344 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DSİ’ye İade Edilecek Taşınmazlar)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344) Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28228

Bilindiği üzere, 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; bütün hükümleri itibariyle 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; daha önce “Genel Bütçe (Devlet Tüzel Kişiliğinin Bütçesi)” kapsamı dışında iken, “Genel Bütçe” kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların, bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince tapuda re’sen Hazine adına tescil edilmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

2/11/2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin;

-56 ncı maddesiyle, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında; “Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyetinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına re’sen tescil edileceği, tescil işlemi nedeniyle hiçbir bedel ve harç alınmayacağı” hüküm altına alınmıştır.

-58 inci maddesiyle de; 5018 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin “48) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” ve “51) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” sıraları ile (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün “19) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası yürürlükten kaldırılmış, (II) Sayılı Cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” sırası eklenmiştir.

Buna göre, yukarıdaki hükümlerin uygulanması konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

1- 6200 sayılı Kanuna 662 sayılı KHK’nın 56 ncı maddesiyle eklenen geçici 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen altı aylık süre içerisinde; evveliyatı itibariyle mülkiyetleri DSİ Genel Müdürlüğüne ait ve tapuda bu Genel Müdürlük adına kayıtlı iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Hazineye devredilen ve tapuda re’sen Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ile DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alma yoluyla kamulaştırılan veya aynı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca devir alınan taşınmazlar dahil) taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışları yapılmayan ve halen tapuda Hazine adına tescilli olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmeyen ve devredilmeyenlerin bir listesi çıkarılarak ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak bir üst yazı ile; bu listedeki taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen re’sen tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Tapu müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen tescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “6200 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

2- 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre daha önce “Genel Bütçe” kapsamına alınan DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kamulaştırma dışındaki diğer yollarla edinilerek doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların da bir listesi çıkarılarak ilgili tapu müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla; 5018 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; bu listedeki taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Tapu müdürlüğüne bildirilen bu taşınmazların tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına devren tescillerinin yapıldığının bildirilmesi üzerine, MEOP Taşınmaz Programında bu taşınmazlara ait kayıtlar pasif hale getirilerek, açıklama kısmına “5018 sayılı Kanun” ibaresi yazılacaktır.

3- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulamaları sırasında; evveliyatı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tapuda re’sen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, evveliyatı itibariyle Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlar ile birlikte imar uygulamasına tabi tutulmuş ve Hazine adına yeni parseller oluşturulmuş ise; imar dağıtım cetvelleri incelenerek yeni oluşan taşınmazların hangi kısımlarının (paylarının) evveliyatı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğüne ait olduğu veya DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Hazine adına kamulaştırıldığı veya diğer yollarla edinildiği belirlenecek ve bu taşınmazların sadece bu kısımlarının (paylarının) tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline muvafakat verilecek, buna karşın, evveliyatı itibariyle Hazinenin özel mülkiyetindeki ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan gelen kısımların (paylarının) devri yapılmayacaktır.

4- Evveliyatı itibariyle mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ve Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tapuda re’sen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan Bakanlığımızca daha önce kiraya verilen, ön izin verilen veya üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin yukarıda belirtilen şekilde tapuda bu Genel Müdürlük adına tescillerinden sonra, bu taşınmazların kiracıları, ön izin veya irtifak hakkı lehtarlarına konu hakkında bilgi verilerek, devir ve tescil tarihinden sonraki döneme isabet eden kira, ön izin veya irtifak hakkı bedellerini ilgili DSİ İdaresine ödemeleri istenilecek ve ayrıca, bu konuda taşınmaza ait işlem dosyasının bir örneği gönderilerek DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine bilgi verilecektir.

Yukarıda belirtilen şekilde, gerek tapuda re’sen, gerekse doğrudan Hazine adına tescil edilen bu taşınmazlardan 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca tapudan terkin edilenlerden kiraya verilen, ön izin veya kullanma izni verilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

5- 662 sayılı KHK ile 6200 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihten sonra, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince devren ve tashihen tapuda DSİ Genel Müdürlüğü adına tescilleri gereken taşınmazların satışına, trampasına, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına, kiraya verilmesine, ön izin verilmesine, üzerlerinde irtifak hakkı kurulmasına ve tahsisine yönelik talepler değerlendirilmeyecek, bu konuda işlem tesis edilmeyecek ve konu DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli birimine intikal ettirilecek ve ilgilisine bu yönde bilgi verilecektir.

6- 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,” ibaresi fıkra metninden çıkartılmıştır.

Tebliğ olunur.