242 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2000 Yılı Kira Bedelleri)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.07.0.MEG.O.13/ 3121 24383/35831         ANKARA

Konu: Kamu Konutları                                                        14.10.1999

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ([1])

(Sıra No: 242 )

Bu Tebliğin, 294 sıra sayılı Tebliğe aykırı düzenlemeleri, 22.06.2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 294 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13’üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde bulunan kamu konutları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1- KİRA BEDELİ

1.1. Konut Alanlarının Hesaplanması

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanıdır. Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

1.2. Her Bir Metrekareden Alınacak Kira Bedeli

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

a)  Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda             70.000.-TL/m2

b)  Kalorifersiz konutlarda                                            110.000.-TL/m2

c)   Kaloriferli konutlarda                                                 145.000 -TL/m2

Kira bedeli alınır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ait konutlardan milletvekillerine tahsis edilenlerden yukarıda belirtilen kira birim bedelleri iki katı olarak alınır.

1.3. Meskende Korunmaları Mutlak Surette Zorunlu Bulunanlardan Alınacak Kira Bedeli

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10.03.1993 tarih ve 3871 sayılı Kanunla değişik 20’nci maddesi gereğince, korunmaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanların konut kira bedellerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak, söz konusu personelin yararlandığı konutlardan alınacak kira bedeli, konutların yakıt bedelleri ile tüm giderlerinin emekli personel tarafından karşılanması kaydıyla, bu Genel Tebliğin 1.2. bölümünde belirlenen kira birim bedellerinin iki katı olarak tespit edilmiştir.

1.4. Kira Bedeline Yapılacak İlaveler

1.4.1. Konutların Nitelikleri İtibariyle Alınacak İlave Kira Bedelleri

Konutlarda aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan;

Konutların nitelik  farkları                                                  İlave  bedel  (TL/m2)

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                     25.000.-

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle

elektrik, su ya da her ikisinin de  hizmet binası veya

fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan,

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması                     60.000.-

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması                             60.000.-

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

mümkün olmaması                                                                     120.000.-

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir  şebekesi dışında

su kaynaklarından  (Kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

karşılanıyor olması                                                                      30.000.-

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için yukarıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. (B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup, bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri, konutların yukarıda belirtilen nitelikleri taşıması halinde, bu durumu maaş tahakkuk memurlarına ve saymanlıklara bildirecektir.

1.4.2. Kurum ve Kuruluşların Bedel Artırma Yetkisi

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan kira bedelleri asgari olup, kurumlar konutların nitelik ve özelliklerini de  dikkate alarak gerektiğinde daha yüksek kira bedeli belirleyebilirler.

1.5. Kira Bedelinden Yapılacak İndirimler

1.5.1. Bodrum Katlara İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları

Bodrum katlarda oturanlardan, hesaplanan aylık kira bedelinin %50’si indirilir. Zemin katın altındaki bölümler bodrum kat sayılır. Ancak, zemin kattan aşağıda birden fazla kat varsa, bu indirim yalnız en alttaki bir kat için uygulanır.

1.5.2.Bazı Yörelere İlişkin  Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları (Değişik: 265 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile) [2]

Bu Genel Tebliğin 1.2., 1.3. ve 1.5.1 bölümleri de dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) Bu Tebliğe ekli (1) sayılı listede yer alan illerde                      % 50,

b) Bu Tebliğe ekli (2) sayılı listede yer alan illerde                      % 45,

c) Diğer illerde                                                                       % 30,

d) (1) ve (2) sayılı listeler dışında olup da son nüfus

sayımında belirlenen nüfusu 10.000’den az

olan yerleşim yerlerinde                                                       % 40,

e) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları

kısıtlı olan yerlerde                                                              % 70,

oranında indirim yapılır. ,,

1.5.3. Kira Bedelinden Yapılacak İndirim Sayısı

Konutun bulunduğu yer de dikkate alınarak yukarıda belirtilen indirimlerden sadece birisi uygulanır.

1.5.4. İndirime Tabi Olmayan Kira Bedelleri

Bu Tebliğin 1.4. bölümünde belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi değildir.

1.5.5. Fazlası Dikkate Alınmayacak Kira Bedelleri

Kira bedelinin hesaplanmasında, konutların toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

1.6. Konutlarda Oturma Süresini Doldurduğu Halde Oturmaya Devam Edenlerden Alınacak Kira Bedeli

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince konutta oturma süresini doldurması nedeniyle konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın oturma süresinin bitim tarihinden itibaren, kira bedeli %100 fazlasıyla tahsil edilecektir. Bu oran asgarî olup, kamu kurum ve kuruluşları, bu oranın üzerinde ilave kira bedeli tespit ve tahsil edebilirler.

Ancak, bu şekilde oturulan süreler Kamu Konutları Yönetmeliği ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.

2-  YAKIT GİDERLERİ

2.1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, idarece yakıt temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt, Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanan kontenjan için geçerlidir. Bu halde, bütçe imkânları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur. Doğal gazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük söz konusu olmadığından (Devlet mahalleleri ve hizmet binası gibi aynı kazandan ısıtılan konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri idarelerce kesinlikle karşılanmayacak ve oturanlarca karşılanmaya devam edilecektir.

2.2. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlar ile söz konusu cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarınca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir.

2.3. Metrekare yakıt bedeli, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı cetvellere göre hesaplanan kontenjan yakıt miktarı için geçerlidir. Zorunlu nedenlerle kontenjandan fazla tüketilen yakıtın bedeli, gerçek miktarı üzerinden kullananlardan tahsil edilir. Bu tahsilat, kış mevsiminin bitiminde, Temmuz ayından itibaren yapılır.

2.4. Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 120.000.- TL yakıt bedeli tahsil  edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

2.5. Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su gibi diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla, bu konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak bu Genel Tebliğin 2.4. bölümünde belirtilen yakıt bedeli % 50 indirimli olarak tahsil edilir.

2.6. Yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutlardan toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden  fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

2.7. Yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 11.000.-TL tahsil edilir.

3- İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.1. Yönetim ve Ortak Giderlerin Karşılanması

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yönetici tarafından yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, tüketimin gerçek miktarı kurumlarca teknik elemanlar vasıtasıyla hesaplanır ve tüketim bedelleri ilgililerden tahsil edilir.

3.2. Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler

Oturulan süre içinde;

a) Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,

b) (Değişik: 262 sayılı GT) Kamu konutlarının küçük bakım ve onarım giderleri (Asansör bakım gideri, kırılan camların takılması, bozulan batarya ve muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi, eviye, lavabo, w.c. taşı, banyo küveti veya rezervuarın değiştirilmesi ve onarılması, pencere çerçevelerinin onarılması, kapı değiştirilmesi, kilit onarımı veya değiştirilmesi, boya ve badana yapılması, mutfak tezgahının değiştirilmesi veya onarımı, konutlarda bulunan seramik, fayans, yer ve duvar döşemeleri ile marley, parke vs gibi zemin döşemelerinin bakımı, onarımı, değiştirilmesi, mutfak, elbise ve yük dolaplarının bakım ve onarımı, şofben, termosifon ve banyo kazanının onarımı, elektrik anahtarı, prizi, sigortası ve kapı zilinin değiştirilmesi ve onarımı ile bunlara benzer diğer bakım ve onarımlar),

c) Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

d) Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler,

e) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları,

f) Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksikliklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

konutta oturanlar tarafından karşılanır.

3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler

Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım  giderleri,

d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla    edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

4. KALDIRILAN HÜKÜMLER

10.01.1998 tarih ve 23226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 234 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

5. YÜRÜRLÜK

Bu Genel Tebliğ 15.11.1999 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

1 SAYILI LİSTE                                        2- SAYILI LİSTE                                     

1- Ağrı                                                                                                1- Adıyaman

2- Aksaray                                                                              2- Amasya

3- Ardahan                                                                             3- Çorum

4- Artvin                                                                                 4- Diyarbakır

5- Bartın                                                                                 5- Elazığ

6- Batman                                                                               6- Erzurum

7- Bayburt                                                                              7- Kahramanmaraş

8- Bingöl                                                                                 8- Karaman

9- Bitlis                                                                                    9- Kastamonu

10-Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada)                                   10- Kırıkkale

11-Çankırı                                                                               11- Malatya

12-Erzincan                                                                             12- Mardin

13-Giresun                                                                              13- Nevşehir

14-Gümüşhane                                                                        14- Niğde

15-Hakkari                                                                              15- Ordu

16-Iğdır                                                                                   16- Rize

17-Karabük                                                                             17- Samsun

18-Kars                                                                                  18- Sivas

19-Kırşehir                                                                              19- Şanlıurfa

20-Kilis                                                                                    20- Tokat

21-Muş                                                                                    21- Trabzon

22-Osmaniye                                                                            22- Van

23-Siirt                                                                                     23- Yozgat

24-Sinop                                                                                   24- Zonguldak

25-Şırnak

26-Tunceli

  1. 1997/14 sayılı Genelgeye bakınız.
  2. 265 sayılı GT ilr değişmeden önceki şekliBu Genel Tebliğin 1.2., 1.3. ve 1.5.1. bölümleri de dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;(*)a) Bu Tebliğe ekli (1) sayılı listede yer alan illerde                               %25,b) Bu Tebliğe ekli (2) sayılı listede yer alan illerde                               %15,c) Yukarıdaki listeler dışında olup da son nüfus sayımındabelirlenen nüfusu 10.000’den az olan yerleşim yerlerinde                    %10,d) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerlerde bulunan konutlarda                                                % 50,oranında indirim yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın