337 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2012 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 337) Resmî Gazete: 08.12.2011/28156

Bu Tebliğ, 350 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

15/1/2012’den itibaren

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,21 TL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda, 1,88 TL/m2

c) Kaloriferli konutlarda, 2,48 TL/m2

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                        0,22 TL/m2

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,50 TL/m2

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,01 TL/m2

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde, 0,25 TL/m2

ilave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2012 tarihinden itibaren 1,01 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. (Mülga cümle: 348 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği)[1]

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2012 tarihinden itibaren 0,10 TL/m2 tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması;

1 inci maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 sıra numaralı Millî Emlâk Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan hükümler;

23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 331 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

  1. Mülga cümlenin metni: “Kamu kurum ve kuruluşlarınca, tüketilen yakıta ilişkin ödenen toplam bedelin, konutta oturanlardan tahsil edilen toplam bedelden fazla olan kısmı, konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecek; konutta oturanlardan tahsil edilen toplam yakıt bedelinin, kurum ve kuruluşlarca yakıta ilişkin ödenen toplam bedelden fazla olan kısmı ise, konut yüzölçümleri dikkate alınarak konutta oturanlara iade edilecektir.”