273 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kiraya Verme İşlemleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:273)

31.12.2003

Bu Tebliğ, 2220.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza aittir. Kiralama işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi amacıyla aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1) Pazarlık Usulü İle Yapılacak Kiralama İşlemleri

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde;

“Kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı ve açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Kanunun 51 inci maddesinin (g), Hazinenin müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduğu taşınmaz mallardaki payları (f) bendine göre pazarlıkla, bunun dışında kalan taşınmaz mallar ise tahmin edilen bedeli Kanunun 45 inci maddesindeki parasal sınıra kadar olanlar açık teklif, bu parasal sınırı aşanlar  kapalı teklif usulü kiraya verilir.

Kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığını Bakanlık belirler. Aşağıdaki hallerde bu özelliklerin varlığı kabul edilir:

1- Tarıma elverişli araziler,

2- Büfe, kantin, çayocağı gibi yerler,

3- Turizm yatırımı yapılacak yerler ,

4- Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz mallar,

5- Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar,

Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilecek belli tutar içinde kalsa da kiralama ihalesi pazarlıkla yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan hangilerinin 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verileceği, yine anılan madde hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca çıkarılan genel tebliğ ve genelgelerle belirlenmiştir. Bunlara ilave olarak; 

a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu tüzel kişilerine,

b)Deniz veya gölden doldurulmak suretiyle oluşmuş dolgu sahaları ile Hazineye ait diğer yerlerin (apartman önleri, ticari işletme ile bütünlük arz eden yerler vb.) önünde bulunduğu parselin malikine veya kiracısına,

c)Kıyıların, belediye tarafından imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak düzenlenip kullanılması ve kullandırılması amacıyla belediyelere,

d)Müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların, talep edilmesi halinde birlikte kullanılacağı parselin malikine veya kiracısına,

e)Önceden kiraya verilmiş taşınmazların (Taş Ocakları Nizamnamesi kapsamında yapılan ocak kiralamaları ile otoparklar hariç), sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına,

f)Tahsisli taşınmazların ticari amaçlarla kullanılması mümkün olan kısımlarının kendisine tahsis yapılan idarenin, hizmetin gereklerine uygun olması koşulu ile uygun göreceği gerçek veya tüzel kişilere,

g)Taş Ocakları Nizamnamesi kapsamında kalan malzemelerin, belediyeye, il özel idaresine, mahalli idare birliklerine veya bu malzemeyi sanayi hammaddesi olarak kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilere,

h)Hazineye ait olmakla birlikte diğer kamu kuruluşlarınca kiraya verilerek sözleşme düzenlenmiş olan taşınmazların anılan kişilere,

ı) (Ek: 290 sayılı GT) Projeye dayalı yem bitkileri yetiştiriciliği ile organize hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu tüzel kişilerine,

kiraya verilmesi işlemlerinin de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılması uygun görülmüştür.

Bu işlemlerden ilk yıl tahmin edilen kira bedeli;

a-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için,

b-Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için,

c-Bu iller dışındaki illerde ise yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçeler” için,

 tespit edilen parasal sınırın yarısını aşmayanların (bu bedel dahil) 5 (beş) yılı geçmemek üzere anılan Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile kiraya verilmesine valilikler (defterdarlık) yetkili kılınmıştır. Kaymakamlıklar bu kiraya verme işlemlerini, valilikten (defterdarlık) önceden izin almak suretiyle yapacaklardır.

(Değişik: 290 sayılı GT)[1] İlk yıl tahmin edilen kira bedeli yukarıda belirtilen parasal sınırı aşan yerler ile (ı) bendinde bahsedilen kiralama işlemleri için önceden Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlığa iletilecek kiralama taleplerinde 05.10.1993 tarihli ve 186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler gönderilecektir.

2-Kiraya Vermeye Yetkili Merciler

05.10.1993 tarihli ve 186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 22.09.1997 tarihli ve 232 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik “B-Kiraya Vermeye Yetkili Merciler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden;

1-İlk yıl tahmin edilen kira bedeli,

a-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için,

b-Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, ” diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için,

c-Bu iller dışındaki illerde ise yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçeler” için,

tespit edilen parasal sınırı (bu bedel dahil) aşmayan taşınmazların 5 (beş) yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi,

2-Tahmin edilen kira bedeline bakılmaksızın,

a-Tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak için kiralanmış taşınmazlarda bulunan ve işletme hakkı verilecek büfe, kantin, çay ocağı gibi yerler ile GSM operatörleri tarafından baz istasyonu olarak kullanılacak yerlerin ve bankalar tarafından ATM makinesi kurulmak istenen mahallerin 5 (beş) yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi,

b-Kira süresi bir yıldan kısa olmak kaydıyla geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,

işlemleri valiliklerce (defterdarlık) yapılacak, şayet taşınmaz ilçede ise, kiralama işleminden önce, valilikten (defterdarlık) izin alınacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan kiralamalar ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayılan yerlerin kiraya verilmesi işlemleri, tahmin edilen kira bedeli ve kira süresine bakılmaksızın önceden Bakanlıktan (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) izin alınmak suretiyle yapılacaktır.”

22.09.1997 tarihli ve 232 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

  1. Değişiklikten önceki hali: İlk yıl tahmin edilen kira bedeli yukarıda belirtilen parasal sınırı aşan yerler için önceden Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlığa iletilecek kiralama taleplerinde 05.10.1993 tarihli ve 186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler gönderilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın