243 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.25/3100-551/41391                                       05.11.1999

KONU : 2981 sayılı Kanun

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 243)

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esasları ve ilgili diğer hususlar belirlenmiştir.

Anılan Kanunun bazı maddeleri 3290 ve 3366 sayılı kanunlar ile değiştirilmiş, Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 10.11.1985 tarihinden önce yapılan gecekondulara ilişkin olarak 08.12.1986 tarihine kadar ilgili belediye veya valiliğe müracaat edenler bu Kanundan faydalandırılmıştır.

Kanunun 4’üncü maddesi ile imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tutulacakları işleme göre;

a)  Muhafaza edilecekler,

b)  Islah edilerek muhafaza edilecekler,

c)  Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar,

şeklinde tasnif edilmiştir.

Söz konusu Kanun hükümlerine göre; Hazinenin idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, yine aynı Kanunun 12’inci maddesi hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, bu yer hak sahibine tahsis edilmekte ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis Belgesi verilmektedir.

Kanunun 10’uncu maddesinin (c) bendinin son fıkrası uyarınca da; ıslah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen Hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilmektedir.

Devir işlemlerinin 2981 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği esasları çerçevesinde süratli bir şekilde neticelendirilmesi için;

Anılan Kanun kapsamında kalan taşınmaz mallardan;

1) Islah imar planı veya kadastro planları sonucu oluşan veya mevcut imar planının uygulanamaması nedeniyle meclis kararıyla ıslah imar planı olarak kabul edilen ve üzerinde muhafaza edilecek yapı bulunan,

2) İmar planında konut alanı olarak ayrılan (Binaların azami yüksekliği 12.50 metreyi geçemez) ve Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen yerler kapsamında bulunmayan,

3) Kanunun geçici 2/d maddesi kapsamında kaldığı bayındırlık ve iskan müdürlüğünce belirlenen,

Yerlerin; tapu tahsis belgesi verilmiş veya almaya hak kazanan, kendisinin, eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye veya mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmayan, hak sahibi şahıslara tapuları verilmek üzere, bu hususlarda defterdarlıklarca gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra belediye veya özel idareye devir işlemini yapmaya valiliklerin (Defterdarlık) yetkili kılınması, ilçelerden gelen devir taleplerinin de yukarıdaki esaslar çerçevesinde valiliklerce (Defterdarlık) sonuçlandırılması Bakanlık Makamının 27.10.1999 tarih ve 1391 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

DAĞITIM :

GEREĞİ  :

80 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın