023 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (775 sayılı Gecekondu Kanununa göre devredilmeyecek Hazine taşınmazları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı : 3371-63-6518-18                                                                                Ankara, 1/4/1968

Şube : 3 Md.

Konu : 775 sayılı Gecekondu Kanunu

Sıra No. : 23

………………………………… Valiliğine

Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazineye ait arazi ve arsaların, 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uyarınca belediyelere devredilmemesi hakkında Bakanlar Kurulundan alınan 29.2.1968 gün ve 6/9636 sayılı Kararnamenin bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.

Bu duruma göre; deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan Hazineye ait arazi ve arsaların, 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri gereğince belediyelere devredilmemeleri icabeder.

Bilgi edinilmesi ve bu genel yazının mülhakata tebliği ile gereğince işlem yapılmasının temini rica olunur.

F. YALÇINKAYA

   Maliye Bakanı Y.

   Rifat ÖZENÇ

Müsteşar Yardımcısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tasarruf İş. D. Bşk. 4-1-1-7/                                                               Ankara, 1/11/1968

Konu: 775 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin uygulaması

Genelge No. su 1406

…………………………….. Valiliğine

İlgi: 1) 24.4.1968 gün ve 4-1-11-58/2603-2608 sayılı yazı.

2) 26.7.1968 gün ve 3130-2/12-17174 sayılı yazı.

Deniz, göl ve nehir kıyıları ile tarihî ve turistik bölgelerde bulunan  Hazineye ait arazi ve arsaların ; belediyelere devredilmemesine  Bakanlar  Kurulunun 29.2.1968 gün ve 6/9636 sayılı Kararnamesi ile karar verilmiş ve belediyelerce tescil isteminde bulunulacak Hazineye ait arazi ve arsaların, Bakanlar Kurulunca devir dışı bırakılan yerlerden olmadığı mahallî mal memurluklarınca bildirilmedikçe tescil edilmemeleri hususu, grup müdürlükleri yoluyla gönderilen ilgi (1) yazı ile duyurulmuştu.

Maliye Bakanlığından alınan ilgi (2) yazıda da, 775 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belediyelere devredilen yerler hakkında mahallî mal dairelerinin muvafakatının alınmaması sebebiyle genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçları için gerekli yerlerin ve bazı ahvalde de tahsisli bulunan yerlerin belediyeler adına tescil edilmekte olduğu ve rızaen geri alınmaları mümkün olmadığından dava yoluna gidildiğine değinilmekte ve ileride bu çeşit güçlüklerle karşılaşılmaması için belediyelerce 775 sayılı Gecekondu Kanununa dayanılarak, Hazineye ait arazi ve arsaların tescili yolunda yapılan taleplerin mahallî mal dairelerinin veya Bakanlıklarının muvafakatı alınmadan yerine getirilmemesi istenilmektedir.

Maliye Bakanlığının bu isteği olumlu ve yerinde görüldüğünden belediye başkanlıklarınca, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak Hazineye ait – tapulu ve tapusuz – arazi ve arsaların belediyeleri adına tescili istenildiğinde, konu mahallî mal memurluğuna ( İllerde defterdarlığa ve ilçelerde malmüdürlüklerine ) intikal ettirilerek, devir dışı bırakılan yerlerden olmadığının bildirilmesi halinde tescili yapılmalıdır. Mal memurluğunca verilecek karşılıkta, belediyece tescil isteminde bulunulan yerin, 6/9636 sayılı Kararname ile devir dışı bırakılan veya genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarına ayrılan yerlerden bulunduğu yahut 4753 sayılı Kanun gereğince dağıtıma tabi kültür arazisi olduğu bildirilirse, talep reddolunmalıdır.

18.1.1964 gün ve 1381 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve bildirişe göre işlem yapılmak üzere ekli genelgelerin ilinize bağlı tapu sicil muhafız ve memurluklarına dağıtımının sağlanmasını rica ederim.

GENEL MÜDÜR

DAĞITIM :

Gereği :                                   Bilgi:

1 – Grup Tapu S. Md.              1 – Merkez  Şubeleri

2 – Tapu Sicil Mh.                  2 – Kadastro Md.

3 – Tapu Sicil Me.                  3 – Tapulama Md.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın