274 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine Göre Devri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 274)

31.12.2003

Bu Tebliği 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Hazineye ait taşınmazlar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile değişik 30 uncu maddesi ve diğer özel Kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına rayiç bedel üzerinden devredilmektedir.

Bu kapsamda yapılan devir işlemleri, bu güne kadar Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemlerinin, aşağıda belirtilen durumlarda valiliklerce (defterdarlık), şayet taşınmaz ilçede ise önceden valilikten (defterdarlık) izin alınmak suretiyle kaymakamlıklarca (malmüdürlüğü) sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

1-Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilecek taşınmazların devir işlemine başlanılmadan önce; 11.2.1989 tarihli ve 150 sıra no.lu, 28.2.2001 tarihli ve 251 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğleri çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak mülkiyet devrine ilişkin herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı tespit edilecektir.

2-Devre konu taşınmazın tahsisli olması durumunda, öncelikle tahsisli olduğu idarenin muvafakatı alınarak tahsisi defterdarlıkça kaldırılacaktır. Tahsisin kaldırılmasına muvafakat edilmemesi halinde durum talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

3-Taşınmazın bir kısmının talep edilmesi halinde;  bu kısım ifraz edilerek müstakil parsel olarak tescil edilecektir. İfraz ve tescil işleminde 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 3.7.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

4-Taşınmazın imar planında devir amacına uygun olarak ayrılmış olması gerekmektedir. Plansız alanda kalan veya imar planında başka amaca ayrılan taşınmazlar, imar planının yapılması veya değiştirilmesi durumunda değerlendirilebilecektir. Ancak, köy sınırları içerisinde köy tüzelkişiliklerinin veya plansız alanda trafo, direk (pilon), elektrik ve gaz dağıtım merkezi yeri gibi imar planı gerektirmeyen yerlerde talep edilen taşınmazların devrinde plan şartı aranmayacaktır.

5-Devre konu taşınmazın bedel tespiti, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan komisyonca, 9 uncu maddedeki esaslara göre yapılacaktır.

6-Devir işlemlerinde, Kamulaştırma Kanununda belirtilen sürelere dikkat edilecektir.

7-Taşınmazın devir işlemi sırasında, tapu kütüğüne 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen hususlarda şerh konulması sağlanacaktır.

8-Devrin uygun görüldüğünün talepte bulunan idareye tebliğinden sonra, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bedele ilişkin dava açma hakkı, devralan idareye tanındığından; aynı maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesine istinaden ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünce, sadece bedele ilişkin mahkeme kararının temyiz edilip edilmeyeceği hususu 8 Kanunisani 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

9-Devir işleminden sonra kesin satış bilgi formu Bakanlığımıza gönderilecektir.

10-Devir işlemlerinde tereddüt edilen hususlarda Bakanlığımızdan  alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

11-Bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için,

b-Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde, 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca, yılı genel bütçe kanununun (İ)  cetvelinde, “diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için,

c-Bu iller dışındaki illerde ise yılı genel bütçe kanununun (İ) cetvelinde, “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçeler” için,

tespit edilen parasal sınırı aşan taşınmaza ilişkin devir talepleri Bakanlığımızca sonuçlandırılacaktır.

Belediyelerin devir talepleri parasal sınırlara bakılmaksızın Bakanlığımızca değerlendirilecektir. Bu nedenle belediyelerce devri talep edilen taşınmazlara ilişkin 11.2.1989 tarihli ve 150 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler ile talep yazısı ve ekleri Valilik (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

Tebliğ olunur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın