde; kalan borç tutarına T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli reeskont kredisi faiz oranı uygulanır.

Erken ödeme durumunda; faiz hesabı, ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen gün itibariyle yapılır. Kısmî ödemeler ise öncelikle ana para borcundan mahsup edilir.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde, borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu durumda, kalan borcun tamamı, yukarıda belirtilen faiz hesaplanmak suretiyle, faizi ile birlikte teminatı nakde çevrilerek tahsil edilir.

2.3. Teminat

Bedelin taksitle ödenmesi halinde, kalan borç tutarı ile o tarihte geçerli olan faiz oranı üzerinden hesaplanacak toplam faiz tutarını da karşılayacak miktarda, aşağıda belirtilen değerler teminat olarak alınır.

a)  Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve gayri kabili rücu banka teminat mektupları,

c)  Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller,

d) Nominal değerleri üzerinden kabul edilmek üzere, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler.

2.4. Ferağ

Taşınmaz malın taksitle satılması halinde, peşinatın yatırılmasından sonra, kalan borç tutan üzerinden hesaplanacak faizini de karşılayacak tutarda teminat alınarak tapuda ferağ verilir.

2.5. Devir Yasağı

Küçük sanayi sitesi veya organize sanayi bölgesi amaçlı yapılan satışlarda, taşınmaz mal bu amaçlar dışında kullanılamaz. Bu amaçla satılan yerler içerisinde bulunması gereken sosyal ve idarî tesis üniteleri için yapılan satış veya devirler amaç dışı kullanım sayılmaz. Bu hususta mal sahibi kamu tüzel kişilerinin 10 yıl süre ile vefa hakkına sahip oldukları hakkında tapu kütüğüne şerh verilir. Vefa hakkına ilişkin şartlar taraflar arasında düzenlenecek sözleşmede belirtilir.

 

3- DİĞER HÜKÜMLER

 

3.1. Uygulanacak Diğer Hükümler

Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ec-rimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın