4071 sayılı 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun

3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 4071, Kabul Tarihi: 16.12.1995, Resmi Gazete T/S: 19.12.1995/22207

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 29.06.2001/4707

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı; 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki  Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun gereğince Hazineye İntikal eden taşınmaz malların tapu kaydı içinde kalmaları sebebiyle Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken yerlerin, zilyetlerine verilmesi esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, tapu sicilinde intikal işlemi yapılmış olsun veya olmasın, Osmanlı padişahlarından Hazineye intikal eden taşınmaz malların tapu kaydı sınırları içinde uygulanır.

Yararlanacaklar

Madde 3- Bu Kanun hükümlerinden;

a) Kadastro gören yerlerde, kadastro veya tapulama tutanaklarına göre adlarına tespit veya tespit ve tescil edilen, ancak 431 sayılı Kanun gereğince, Hazinenin İtirazı sebebiyle kadastro veya tapulama komisyonu kararları yahut mahkeme ilamları sonucu Hazine adına tescil edilen taşınmaz malların tutanaklarına göre tespit veya tescil maliki veya bunların akdi veya kanuni halefleri ile kadastro veya tapulama sırasında zilyedi lehine edinme şartları doğmuş olmasına rağmen tutanakta zilyedi belirtilerek 431 sayılı Kanun uyarınca doğrudan Hazine adına tespit ve tescil edilen taşınmaz malların tutanakta belirtilen zilyetleri veya bunların akdi veya kanuni halefleri,

b) Kadastro görecek yerlerde, 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenecek hak sahipleri,

Yararlanırlar.

Devredilmeyecek Taşınmaz Mallar

Madde 4- Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz mallardan;

a) Herhangi bir nedenle Hazine mülkiyetinden çıkmış olanlar,

b) Bir kamu hizmetine tahsisli olan veya tahsisli olmamakla beraber fiilen kamu hizmetinde kullanılanlar,

c) İmar planları ile kamu hizmetine ayrılanlar,

d) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16 ncı maddesinin (B) ve (C) bentlerinde belirtilen yerler,

e) “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi” arasında kalan yerler,

f) Orman Kanununa göre orman sayılan yerler,

g) Hazinece, 10 yıldan uzun süreli kiraya verilen yerler ile üzerinde her türlü irtifak hakkı tesis edilen yerler,

h) (Değişik: 29.06.2001/4707)[1] 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

i) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yerler,

j) İçme suyu amaçlı barajların mutlak koruma alanları içerisinde bulunan yerler,

Devredilmez.

Kadastro Görecek Yerlerde Yapılacak İşlem

Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmaz mallar hakkında aşağıdaki işlem yapılır.

a) Padişah adına tescilden önce veya sonra, herhangi bir yolla edinilmiş tapu senedine dayanılarak tasarruf edilen taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre ilgilileri adına tespit ve tescil edilir.

b) (a) bendi dışında kalan taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen zilyetlik şartlarını taşıyanların isimleri kadastro tutanağında belirtilerek, öncelikle Hazine adına tespit ve tescil edilir.

Ancak, tutanakta belirtilmiş olan zilyetler, tutanakların kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, bu Kanunun bedelli devir hükümlerinden yararlanırlar.

Başvuru Yeri

Madde 6- Bu Kanundan yararlanacak olanlar, taşınmaz malın bulunduğu il defterdarlığına veya ilçe malmüdürlüğüne başvururlar.

Başvuru Şekli

Madde 7- Başvuru bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye, devri istenilen taşınmaz malın tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler yazılır; varsa, mahkeme ilamı; başvuran mirasçı ise veraset ilamı, akdi halef ise bunu kanıtlayan belgelerle gerekli olabilecek diğer belgelerin noterce onaylı örnekleri eklenir.

Posta ile yapılan başvurularda; dilekçenin ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünde kayda geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Bedelin Hesaplanması

Madde 8- Devre konu taşınmaz malın bedeli, 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değerdir.

(Ek: 29.06.2001/4707) Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

Bedelin Ödenmesi ve Tescil

Madde 9- Bedel peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemelerde, bedelin 1/4’ü peşin alınır, kalanı 2 yıl içinde ve 4 eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

Bedelin tamamı ödenmedikçe ferağ verilmez.

Ecrimisil

Madde 10- Bu Kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanlardan, taşınmaz malın bedelini ödemeleri şartıyla, ayrıca ecrimisil alınmaz; alınmış ecrimisiller iade edilmez ve henüz tahsilatı gerçekleşmemiş olanlar tahsil edilmez.

Hak Kaybı

Madde 11- Durumları 5, 9, geçici 1, ve geçici 2 nci madde hükümlerinden birine uymayanlar, bu Kanundan doğan haklarını kaybederler, Ancak, ödeme yapılmış ise, faizsiz olarak ilgilisine iade edilir.

Geçici Madde 1- 3 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen hak sahipleri için başvuru süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıldır.

Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ile kişiler arasında devam eden tespite itiraz veya tapu iptal davaları sonuçlanıncaya kadar her zaman başvuru yapılabilir.

a) Tapu iptal davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, kalan borç için Hazine lehine ipotek tesis edildiğine dair belgenin Hazinece ibrazı üzerine mahkemece gerekli karar verilir.

b) Kadastro mahkemelerinde devam eden tespite itiraz davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, Hazine ile hak sahipleri arasında düzenlenmiş sözleşmenin Hazinece mahkemeye ibrazı üzerine, hak sahipleri lehine tesciline karar verilir. Ancak, kalan borç için tescille birlikte Hazine lehine ipotek tesisine de kararda yer verilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallarla ilgili her türlü mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve harçlar, bu Kanundan yararlanacaklardan tahsil edilir.

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, başvuru süresi, kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldır.

Geçici Madde 3- (Ek: 29.06.2001/4707) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  1. Değişiklikten önceki şekli: “h) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa göre, kültür varlıkları ve bunlara ait koruma alanları ile tabiat varlıklarının bulunduğu yerler,”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın