304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yapım-Onarım-Yatırım Projesi Tekliflerinde Dikkat Edilecek Hususlar)

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 304)

Kaynak

Maliye Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

13.04.2006

Resmi Gazete Numarası

26138

13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı KHK ile değişik 13 üncü maddesinin (j) bendine göre, “Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak” Millî Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Bu hükme göre, hükümet konakları veya ilave blokları ile Bakanlığımıza ait hizmet binalarının yatırım programına alınmaları ve yapımları için gerekli işlemlerin yürütülmesi Bakanlığımız (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yerine getirilmektedir.

Bütçe Kanunlarında yatırım amacıyla ayrılmış bulunan ödeneklerin, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla yatırım projeleri ile ilgili işlemlerin aşağıda açıklanan esaslara göre yapılması gerekmektedir.

I- YATIRIM PROJESİ TEKLİFİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yatırım projesi tekliflerinde bulunulurken, ülkemizin idari yapısındaki değişiklikler de göz önünde bulundurularak, ihtiyaç gerçekçi nedenlere dayandırılmalı ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla gereksiz taleplerde bulunulmamalıdır.

– Hükümet konağı yapımı proje teklifleri için öncelikle ilgili Valilikçe İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmalı ve uygun görüşü alındıktan sonra bu yazının bir örneği, gerekçeli rapor, Genel Tebliğimiz eki form (Ek-1) ve istenen diğer belgeler mülki amir tarafından onaylanarak,

– Bakanlığımız hizmet binalarının yapım projelerine ait teklifler ise gerekçeli rapor ile birlikte,

– Yatırım programı hazırlıklarında değerlendirilmek üzere Haziran ayı sonuna kadar, Bakanlığımıza (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmelidir. Anılan tarihten sonra gelen talepler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

II- YATIRIM TEKLİFİNDE BULUNULAN PROJENİN YATIRIM PROGRAMINA ALINMASINDAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

A- Arazi veya Arsa Temini

Bakanlığımıza yapılan başvurularda, yatırım programına alınması istenilen projelerin büyük bir bölümünün arsalarının bulunmadığı veya arsa sorunlarının çözümlenmediği görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (c) bendinde “…Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, yatırım programına alınması teklif edilen projelerin arsalarının, programa alınmadan önce temin edilmesi ve programa alındığı yıl itibari ile ihale edilerek başlanmasına imkan verecek şekilde aşağıda belirtilen niteliklerde olması gerekmektedir.

1. Uygun olması durumunda mülkiyeti Hazineye ait arsalara öncelik verilmelidir.

2. Arsanın il/ilçe merkezinde veya gelişme durumuna göre merkezi sayılabilecek bölgesinde olmasına dikkat edilmelidir.

3. Arazi veya arsa, imar planında “hükümet konağı veya resmi kurum alanı” olarak ayrılmış olmalıdır. “Hükümet konağı veya resmi kurum alanı” olarak ayrılmamışsa imar planında gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır.

4. Bağış yoluyla temin edilecek arazi veya arsalarda, bağış işlemlerinin düzenlendiği Millî Emlak Genel Tebliği hükümlerine uyulmalıdır.

5. Maliyet artışına sebebiyet verilmemesi ve arsa değişikliklerine gidilmemesi için temin edilecek arsanın veya arazinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde;

– Dere yataklarında olmaması ve su baskınına maruz kalmaması,

– Heyelan ve bataklık bölgesinde bulunmaması,

– Eğiminin % 5’i geçmemesine dikkat edilmesi,

– Zemin sual fişinin hazırlattırılarak yeraltı suyunun tespit edilmesi ve buna göre projenin uygulanması için arsanın uygun olup olmadığının araştırılması,

– Arsada projenin uygulanmasına mani olacak şekilde, enerji nakil hattı, dere, korunması gereken bina, ağaç bulunup bulunmadığının tetkik edilmesi,

– İmar planında seçilen arsanın amacına uygun şekilde yeterli alana sahip olması,

Hususlarının Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü vasıtası ile belirlenerek bu hususlara uyulmasının sağlanması gerekmektedir.

B- Arsa veya Arazi Temininden Sonra Bakanlığımıza Gönderilecek Belgeler

Yatırım programına alınması istenilen projelerle ilgili talep yazılarına;

1. Maliye Hazinesi adına alınacak, geçerli imar planında hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parseline ait tevhitli tapu senedinin,

2. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmış ve kesinleşerek yürürlüğe girmiş 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, hükümet konağı veya resmi kurum alanını gösteren ilgili “imar paftası orijinal kopyası”nın (iki adet),

3. Geçerli imar planına uygun şekilde alınacak, hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parseline ait ilgili belediyesince son bir yıl içerisinde tasdik edilmiş “imar durumu belgesi”nin (kat sayısı, inşaat yaklaşma mesafeleri, TAKS, KAKS ve diğer yapılaşma koşullarını gösteren),

4. Hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılan parsele ait “kadastral çap”ının,

5. Hükümet konağında ve hizmet binası içinde yer alacak Bakanlıklara ait mahalli birimlerin, mevcut ve geleceğe yönelik gelişme eğilimi de göz önünde bulundurularak düzenlenecek ve ilgili birim amirlerinin yazılı taleplerinin de ekleneceği, mülkî amir tarafından onaylı, birim adını, oda sayısını, kullanım amacını, her odada görev yapacak kişi sayısını gösteren “ayrıntılı ön ihtiyaç programı”nın,

6. Geçerli imar planında hükümet konağı veya resmi kurum alanı olarak ayrılmış imar parselinin, Hazine adına tapu senedi alındıktan sonra, “Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği”nin 12/ı maddesi uyarınca, Bakanlığımız adına alınacak “tahsis kararı”nın,

Son bir yıl içinde düzenlenmiş orijinal ya da ilgili birim yetkilisince “mühür, tarih, imza, isim, unvan” konulmak suretiyle “aslına uygun” olduğunun onaylanmış örneklerinin eklenerek, Bakanlığımıza (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik gelen talepler, Yatırım Programı ile ilgili değerlendirmelerde dikkate alınmayacaktır.

III – İHALE YETKİSİNİN İL ÖZEL İDARELERİNE DEVRİ

4/3/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 üncü maddesinde;

“İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, hükümet konağı yapımı ihalelerinde ihale yetkisi il özel idaresine devredilebilir. Bunun için, Valilikçe hazırlanacak protokole Bakanlığımız tarafından onay verilmesi gerekir.

Protokolün onaylanmasından sonra projenin yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi Bakanlığımızca yapılır.

IV – YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERE AİT BİLGİ VE BELGELERİN GÖNDERİLMESİ

Bakanlar Kurulu Kararı eki Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın “Yatırımların Valilikçe Koordinasyonu” başlıklı maddesinde;

“Genel ve özel bütçeli kuruluşlar doğrudan bölge veya ildeki birimleri vasıtasıyla;

 – …. Yılı Yatırım Programına ekli cetvellerde yer alan projeleri ve bu projeler için hazırlayacakları çalışma programlarını,

– Her bir proje için mahalline gönderilen ödenek miktarını,

Hizmetin ilgili bulunduğu valiliğe zamanında bildirirler.

Valiler; illeri dâhilinde yer alan projelere dair ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması ve uygulamanın izlenmesi maksadıyla gerekli hallerde kuruluşlar arasında yardımlaşma ve koordinasyonu sağlar.

Valiler; yatırımların uygulama durumlarını, etkinliğin artırılmasına ve karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik görüşleri ile birlikte, yıllık raporlar halinde ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirirler.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, ilgili yıl yatırım programında Bakanlığımıza ait projeler ve her bir proje için gönderilecek ödenek miktarı hizmetin ilgili bulunduğu valiliğe zamanında bildirilecektir.

Hizmetin ilgili bulunduğu Valilikçe;

– Yatırımların uygulama durumları, etkinliğin artırılmasına ve karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik görüşleri de eklenmek suretiyle hazırlanacak yıllık raporların,

– Onaylı Hükümet Konakları Yatırım Projesi Bilgi Formunun (Ek-2),

– Yıl içerisinde ödenen son hakedişe ait kapak sayfalarının onaylı örneklerinin,

İzleyen yılın Ocak ayı içerisinde Bakanlığımıza (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yatırım bütçesi çalışmalarında ve yatırım projelerinin ödeneklerinin tespit edilmesinde kullanılmak üzere bilgilerin güncellenmesi için her yıl Haziran ayı sonu ile Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez ödenen son hakedişe ait kapak sayfalarının onaylı örnekleri ile birlikte Tebliğ eki form (Ek-2) doldurularak Bakanlığımıza (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

V – YÜRÜRLÜK

Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yatırımla ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan 164 sıra no.lu Millî Emlak Genel Tebliği, 25/9/1998 tarihli ve 35010 sayılı genel yazımız ve onarımla ilgili 292 sıra no.lu Millî Emlak Genel Tebliğinin “IV- Ödenek Taleplerinin Bakanlığımıza Gönderilmesi” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı ile “V- Onarım Amacıyla Gönderilen Ödeneklerin Kullanılması ve Artan Ödeneğin Tenkisi” başlıklı bölümün 4 no.lu bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.

HÜKÜMET KONAKLARI YATIRIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU EK – 1

İLİ   :  

İLÇESİ

 

 

 

Mevcut Hükümet Konağının

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü m²

Bulunduğu Taşınmazın

 

 

 

 

 

Yapım Tarihi

Blok Sayısı

Kat Sayısı

Sobalı/Kaloriferli

Mevcut Hükümet Konağında Hizmet Veren Birimler, Çalışan Personel Sayısı, Oda Sayısı ve Toplam m²

 

 

 

 

Genel  Bütçeye Dahil Olup Hükümet Konağı Dışında Kiralık Binalarda Hizmet Veren Birimlerin Oda, Çalışan Personel Sayıları, Toplam m²

 

 

 

 

Kendi Binalarında Hizmet Veren Hükümet Konağı İçinde Yer Almayacak Birimlerin Adları

 

 

 

 

Mevcut Hükümet Konağına Blok İlavesi veya Kat İlavesi Yapılıp Yapılmadığı Blok İlavesi veya Kat İlavesi Yapıldı İse

Yapım Tarihi

İlave m²

İlave Blok Sayısı

İlave kat sayısı

 

 

 

 

Hükümet Konağının Edinme şekli

Yapım

Satınalma

Kiralama

Hükümet  Konağının  Yeterli Olup Olmadığı, Değilse Nedenleri

 

 

 

 

Hükümet  Konağı  ihtiyacı

Yeni Bina

Blok İlavesi

Kat İlavesi

İhtiyaç/m²

 

 

 

 

Mevcut  Hükümet  Konağı  Alanının Blok İlavesi, Kat Çıkılması İçin Uygun Olup Olmadığı

 

 

 

 

Yeni  Hükümet  Konağı  veya Blok İlavesi Yapımı İçin Ayrı Bir Taşınmaz Var mı, Varsa

Ada No

Pafta No

Parsel No

Yüzölçümü m²

 

 

 

 

İMAR DURUMU BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Mevcut Hükümet Konağı binasının üzerinde bulunduğu taşınmazın imar durumunun  işlendiği ve binanın yer aldığı vaziyet planı örnekleri temin edilerek forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

FORMU DÜZENLEYEN

 

 

 

 

Adı ve Soyadı   :

 

 

 

ONAY

Ünvanı              :

 

 

 

. . / . . / . . . .

Tarihi                :

 

 

 

 

İmza                 :

 

 

 

 

 

 

HÜKÜMET KONAKLARI YATIRIM PROJESİ BİLGİ FORMU EK – 2

Düzenleme Tarihi : . . /. . /. . . .

 

 

YTL

1

İŞİN ADI

 

2

MÜTEAHHİDİN ADI

 

3

PROJE NO

BLOK SAYISI

KAT ADEDİ

 

 

 

4

İHALE TARİHİ

SÖZLEŞME TARİHİ

 

 

5

İŞİN TABİ OLDUĞU İHALE YASASI

 

6

İŞİN KEŞİF BEDELİ /  TENZİLAT YÜZDESİ / YAKLAŞIK MALİYET BEDELİ

 

7

İŞİN İHALE BEDELİ / TEKLİF BEDELİ

 

8

VARSA KEŞİF ARTIŞI / ARTIŞ YÜZDESİ VE BEDELİ

 

9

. . /. . /. . . . TARİHİNE KADAR GÖNDERİLEN TOPLAM ÖDENEK

 

10

. . /. . /. . . . TARİHİNE KADAR ÖDENEN

İMALAT

 

 

 

FİYAT FARKI

 

 

 

K.D.V

 

 

 

TOPLAM

 

11

İÇİNDE BULUNULAN MALİ YIL İÇİN AYRILAN ÖDENEK

 

12

MALİ YIL İÇİNDE  . . /. . /. . . .  TARİHİNE KADAR YAPILAN ÖDEME

 

13

. . /. . /. . . .  KADAR YAPILAN ÖDENEK TENKİS MİKTARI

 

14

İNŞAATIN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI

 

15

BU İŞ İÇİN  . . /. . /. . . .  YILI ESKALE EDİLMİŞ ÖDENEK İHTİYACI

SÖZLEŞME

 

 

 

FİY. FARKI (malz/esk)

 

 

 

K.D.V

 

 

 

TOPLAM

 

16

BU İŞİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ÖDENEK MİKTARI                        (MALİ YILA GÖRE ESKALE EDİLMİŞ MİKTAR)

 

17

TAAHHÜTÜN TAMAMLANACAĞI TARİH

 

18

TAAHHÜT TAMAMLANDI İSE GEÇİCİ KABUL TARİHİ

 

19

İŞİN İKMALİ AYRI BİR İHALEYİ GEREKTİRİYORSA İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK MİKTARI (İKMAL KEŞFİ)

 

20

İNŞAATIN DURUMUNA AİT GENEL BİLGİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMU DÜZENLEYEN

 

 

 

 

Adı ve Soyadı   :

 

ONAY

 

 

Ünvanı              :

 

…/…/…..

 

 

Tarihi                :

 

 

 

 

İmza                 :

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın