296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Karayolları Trafik kanunu Gereğince Hazinece Yapılacak Satışlar)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 296)

Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2005, Resmi Gazete Numarası: 25895

27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 14.- Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.

Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.”

Söz konusu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüştür.

1) Trafik Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafikten men edilen araç sahiplerine men işlemi sırasında Kanunun EK: 14 üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilir ve trafikten men tutanağı tanzim edilir.

b) Trafikten men edilerek alıkonulan araçlar ile buluntu araçlar resmi kurum veya özel otoparklarda muhafaza altına alınır.

c) Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile tebligat yapılamayan araç ve sahipleri hakkında varsa detay bilgi ve belgeler ( trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçlar için buluntu tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık/ Malmüdürlüğüne gönderilir. Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından alınmak üzere başvuruda bulunulmuş araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık/Malmüdürlüğüne bildirilir.

2- Defterdarlık/Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler

a) İlgili trafik kuruluşunca bildirilen araçlardan buluntu ve trafikten men sırasında tebligat yapılamayan araç sahiplerine Kanunun EK: 14 üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilir.

b) (Değişik bent: 340 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[1] Bildirilen araçların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla; 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen ve 26/11/1987 tarihli ve 140 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde ve ekinde gösterilen şekle benzer biçimde aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu yönünde Rapor (Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu) düzenlenir ve bu Raporda, aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu belirtilir. Bu Raporu düzenleyecek olan Komisyonda; Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden bir makine uzmanı görevlendirilebileceği gibi, varsa Valiliklerde (Defterdarlık) mevcut kadrolu makine mühendisleri de görevlendirilebilir.

c) Bu araçlardan ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olanların, buluntu veya trafikten men tarihinden itibaren 6 ncı ayın bitiminden sonraki ilk hafta içinde satılacak şekilde ihale hazırlıklarının yapılmasına müteakiben en kısa sürede Defterdarlık/Malmüdürlüklerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satılarak tasfiyeleri gerçekleştirilir. Satışı yapılan araçlar için, aracın teknik özelliklerini belirten cins, marka, model, tip, renk, motor ve şase numarası ile müşterinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı satış belgesi düzenlenir.

d) (Değişik bent: 340 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[2] İki defa satış ihalesine çıkarılıp satışı gerçekleşmeyen araçlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedel üzerinden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılır.

e) (Ek bent: 340 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[3] Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu ile hurda olduğu tespit edilen araçlardan 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan araçların, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince lisans almış firmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedelden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satılarak tasfiyesi yapılır.

f) (Değişik bent: 368 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[4] Satışı yapılan araçların, otopark ve çekici ücretleri ile satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ve varsa araca ilişkin vergi borcu satış bedelinden düşülür.

Ancak;

-Otopark ücreti olarak ödenecek bedel aracın satış bedelinin yüzde yirmibeşini,

-Çekici ücreti olarak ödenecek bedel; motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri araçlarda satış bedelinin yüzde yirmisini, diğer araçlarda ise satış bedelinin yüzde onunu,

-Varsa satış işlemleri sırasında yapılan diğer masraflar da aracın satış bedelinin yüzde onunu,

geçemez.

Kalan bedel saymanlıkta sahibi/sahipleri adına açılacak emanet hesabına, sahibi bilinmeyenler ise açılacak Hazine emanet hesabına yatırılır.

g) Aracın satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sahibi/sahiplerinin müracaatı halinde satış bedeli ilgililerine iade edilir. Aksi takdirde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir.

İcra dairelerinin fiili haciz kararlarına veya mahkemelerce verilen tedbir, zapt ve müsadere kararlarına istinaden yakalanıp, muhafaza altına alınan araçlara bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Tebliğ olunur.

  1. Bendin değişiklikten önceki şekli: “b) Bildirilen araçların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, aracın ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış ya da hurda olduğu yönünde Taşıt Muayene Kontrol Raporu tanzim edilir ve raporda aracın hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş/doldurmamış olduğu hususu belirtilir.”
  2. Bendin değişiklikten önceki şekli: “d) İki defa satış ihalesine çıkarılıp satışı gerçekleşmeyen araçlar ile Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu ile hurda olduğu tespit edilen araçlar, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden, 1/11/1995 tarihli ve 212 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği esasları çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstri Kurumuna satılır.”
  3. (e) bendi 340 sayılı Genel Tebliğ ile eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
  4. Bendin değişiklikten önceki şekli: “f) Satışı yapılan araçların, otopark ve çekici ücretleri ile satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ve varsa araca ilişkin vergi borcu satış bedelinden düşülür. (Otopark ücreti olarak ödenecek bedel aracın satış bedelinin % 25’ini geçemez.) Kalan bedel saymanlıkta sahibi/sahipleri adına açılacak emanet hesabına, sahibi bilinmeyenler ise açılacak Hazine emanet hesabına yatırılır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın