270 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Enerji Piyasasında İrtifak Hakkı İşlemleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:  270)

27.10.2003

2007/3 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kamu, özel ve gerçek hukuk tüzel kişileri lehine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesi gereğince yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre ve özel Kanunları uyarınca, Bakanlığımızca belirlenen koşullarla ve bedeli karşılığında, kamu yararı, turizm, eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı olarak üst (irtifak) hakkı, mecra irtifak hakkı, intifa hakkı tesis edilmektedir.

Bu kapsamda; Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş olan kuruluşların asli görevleri gereğince yapmış olduğu hizmetlerin kamu hizmeti niteliği taşıyor olması hususu da dikkate alınmak suretiyle, bu kuruluşların hizmetleri sebebiyle ihtiyaç duyduğu mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, bu kuruluşlar lehine bedeli karşılığında ve hizmet süresince kullanılmak üzere Bakanlığımızca 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 744 üncü maddesi uyarınca mecra irtifak hakkı tesis edilmektedir.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşların yapmış olduğu hizmetlerin kamu hizmeti niteliği taşıyor olması ve bu kuruluşlarca yerine getirilmesi gereken hizmetlerde aciliyet bulunması nedeniyle, yapılan yatırımların zamanında yapılabilmesi, aksamaması ve bu işlerin süratle yerine getirilmesi ve ayrıca, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bu kuruluşlar lehine asli görevleri gereği tesis edilecek mecra irtifak hakkına ilişkin işlemlerin kısa sürede ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla; mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşlar lehine mecra irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin tüm işlemlerin, aşağıdaki açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle Defterdarlıklarca yapılarak sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Buna göre, BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşların mecra irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin işlemlerin süratle sonuca bağlanmasını teminen;

1- TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ tarafından, üzerinden enerji nakil hattı geçirilen/geçirilecek olan, BOTAŞ tarafından ise, doğalgaz boru hattı geçirilen/geçirilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar hakkında, Bakanlığımızın 150 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin (D) bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler dikkate alınmak suretiyle, talep konusu taşınmazların üzerinde mecra irtifak hakkı tesis edilmesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, mecra irtifak hakkı tesis edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığının tespiti halinde gerekli işlemlere başlanılması,

2- Adı geçen Kuruluşlar tarafından mecra irtifak hakkı tesisi talep edilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların genel, katma veya özel bütçeli bir kuruluşa tahsisli olması durumunda, bu taşınmazın tahsis edildiği kurum veya kuruluştan görüş sorularak olumlu cevap alınması halinde, ilgili Kuruluşlar lehine mecra irtifak hakkı tesis edilecek olan kısımları üzerinde genel, katma veya özel bütçeli kuruluşa yapılan tahsisin kaldırılarak, bu kısımlar üzerinde mecra irtifak hakkı tesis edilmesi, tahsis yapılan kurum veya kuruluştan olumsuz cevap alındığı taktirde ise, bu durumun talep sahibi Kuruluşa bildirilmesi,

3- Enerji nakil hattı ve doğal gaz boru hattı geçirilmek amacıyla tesis edilecek mecra irtifak haklarında, hat güzergahının taşınmazdan geçiş durumu (hattın taşınmazın kenarından veya ortasından geçmesi v.b. gibi), taşınmazın yüzölçümü, geometrik durumu ve satış bedeli gibi hususlar da gözönüne alınarak, bu taşınmazların enerji nakil/boru hattı geçmeden önceki değerleri ile enerji nakil/boru hattı geçtikten sonraki değerleri arasındaki farkın mecra irtifak hakkı bedelini oluşturacağı ve bedelin bir defaya mahsus olmak üzere alınacağı hususları dikkate alınmak suretiyle, bu taşınmazlara, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9’uncu maddesi ile 13’üncü maddesinin değişik 1’inci fıkrası uyarınca mecra irtifak hakkı bedeli takdir ettirilerek, bu bedel karşılığında, bu bedel peşin ve defaten tahsil edildikten sonra, hizmet süresince kullanılmak koşuluyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4’üncü ve değişik 30’uncu maddeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 744’üncü maddeleri ve Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 72/a hükmü uyarınca TEİAŞ/TEDAŞ/EÜAŞ/BOTAŞ Genel Müdürlükleri lehine mecra irtifak hakkı tesis edilerek, bu hakkın tapuya tescil edilmesi,

(Örneğin, mülkiyeti Hazineye ait olan 15.000 m2 yüzölçümlü bir taşınmazın 700 m2’lik kısmı üzerinden doğalgaz boru hattı veya enerji nakil hattı geçirilmek üzere mecra irtifak hakkı tesisi talep edildiğinde, mecra irtifak hakkı bedeli tespit edilirken, bu taşınmazın mecra irtifak hakkı tesisi talep edilen 700 m2’lik kısmının değil, bu taşınmazın tamamının enerji nakil hattı veya doğalgaz boru hattı geçtikten önceki değeri ile enerji nakil hattı veya doğalgaz boru hattı geçtikten sonraki değeri arasındaki fark mecra irtifak hakkı bedelini oluşturacaktır.)

4-Adı geçen Kuruluşların mecra irtifak hakkı tesisi talebine ilişkin yapılan işlemlerin sonucundan, mecra irtifak hakkının tesis edildiğini gösterir tapu senedi örneği gönderilmek suretiyle Bakanlığımıza bilgi verilmesi,

5-Tereddüt edilen konularda Bakanlığımızdan görüş sorulması,

Gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından görevlendirilen veya seçilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine görev verme veya imtiyaz sözleşmeleri gereği belirtilen hizmetler için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, kullanma izni verilmesi ve mecra irtifak hakkı dahil diğer irtifak hakkı taleplerine ilişkin işlemler Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genel Tebliğin çoğaltılarak İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

Faik CECELİ

Milli Emlak Genel Müdürü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın