283 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.17/3129-0

Konu: Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemleri

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 283 )

Bu Tebliğ, 20.08.2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 301 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendi ile; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynî hak tesisi işlemleri; Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 11/12/1996 tarihli ve 22844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 72 ve müteakip maddelerine göre Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Ayrıca, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik değişikliğinin 2 nci maddesi ile, anılan Yönetmeliğin 75 inci maddesine eklenen (D) bendinde; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeden veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kullanım izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilebileceği, gerekli hallerde bu sürenin bedeli karşılığında uzatılabileceği, ilk yıl ön izin bedelinin; varsa taşınmazın üzerinde yapılması öngörülen tesisin yatırım (proje) tutarının % 0,5 (binde beş)’inden veya taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin % 1 (yüzde bir)’inden az olmamak üzere İdarece tespit edileceği, ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edileceği veya kullanma izni verileceği belirtilmiştir.

Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, bu Tebliğde “Yönetmelik” olarak ifade edilecektir.

Bu bağlamda, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi ve ayrıca, irtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanım izni verilmeden önce, irtifak hakkı tesisine ve kullanma izni verilmesine esas olmak üzere; bu taşınmazların tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya bu taşınmazlarla ilgili imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da bu taşınmazların üzerinde yapılacak yapı ve tesislere ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bedeli karşılığında verilecek ön izin ve yapılacak kiralama işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi amacıyla aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

I) Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler (Kıyıda Kalan Yerler Hariç) Hakkında Verilecek Ön İzin, Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri

1) Hazine Arazilerinin Eğitim Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamındaki eğitim amaçlı ön izin, kullanma izni (kesin izin) ve irtifak hakkı tesisi işlemleri hakkında, öncelikle bu tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

2)Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında kalan taşınmazlar ile 18/3/1986 tarihli ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan ve “Turizm Alan ve Merkezleri Dışındaki Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkındaki Esaslar” kapsamında değerlendirilmesi Bakanlığımızca uygun görülen taşınmazlarla ilgili turizm amaçlı ön izin, kullanma izni (kesin tahsis) ve irtifak hakkı tesisi işlemleri hakkında, öncelikle 4957 sayılı Kanun  ile değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, orman vasıflı taşınmazlar için ise 6831 sayılı Orman Kanunu ile Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

3-A)Yukarıda belirtilen özel düzenlemeler dışında, taşınmazlar üzerinde yatırımcılar tarafından eğitim, turizm, sağlık, fuarcılık ve sergileme amaçlı yatırımları için ön izin, kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi durumunda; yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yirmi beş kişiye, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için ise en az beş kişiye, beş yıl süresince istihdam sağlanması halinde, öncelikle ve gerekiyorsa Yönetmeliğin 75 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için, bu maddeye göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile bir yıla kadar ön izin ihalesi yapılacak, bu ihale aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca üçüncü kişilere ilan yoluyla duyurulacaktır. Gerekli hallerde ön izin süresi bedeli karşılığında uzatılabilecektir.

B) Ön izin ihalesi sonucunda belirlenen ve kendisine ön izin verilen yatırımcı tarafından, ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre bu yatırımcı ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, bu yatırımcı lehine 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecektir.

C) Ön izin verilmesinin gerekli olmadığı hallerde ise, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılacak, bu ihale aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca üçüncü kişilere ilan yoluyla duyurulacaktır.

4-A)Yönetmeliğin 72 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen kurumlar tarafından sosyal amaçlı ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi durumunda; istihdam edilecek kişi açısından yukarıda belirtilen koşul aranmaksızın, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre teklif sahibi ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, Bakanlığımızca bu istekliye yukarıda belirtilen şekillerde ön izin veya 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecektir.

B) Sosyal amaçlı ön izin veya kullanma izni verilmesi ya da irtifak hakkı tesisi, Yönetmeliğin 72 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen kurumların sadece kuruluş amaçlarına uygun olarak görevlerini yapmak veya amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları tesislerin yapımı ile sınırlıdır.

C) Yönetmeliğin 72 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen kurumlardan birden fazla istekli olması halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile sadece istekli kurumlar arasında ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

5) 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca ilgili idarelerce görev verilmiş olan yatırımcı lehine, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında; 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre ise, adına ihale yapılan yatırımcı lehine, sözleşmelerinde belirtilen bedel karşılığında ve sözleşmelerinde belirtilen süre kadar Bakanlığımızca kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilecektir.

6-A) Yönetmeliğin 72 nci maddesinde belirtilen haller dışında, taşınmazlar üzerinde yatırımcı tarafından diğer amaçlarla ön izin veya kullanma izni verilmesinin ya da irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi durumunda; yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yirmi beş kişiye beş yıl süresince istihdam sağlanması halinde, öncelikle ve gerekiyorsa Yönetmeliğin 75 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için, bu maddeye göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ön izin ihalesi yapılacak, bu ihale aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca üçüncü kişilere ilan yoluyla duyurulacaktır.

B) Ön izin ihalesi sonucunda belirlenen ve kendisine ön izin verilen yatırımcı tarafından, ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre bu yatırımcı ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, bu yatırımcı lehine 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecektir.

C) Ön izin verilmesinin gerekli olmadığı hallerde ise, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılacak, bu ihale aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca üçüncü kişilere ilan yoluyla duyurulacaktır.

II) Kıyı Kenar Çizgisinin Kara Yönünde Bulunan Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz Yönünde (Kıyıda) Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler ile Deniz, Göl ve Akarsularda Doldurma veya Kurutma Yoluyla Elde Edilen/Edilecek Alanlar Hakkında Verilecek Ön İzin, Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri

1-Kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile deniz, göl ve akarsularda 3830 sayılı Kanun ile değişik 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen/edilecek alanlar üzerinde, bu Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması için yatırımcı tarafından kısa süreli kiralama veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde;

A) Bu alanlara ilişkin olarak Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) onaylanmış olması,

B) Bu alanların üzerinde yapılacak yapı ve tesislere ilişkin uygulama projelerinin ise Ulaştırma Bakanlığınca (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) onaylanmış olması,

gerekmektedir.

2-A) Bu alanlara ilişkin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile uygulama projeleri yok ise, öncelikle bu işlemler ile Yönetmeliğin 75 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi için, bu maddeye göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ön izin ihalesi yapılacak, bu ihale aynı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca üçüncü kişilere ilan yoluyla duyurulacaktır.

B) Yapılacak ön izin ihalesi sonucunda, kendisine ön izin verilen ve ön izin sözleşmesi yapılan yatırımcı tarafından, ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, öncelikle bu alanların onaylı uygulama imar planı ve projesine uygun olarak doldurulması veya kurutulması veya üzerinde yapı ve tesislerin yapılabilmesi amacıyla ve talep halinde, bu alanlar ile bütünleyicisi olan ve birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar hakkında belirtilen işlemleri yerine getiren yatırımcıya, bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre, bu yatırımcı ile pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği süre de dikkate alınarak üç yıla kadar kiralanabilecek, kira süresi gereken hallerde bedeli karşılığında uzatılabilecektir.

C) Kira süresi sonunda, bu yatırımcı tarafından, bu alanların onaylı uygulama imar planı ve projesine uygun olarak doldurulduğuna veya kurutulduğuna veya üzerindeki yapı ve tesislerin yapıldığına ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığının (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) yazılı görüşü ile birlikte Bakanlığımıza başvuruda bulunulması halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında, bu alanlar ile bütünleyicisi olan ve birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde adına kiralama yapılan yatırımcıya 29 yıl süreli kullanma izni verilebilecek ve irtifak hakkı tesis edilebilecektir.

3-A) Bu yerlere ilişkin olarak Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü), bu alanların üzerinde yapılacak yapı ve tesislere ilişkin uygulama projelerinin ise Ulaştırma Bakanlığına (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) onaylatılarak, bu yerler hakkında yatırımcı tarafından kısa süreli kiralama veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde;

B) Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, öncelikle bu alanların onaylı uygulama imar planı ve projesine uygun olarak doldurulması veya kurutulması veya üzerinde yapı ve tesislerin yapılabilmesi amacıyla ve talep halinde, bu alanlar ile bütünleyicisi olan ve birlikte kullanılmasında zorunluluk bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar hakkında belirtilen işlemleri yerine getiren yatırımcıya, bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre bu yatırımcı ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği süre de dikkate alınarak üç yıla kadar kiralanabilecek, kira süresi gereken hallerde bedeli karşılığında uzatılabilecektir.

4) (Ek: 291 sayılı GT) Bu madde hükmüne göre yapılacak yatırımın toplam proje maliyet bedelinin en az 150 milyon ABD Doları karşılığı YTL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az iki yüz elli kişiye on yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre bu yatırımcı ile yapılacak pazarlık ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedel karşılığında ve Bakanlığımızca belirlenerek sözleşmelerine konulacak koşullarla, ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve kiralama yapılabilir.

Bu maddede belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde öncelikle;

A) En fazla istihdam sağlayacak yatırımcıya,

B) Yatırım tutarı yüksek olan yatırımcıya,

C) İlk başvuru yapan yatırımcıya,

D) Öncelik sırasında ve eşit durumda olan birden fazla başvuru olması halinde, başvuru sahipleri huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenecek yatırımcıya,

Bu maddede belirtildiği şekilde bedeli karşılığında ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve kiralama yapılabilir.

III) Diğer İşlemler

1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (kıyıda kalan yerler dahil) hakkında ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedeli takdiri yapılırken Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin (A) bendinin (b) alt bendi ile 75 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerindeki bedel tespitine ilişkin esas ve usullere uyulacaktır.

2-A) Taşınmazlarla ilgili olarak ön izin, kiralama ve kullanma izni bedelleri ile alınması öngörülmüş ise kesin teminatın peşin ve defaten ilgilisinden tahsilinden sonra, ön izin, kiralama ve kullanma izni sözleşmeleri taraflarca imzalanarak notere tasdik ettirilecektir.

B) İrtifak hakkı tesisine ilişkin sözleşmeler ise, taraflarca imzalanmasına ve notere tasdik edilmesine gerek olmaksızın, hak lehdarı ve idare temsilcisinin katılımı ile ilgili tapu sicil müdürlüğünde resen resmi senet düzenlenmek suretiyle tapuya tescili işlemi yapılacaktır.

C) Taşınmaz, kiralama ve kullanma iznine ilişkin sözleşme taraflarca imzalanarak notere tasdik veya irtifak hakkı tapuya tescil edilmeden ön izin aşamasında yatırımcıya teslim edilmeyecek ve üzerinde herhangi bir inşai faaliyete izin verilmeyecektir.

D) Ön izin, kiralama ve kullanma iznine ilişkin notere tasdik edilen sözleşmeler ile irtifak hakkına ilişkin olarak tapuda düzenlenen resmi senedin bir örneği Bakanlığımıza gönderilecektir.

3) Bakanlığımız ile diğer Genel Bütçeli İdarelere tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik akım tesislerini oluşturan trafo ve hücrelerin mülkiyetlerinin talep edilmesi halinde bedelsiz olarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne devredilmesi, bu elektrik akım tesislerinin bulunduğu alanlar üzerinde anılan Genel Müdürlüğe bedelsiz kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi ve bu işlemleri yapmaya Valiliklerin (Defterdarlık) yetkili kılınmasına ilişkin işlemlerin, Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) dağıtımlı olarak yazılan 8/10/2003 tarih ve 35097 sayılı yazıda belirtilen şekilde yürütülmesine devam edilecektir.

4) Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşlar lehine mecra irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin tüm işlemlerin Defterdarlıklarca sonuçlandırılmasına ilişkin Bakanlığımızın 27/10/2003 tarih ve 270 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yapılan işlemlere aynen devam edilecektir.

5) Bakanlığımızca lehlerine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılarca, kullanma izninin veya irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; varsa ödenmeyen geçmiş yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde belirtilen hükümlere ilişkin olarak her hangi bir başka aykırılık var ise bu aykırılıkların giderilmesi ve bu yatırımcılar tarafından, kullanma izninden veya irtifak hakkından dolayı Bakanlığımız aleyhine açmış olduğu dava var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilerek, buna ilişkin belgenin aslının Bakanlığımıza ibraz edilmesi ve Bakanlığımızca hazırlanacak yeni sözleşme koşullarının imzalanması kaydıyla, kullanma izninin ve irtifak hakkının üçüncü kişilere devredilmesine Bakanlığımızca izin verilebilecektir.

IV) Bakanlıktan İzin Alınması

I ve II nci bölümde belirtilen tüm taşınmazlarla ilgili olarak, süre ve bedele bakılmaksızın ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesisi işlemlerinde Bakanlığımızdan izin alınmasına devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak tereddüt edilen konularda Bakanlığımızdan görüş sorulacaktır.

Tebliğ olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın