303 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (5018 sayılı Kanun Gereğince Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRANO: 303 )

Kaynak

Maliye Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

09.04.2006

Resmi Gazete Numarası

26134

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bütün hükümleri itibariyle 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.” hükmüne yer verilmiş ve bu Kanuna ekli 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile değişik “I SAYILI CETVEL”de ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri sıralanmıştır.

Aynı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; ” … Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Kanunun geçici 12 nci maddesinde de; “45 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi izleyen altı ay içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.” hükmü yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, daha önce genel bütçe kapsamı dışında iken, genel bütçe (Devlet tüzel kişiliğinin bütçesi) kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden ve yine bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince, mülkiyetlerindeki taşınmazları tapuda Hazine adına resen tescil edilecek olan kamu idareleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu,

b) (Mülga: 344 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[1]

c) Karayolları Genel Müdürlüğü,

ç) Orman Genel Müdürlüğü,

d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

f) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.

Buna göre, genel bütçe kapsamına alınan, yukarıda belirtilen kamu idarelerine ait taşınmazların sağlıklı bir şekilde tapuda Hazine adına tescilinin ve idarelerinin sağlanabilmesini teminen, aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

1) Yukarıda belirtilen kamu idarelerinin halen mülkiyetlerinde bulunan ve Hazine adına tescili gereken taşınmazların;

a) Tapu kayıt bilgilerini (yer, ada ve parsel numarası, yüzölçümü vb.) gösteren listeler ve bu listelerde belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tesciline muvafakat edildiğine dair yazı,

b) Halen ne amaçla kullanıldıkları, tahsislerinin talep edilip edilmediği, talep ediliyorsa hangi amaçla kullanılacağı vb. hususlara açıklık getiren talep yazıları,

Bu kamu idarelerinin mahalli teşkilatı tarafından, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasını takip eden en geç bir aylık süre içerisinde Bakanlığımızın mahalli birimlerine (illerde defterdarlık, ilçelerde malmüdürlüğü) gönderilecektir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun taşra teşkilatı bulunmadığından, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler, bu Kurulun Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığımız mahalli teşkilatına gönderilecektir.

2) Bu taşınmazlara ilişkin listeler, Bakanlığımızın mahalli teşkilatı tarafından kontrol edildikten sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerine intikal ettirilerek, bu taşınmazların tapuda Hazine adına tescilleri ile yeni tapu senetlerinin bir örneğinin gönderilmesi talep edilecektir.

3) İlgili tapu sicil müdürlüklerince bu taşınmazların Hazine adına tescilleri yapıldıktan sonra, 5018 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, Bakanlığımızın mahalli teşkilatına tapu senedi de gönderilmek suretiyle bilgi verilecektir.

4) Tescil sırasında, bu taşınmazların ilgili idarelere tahsis edildiğine dair herhangi bir şerh ya da beyan konulmayacak ve varsa bu şerhler terkin edilecektir.

5) Tapu sicil müdürlüklerince yapılan tescil ve tescile ilişkin bildirimden sonra, ilgili kamu idarelerince yapılan tahsis talepleri, bu taşınmazların kullanım amacına uygun olarak defterdarlıklarca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Tebliğ olunur.

  1. Burada yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,” ibaresi 344 sayılı GT ile fıkra metninden çıkartılmıştır

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın