237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 237)[1]

Bu Tebliğ, 255 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile I. derece doğal sit alanlarında kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 3386 sayılı Kanunla eklenen 15/f maddesine dayanılarak çıkarılan ve en son 26.7.1994 tarih ve 22002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Halen uygulanmakta olan bu modelin, sit alanı içerisinde kalan ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malı bulunan vatandaşlarımızın sorunlarını çözümlemekte yetersiz olması nedeniyle, soruna hukukî çerçeve de kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla, halen devam etmekte olan uygulamanın yanı sıra, sit alanı içerisinde kalan taşınmaz mal maliklerinin talep etmeleri halinde; Bakanlığımızca sit alanları içerisinde taşınmaz malı bulunanlara, taşınmaz malın bedelini gösteren bir örneği bu Genel Tebliğe ekli belge verilecektir.

Bu belge ile, Bakanlığımızca yapılacak taşınmaz mal satış ihalelerine katılacak kişi üzerine ihale yapılması halinde ihale bedelinden, düzenleme tarihi ile ihale tarihi arasında geçen süre zarfında aşağıda belirtilen şekilde artırıma tabi tutularak belirlenecek bedelin mahsubu veya oluşan fark kadar ödeme imkânı getirilmektedir.

Bu itibarla;

I. ve II. derece arkeolojik sit alanları ile I. derece doğal sit alanlarında kalan mülkiyeti şahıslara ait taşınmaz malların, maliklerince yapılacak başvuru üzerine Kültür Bakanlığınca takas programına alınmasını ve taşınmaz mallara kıymet takdir edilmesini müteakiben;

1- Bu kişilerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılacak Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde aranılacak ihaleye katılabilme şartları aynen aranılacaktır.

2- Belge sahiplerinin ihalelere katılmaları sonucu, geçici ihalenin üzerlerine yapılması halinde, Bakanlığımızca düzenlenen belgede belirtilen bedele, düzenleme tarihi ile ihale tarihi arasında geçen süre dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yayımlanan oran dâhilinde gün hesabıyla artış yapılarak ihale bedelinden mahsup edilecek, bedeller arasında Hazine lehine bir fark doğduğu takdirde meydana gelen bu fark şahıslarca peşin olarak ödenecektir.

3-Düzenlenen belgede belirtilen bedelin, ihale bedelinden yüksek olması halinde, defterdarlıklarca durum Bakanlığımıza bildirilecek, bedeller arasındaki fark için yeniden belge düzenlenecektir.

4- Taşınmaz malın geçici ihalesinin belge sahibi üzerine yapılması halinde bedeli ve miktarı ne olursa olsun onay için Bakanlığımıza gönderilecektir.

Duyurulur.

EK:1

 

 

 

Fotoğraf

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı :

          ili,    ilçesi,                mahallesinde/köyünde bulunan   pafta,       ada,           parselde kayıtlı     m2 yüzölçümlü (hisseli/tam) taşınmaz mal     no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun          /          /199     tarihli kararı ile  derece sit alanında bulunduğu tespit edildiğinden         /          /199  tarihinden geçerli olmak üzere taşınmaz mala takdir edilen                        (rakam ve yazı ile ) bedeli gösterir işbu belge düzenlenerek malik                   ‘na verildi.                                                                     

Tarih

İmza

-İsim

-Unvan

NOT : Bu belge devredilemez.                                      Mühür

 

[1] 5.9.1998 tarih ve 23454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın