361 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (DHTA Yerlerin Hazine Adına Tescili)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

Sıra No 361
Kaynak Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete T/S 05.02.2014/28904

Bilindiği üzere, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.” şeklinde iken, bu fıkranın, 22/2/2005 tarihli ve 5304 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesiyle; “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır.” şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, yapılan bu değişiklik doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 12/4/2006 tarihli ve 2006/8 (1624) sayılı Genelgede açıklanmıştı.

Buna göre de, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazinenin senetsizden tasarruf ettiği taşınmazlardan idari yoldan Hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait olanların tescil işlemleri, özel kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, Bakanlığımızca çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307) ile bu Genel Tebliğin dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 12/4/2006 tarihli ve 2006/8 (1624) sayılı Genelgeye göre yapılmakta idi.

Ancak, daha sonra konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda yer alan öneriler ve uygulamada yaşanan tereddütler üzerine anılan Genelgede güncelleme yapılması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 17/4/2013 tarihli ve 2013/11 (1748) sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Buna göre Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 2013/11 (1748) sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.